Veřejná správa

Navazující magisterské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Studijní program Veřejná správa poskytuje specializované vzdělání v oblasti práva zejména pro výkon odborných a řídících činností ve veřejné správě.

Moderní správa věcí veřejných v pohledu práva.

Program umožňuje, na potřebném teoretickém základu, v širším právním rámci (právo ústavní, evropské a mezinárodní), a s respektem k podmínkám a požadavkům působení veřejné správy v moderním právním státě, osvojit si potřebný rozsah a spektrum poznatků o právních základech a úpravě postavení, organizace a činnosti veřejné správy a její úloze ve společnosti, včetně evropského kontextu.

Studentům se dostává možnost získat systematický obecný přehled o české a evropské právní úpravě postavení a působení veřejné správy, a také důkladné znalosti z oborů právního základu – tj. zejména správního práva a finančního práva, a to v jejich hmotněprávních i procesněprávních částech, včetně náročnějších problematik (právotvorba, diskreční pravomoc, odpovědnost za újmu). Uvedené poznatky jsou doplněny předměty specializovanými pro výkon veřejné správy (právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, finanční správa, správní věda, nebo tzv. úřednické právo). Poskytnuty jsou potřebné znalosti z dalších základních právních disciplín v rozsahu potřebném pro veřejnou správu (občanské právo, civilní proces, trestní právo). Vzdělání je doplněno dalšími potřebnými znalostmi pro působení ve veřejné správě s právní specializací (ekonomika veřejné správy, informační technologie, management veřejné správy). Nedílnou součástí je rozvoj jazykových kompetencí.

Program poskytuje možnost získání či prohloubení aktuální či předpokládané profesní specializace nebo pracovní pozice, včetně manažerské nebo řídící. Dává na výběr ze čtyř tematických bloků povinně-volitelných předmětů, kde je možno získat poznatky z širšího právního základu veřejné správy, včetně náročnějších oblastí (např. právní argumentace), z vybraných úseků veřejné správy, dále znalosti z oblasti politologie, sociologie či managementu, nebo z oblasti finančních a ekonomických aspektů veřejné správy.

Program v rámci kombinovaného nastavené podporuje rozvoj dovedností studentů pro výkon moderní veřejné správy rovněž výukovými metodami, kdy vedle kolektivních konzultací jsou studijní materiály poskytovány metodou e-learningu, s využitím interaktivních osnov vytvořených v prostředí Informačního systému MU. Poznatky a dovednosti jsou poskytovány na vysoké odborné úrovni, jež je mj. potřebná k získání specializovaného profesního vzdělání, či pro výkon příslušných řídících činností ve veřejné správě.

Studijní program obsahově navazuje na programy bakalářské uskutečňované na PrF MU, přičemž je vhodný rovněž pro absolventy jiných oborů. Jako jediný z magisterských programů zaměřených na veřejnou správu nabízí specifickou koncepci a skladbu předmětů poskytující spolehlivou a důkladnou znalost právního základu prostředí a působení veřejné správy, a také kvalifikaci pro výkon odborných činností ve veřejné správě, pro veřejnou správu, mj. ve volených či poradenských pozicích, resp. pro subjekty vstupující v kontakt s veřejnou správou.

Program vychází z výsledků, zkušeností a již získaného renomé, a dále rozvíjí potenciál využití a uplatnění znalostí a dovedností z oblasti právního základu a úpravy veřejné správy, a to v měnícím se prostředí výkonu veřejné správy, včetně modernizačních tendencí a trendů.

„Studium veřejné správy jsem si vybrala nejen z důvodu možného uplatnění ve své profesní kariéře, ale také jako příležitost získat lepší orientaci v této oblasti jako občan, který často řeší různé životní situace na úřadech a je tedy přínosné znát nejen všechna svá práva, ale také vědět, jaké jsou povinnosti úředníků státní správy i samosprávy. Vzhledem ke kombinované formě studia, která je založena především na samostudiu, také oceňuji, že jsem se naučila pracovat s velkým množstvím informací, orientovat se v nich a vybírat si ty podstatné.“

Eva Dvořáčková Eva Dvořáčková
studentka navazujícího programu Veřejná správa

Praxe

S ohledem na délku studia navazujícího programu (2 roky), a obsahu programu poskytujícího ve značném rozsahu poznatky o faktickém působení veřejné správy v rovině interpretace a aplikace práva v oblasti veřejné správy, o jejím soudním přezkumu, a příslušné dovednosti, s častým využitím komentářové literatury a judikatury, není další forma přímého kontaktu s praxí veřejné správy požadována.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je plně způsobilý uplatnit získané teoretické i praktické znalosti a dovednosti, a je také připraven k samostatné odborné činnosti v orgánech a institucích veřejné správy, a to na všech úrovních státní správy a jejích odvětví, v celé oblasti územní samosprávy, dále v organizacích založených a zřízených uvedenými subjekty, rovněž v orgánech profesní (zájmové) či vysokoškolské samosprávy. Uplatnění může absolvent nalézt také v neziskovém sektoru nebo v soukromé sféře, pokud jde o potřebu znalosti systému, zásad a pravidel působení veřejné správy a jejího právního rámce. Absolvent programu Veřejná správa je připraven zvládnout činnost kvalifikovaného profesionála s potřebnou znalostí právního základu a úpravy organizace a činnosti veřejné správy a jejich širších souvislostí, což odpovídá profesnímu postavení „úředník veřejné správy“ a „vedoucí úředník veřejné správy“. Absolvent programu je rovněž způsobilý vykonávat činnost voleného funkcionáře ve veřejné správě, či zaujmout řídící, resp. manažerské pozice v oblasti veřejné správy. Uplatnění může nalézt také v evropských institucích.

„Jako středoškolačka a asistentka starosty města jsem byla úspěšně přijata ke studiu bakalářského studijního programu veřejná správa. Při zaměstnání na plný úvazek jsem se pustila do učení. Bakalářský program byl pro mne velkým přínosem. Teoretické souvislosti mi pomohly v aplikační praxi. Ihned po dostudování jsem díky těmto nabytým vědomostem získala pozici vedoucí odboru městského úřadu. S očekáváním jsem vyhlížela otevření navazujícího magisterského programu. V roce 2017 jsem ho dokončila. Nyní jsem tajemnicí městského úřadu s rozšířenou působností. Studium bylo pro můj profesní život tedy osudové.“

Andrea Kovářová Andrea Kovářová
absolventka programu, tajemnice městského úřadu

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná správa? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info