Geoenvironmentální rizika a sanace

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete chránit neživou přírodu? Na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity si osvojíte potřebné znalosti v navazujícím magisterském programu Geoenvironmentální rizika a sanace. Během studia získáte profesní kvalifikaci specialisty pro řešení rizik ohrožujících životní prostředí.

Předností studijního programu je jeho přírodovědný základ podložený technickým zaměřením, což se odráží v získaném titulu „Ing.“ Při svém studiu se seznámíte s přírodními i průmyslovými riziky, s prováděním sanací a omezováním následků geologických katastrof. V rámci environmentální geologie se zaměříte na chemické procesy a hydrogeologické předměty vám umožní pochopit dynamiku podzemní vody jako hlavního šiřitele kontaminací.

Část studia můžete absolvovat na některé ze zahraničních univerzit. Během studia zvládnete metody terénních a laboratorních prací, naučíte se navrhovat způsoby získávání dat a zpracovat je vhodnými prostředky. Budete se orientovat v potřebné legislativě, a budete umět zpracovat návrh řešení a prezentovat jeho výsledky.

Je studium programu pro vás?

Pokud uvažujete o studiu v programu Geoenvironmentální rizika a sanace, zkuste si odpovědět na tyto otázky:

  • Absolvovali jste bakalářské studium v některém geologickém či příbuzném studijním programu?
  • Zajímá vás znečištění životního prostředí, jakým způsobem se šíří a jak se dá odstranit?
  • Láká vás porozumět geologickým katastrofám?
  • Chcete zajistit kvalitní zdroje podzemní vody?

Pokud je některá z vašich odpovědí ANO, pak máte předpoklady pro to, abyste se stali specialistou na ochranu neživé přírody.

Kombinovaná forma studia

Studium je možné i v kombinované formě. Výuka probíhá obvykle v pátek. Těžiště kombinovaného studia spočívá především v samostudiu, naši vyučující vám vyjdou vstříc. Pokud zvažujete kombinované studium při zaměstnání, připravte se na zvýšenou časovou zátěž.

Praxe

Teoretická výuka je doprovázena cvičeními a praktickou výukou jak v terénu, tak i v laboratořích na přístrojích. Novou formou je výuka vědecko-výzkumných programů ve speciální počítačové laboratoři. K vlastnímu výzkumu se pak určitě dostanete při práci na svém diplomovém úkolu.

Zkušenosti z praxe však získáte zejména ve firmách, které se riziky a sanacemi zabývají. Tato zkušenost je neocenitelným bonusem studia ve studijním programu Geoenvironmentální rizika a sanace.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia vás čeká práce v oblastech environmentální geologie, geochemie životního prostředí a hydrogeologie, a to především ve firmách, které řeší zahlazování následků těžby v důsledku ukončování důlních činností, revitalizaci krajiny, environmentální zátěže horninového prostředí v důsledku antropogenních aktivit, projektování nápravných opatření a řešení sanačních prací (patří mezi ně např. Aquatest, a.s., Geomin, Geotest, a.s., innogy, MND, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., EPS, s.r.o., DIAMO, s.p.).

Vedle uplatnění v praxi můžete pracovat i v aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách či v různých výzkumných ústavech nebo ve specializovaných laboratořích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč absolvuje pohovor k prokázání studijních předpokladů. Pohovor k prokázání studijních předpokladů je krátkým rozhovorem, v rámci, kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie,
  • výsledek bakalářské státní zkoušky a bakalářské kvalifikační práce,
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z geologie na úrovni bakalářského studia,
  • zájmy uchazeče, aktivity blízké oboru a případná publikační činnost.

Kritéria hodnocení

Výsledek pohovoru k prokázání studijních předpokladů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Doporučená literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské státní zkoušky odpovídajícího studijního plánu bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geoenvironmentální rizika a sanace? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info