Ochrana přírody

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Ochrana přírody - botanika nebo Ochrana přírody - zoologie).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Ochrana přírody navazuje na bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie. Je však zaměřen především na aplikovanou botaniku, zoologii a ekologii v ochraně přírody. Studium se orientuje na tři hlavní oblasti – (1) ekologii rostlin, živočichů a společenstev, (2) metody biologického monitoringu, sběru ochranářsky významných dat a managementu chráněných území a (3) právo, legislativu a státní správu v ochraně přírody.

Studijní program má dvě studijní specializace – Botanika a Zoologie. Jejich hlavním rozdílem je zaměření diplomové práce, kterou si studenti vybírají nejpozději v 1. semestru magisterského studia. Specializace se pak dále liší předměty a semináři tematicky volenými opět s ohledem na téma studentovy diplomové práce.

Svým budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi tohoto studijního programu poskytnout znalost vědeckého přístupu k hodnocení kvantitativních biologických dat a analytické schopnosti interpretace botanických nebo zoologických informací podle specializace, kterou jako studenti absolvovali. A to při současné vysoké úrovni znalostí správních povinností a práva v ochraně přírody. Diplomová práce většinou řeší témata spojená s ochranou živé přírody, krajiny, biotopů, změnou stanovišť, indikativním potenciálem druhů apod.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete porozumět změnám krajiny a přírody?
  • Není vám lhostejný úbytek druhů v naší přírodě a chcete znát jeho příčiny?
  • Zabýváte se již nějakým způsobem ochranou přírody, baví vás to a chcete se dozvědět mnohem více informací?

Odpovídáte kladně? Pak je toto studium určeno právě pro vás.

Největší a nejkrásnější laboratoří na světě je příroda

Praxe

Studijní program nabízí získání praktických zkušeností formou několika povinných či povinně volitelných terénních cvičení, která jsou směřována převážně do druhově pestré krajiny velkoplošných chráněných území. Hlavním cílem těchto cvičení je seznámit se s metodickými postupy systematického sběru dat terénního botanika nebo zoologa, s managementem přírodních stanovišť a s environmentálními riziky spojenými se změnou druhového složení rostlinných a živočišných společenstev. 

Chcete vědět víc?

http://botzool.sci.muni.cz/

https://www.facebook.com/botzool

Uplatnění absolventů

Studium umožní absolventům programu Ochrana přírody uplatnit se například jako odborní pracovníci ministerstva životního prostředí (včetně správ národních parků), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (regionální pracoviště, správy chráněných krajinných oblastí), odborů životního prostředí krajských úřadů, magistrátů nebo obcí s rozšířenou působností.

Budoucím zaměstnavatelem může být i privátní sektor nebo některá z nestátních neziskových organizací zabývajících se ochranou přírody.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací řízení do programu Ochrana přírody (specializace Botanika, Zoologie) sestává:

  • z písemné části, která zahrnuje otázky ze základů ekologie a ochrany přírody. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Ekologická a evoluční biologie (viz Požadavky k Státní závěrečné zkoušce v bakalářském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, část Okruhy otázek z ekologie a ochrany přírody).
  • z ústního pohovoru se zaměřením na téma bakalářské práce, znalosti základních druhů ochranářsky významných skupin organismů a na motivaci studenta studovat tento studijní program.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z celého přijímacího řízení a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám, okruhy otázek a studijní materiály najdete zde.Přístup ke studijním materiálům je umožněn jen vážným zájemcům o studium na vyžádání u dr. Hodové: hodova@sci.muni.cz


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ochrana přírody? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info