Biofyzika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Biofyzika na Masarykově univerzity je moderní a úžasný obor kombinující základní disciplíny přírodních věd. Pokud vás zajímá, jak vypadá struktura viru, proteinu, nukleové kyseliny nebo jejich komplexů, pak je biofyzika právě tím, co hledáte.

„Biofyzika je královnou přírodních věd jako je desetiboj královnou sportu.“

Masarykova univerzita je vybavena špičkovými přístroji, na kterých můžete jako první na světě objevit struktury některých biomolekul a/nebo odhalit principy některých biologických procesů. Zkušenosti z teorie i experimentu vás připraví na vědeckou dráhu nebo do technologických firem nebo kamkoliv se vám bude chtít.

Absolventi/ky biofyziky našli uplatnění v oblasti IT, v zahraničí na univerzitách či vědeckých institucích ale i v průmyslu a v technologických firmách. Brno, biofyzika a Masarykova univerzita jsou perspektivní volba!

Masarykova univerzita má v oboru biofyziky dlouholetou tradici a má řadu úspěšných absolventů/ek ať už z řad vědců/kyň nebo studentů/ek (např. ocenění Česká hlava Doctorandus 2017). Výzkumné týmy a pedagogové/žky působí na ústavech akademie věd a v univerzitním vědeckém centru CEITEC, kde vzniká řada závěrečných prací od bakalářských po disertační.

Díky prostředí areálu na Kotlářské nebo v Bohunicích není problém spolupráce s ostatními obory a odborníky/icemi v jiných disciplínách. Vše, čím jsou tyto areály vybaveny a disponují je studentům/kám plně k dispozici s jediným cílem a to rozvíjet jejich zájem o poznání a schopnosti navrhovat a analyzovat teoretické metody a experimentální výsledky.

Praxe

Již od prvního semestru bakalářského studia mají studenti/ky možnost praxe v prostředí vědeckých laboratoří v rámci předmětu Samostatný projekt, který může ve třetím ročníku přejít do bakalářské práce. Navazující studium pak předpokládá vyšší zapojení do vědecké činnosti v rámci vědeckého týmu při řešení diplomové práce. Diplomové práce tak mohou být realizovány ve spolupráci s nanotechnologickými firmami jako např. Tescan, ThermoFisher Scientific či Delong Instruments a dalšími.

Uplatnění absolventů

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na univerzitě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které absolventa kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka.

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, v laboratorních provozech a firmách, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů, zpočátku alespoň v biofyzikálním oboru, na který se zaměřil.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku z fyziky na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia. U přijímací zkoušky je povolena srovnávací literatura.

Kritéria hodnocení

O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky, až do kapacity programu.

Doporučená literatura

Okruhy k přijímací zkoušce a srovnávací literatura viz státní zkouška v bakalářském programu Fyzika


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biofyzika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info