Biotechnologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Posláním nového studijního magisterského programu Biotechnologie je příprava kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu.

Jako studenti profesně orientovaného programu Biotechnologie (s akademickým titulem Ing.) získáte kvalitní vzdělání vycházející z předchozího studia biochemie, molekulární biologie a dalších základních bio-oborů. Profilující část nového studia je založena na bioinženýrství (procesy a zařízení v biochemickém inženýrství), genových technologiích, přehledu moderních biotechnologických procesů, enzymové biotechnologii a dalších souvisejících disciplínách.

Důraz je kladen na zvládnutí základních zákonitostí bioprocesu uplatňujících se v biotechnologické praxi i ve výzkumu, bez ohledu na druh biologického materiálu (mikrobiální, rostlinné i živočišné kultury a enzymy). Profilu absolventů tak nejlépe odpovídá zaměření „biochemický biotechnolog“. Univerzální charakter biotechnologického studia umožňuje pozdější flexibilitu a snadnou adaptaci na podmínky jakéhokoli bioprocesu.

Detailní prostor je dán přednáškám i praktické laboratorní výuce, aplikovaný charakter je posílen povinnou praxí v biotechnologických firmách. Pro praktickou výuku je k dispozici špičkové vybavení. Těžiště vlastní experimentální práce spočívá ve vypracování diplomové práce. Školitelé mohou být jak pracovníci Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a dalších pracovišť v Univerzitním kampusu Bohunice a ústavů Akademie věd ČR, tak odborníci z biotechnologických firem.   

Během studia je umožněna zahraniční zkušenost ať již přes program Erasmus nebo spolupracující zahraniční subjekty.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?
  • Baví vás biochemie, biologie a jejich aplikace v biotechnologii?
  • Je pro vás přitažlivé uplatnit se ve výzkumu i praxi v oborech jako farmaceutická biotechnologie, biomedicína, rostlinná biotechnologie, mikrobiální a enzymová biotechnologie?

Pak bude biochemický biotechnolog ten nejvhodnější výstup vašeho studia!

Už v průběhu studia, zejména však při výběru témat diplomové práce, se lze zaměřit na širokou škálu biotechnologických problematik, od využití mikrobů a enzymů přes výzkum a využití kmenových a dalších živočišných buněk, vývoj léčiv a potravních doplňků, až po studium a využití řas, sinic a rostlinných buněk.

„Organismy a biomolekuly ve službách lidstva“

Praxe

Pro profesně orientovaný program je specifikum povinná 6 týdenní praxe. Během ní mohou studenti získat nejen hlubší poznání biotechnologického provozu (nebo firemního výzkumu a vývoje), ale také může dojít k perspektivnímu spojení firmy a studenta pro posouzení konání diplomové práce a nabídky zaměstnání. Spolupráci již přislíbily 3 velké biotechnologické firmy působící v ČR (Bioveta, a.s., Contipro, a.s., Lonza Biotec, s.r.o.) i další menší firmy brněnského regionu.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu naleznou uplatnění v moderních biotechnologických firmách širokého zaměření, jako např. průmyslové biotransformace, biomedicína, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí. Budou mít praktické předpoklady i pro oblasti tradičních biotechnologií v potravinářství a zemědělství. V těchto firmách mohou být zaměstnáni také v aplikovaném výzkumu.

Dále se mohou uplatnit i v laboratořích Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavech, včetně vysokých škol. Otevřená jim budou analogická pracoviště v zahraničí.  Hluboký a obecný základ studia umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako manažer nebo obchodní zástupce firem výše zmíněného zaměření.

„Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala nově otevřený obor Biotechnologie a v roce 2022 získala titul Ing. Svou diplomovou práci jsem vypracovala v biotechnologické a farmaceutické firmě Contipro a.s., v Dolní Dobrouči, kde jsem měla příležitost studovat vliv antiseptických látek na fagocytózu. Právě možnost vyzkoušet si během studia práci ve firmě, navíc v podobě několikaměsíční stáže, byla jedním z hlavních důvodů, proč mě tento obor zaujal. Nyní pracuji jako Odborný asistent R&D ve firmě Contipro, kde se mj. věnuji testování antiseptik v souvislosti s hojením ran. Odborné znalosti získané při studiu uplatňuji při práci v laboratoři, sepisování návodů a protokolů, i při provádění literární rešerše.“

Tereza Hromádková Tereza Hromádková
Absolventka programu Biotechnologie

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU je řádně podaná přihláška, dosažení bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Odborná přijímací zkouška se skládá z testu z vědní disciplíny biochemie na úrovni odpovídající bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě MU, kdy přijímací test je dílčí částí státní závěrečné zkoušky pro bakalářský program Biochemie.

Více informací je zveřejněno ve studijním katalogu a na webu Ústavu biochemie.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

Doporučená literatura

Okruhy k přijímací zkoušce najdete na webu Ústavu biochemie.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biotechnologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info