Aplikovaná a environmentální geologie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zaměření studijního programu splňuje současné požadavky společnosti orientovat se na detailní poznání procesů v oblasti anorganické přírody. Proto se v rámci studia soustředíte na řadu aplikovaných oborů, které studují příčiny např. přírodních katastrof, inženýrských rizik staveb, znečištění/kontaminaci prostředí (vody, půdy, hornin) různými látkami, zajištění zdrojů a zásob vody nebo nerostných surovin.

Studijní program je unikátní v tom, že se dotýká problémů mezi přírodou a lidskou společností. Studium je pestré a komplexní – zahrnuje jak teoretické studium, tak praktickou výuku. Můžete vyjet i do zahraničí, což vám umožní vytvořit si širší představu a pohled na celou problematiku z jiné strany. Zároveň si rozšíříte dovednosti komunikace a znalosti cizích jazyků. Specifickými rysy studia je práce se soubory reálných analytických dat, která se naučíte zpracovávat např. i do 3D modelů.

Detailní znalosti procesů v neživé přírodě vám umožní pracovat na nejrůznějších pozicích ve specializovaných geologických firmách, výzkumných pracovištích, administrativě nebo ve vzdělávacích institucích.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás, proč světu nemohou dojít zdroje nerostných surovin?
  • Máte zájem o práci v terénu a v přírodě?
  • Umíte pracovat v týmu?

Kladné odpovědi ukazují, že studium a praxe vás bude bavit a nezaleknete se komplexní problematiky studia.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v některém z pracovních dnů v týdnu a zahrnuje jak teoretickou přípravu, tak praktické práce v laboratořích a ve cvičeních.

„Geolog pomáhá jak společnosti, tak i přírodě“

Praxe

Praktickou výuku obsahuje řada předmětů v rámci studia, například výuka v laboratořích či měření v terénu, a povinná je i týdenní praxe. Praktické informace a zkušenosti budete získávat také od našich kolegů, externích spolupracovníků, kteří se podílejí na výuce. Důležitým aspektem je i to, že se budete v rámci svých magisterských diplomových prací podílet na projektech, které se v praxi řeší.

Uplatnění absolventů

Vzhledem k vyššímu magisterskému vzdělání se absolventi mohou uplatňovat ve výzkumu i ve středním a vyšším managementu firem. Tam budou rozhodovat o řešení projektů/provádění prací, protože díky svým znalostem a schopnostem dobře rozumí podstatě geologických procesů a případným příčinám problémů s ohrožením některých prvků životního prostředí a umí je již řešit.

Dále se absolventi uplatňují na pozicích, které vyžadují samostatné řešení úkolů a projektů, tvůrčí práci a samostatné rozhodování a řízení procesů. Institucemi, v nichž naši absolventi nejčastěji nacházejí uplatnění, jsou např. specializované geologické firmy zaměřené na průzkum i výzkum, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, odbory životního prostředí, Akademie věd ČR a mnoho dalších.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč absolvuje pohovor k prokázání studijních předpokladů. Pohovor k prokázání studijních předpokladů je krátkým rozhovorem, v rámci, kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie,
  • výsledek bakalářské státní zkoušky a bakalářské kvalifikační práce,
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z geologie na úrovni bakalářského studia,
  • zájmy uchazeče, aktivity blízké oboru a případná publikační činnost.

Kritéria hodnocení

Výsledek pohovoru k prokázání studijních předpokladů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Doporučená literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské státní zkoušky odpovídajícího studijního plánu bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná a environmentální geologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info