Speciální pedagogika

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie), Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie), Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování), Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra) nebo Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studiem programu speciální pedagogika se z vás stanou odborníci pro poradenskou a intervenční podporu dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvováním studia se stáváte speciálním pedagogem. Uplatnění naleznete především v rezortu školství, ale i v resortu zdravotnictví (nelékařské profese), sociálních věcí nebo spravedlnosti aj.

Uchazeč si vybírá z jedné z oborových specializací - logopedie/surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra (psychopedie), souběžné postižení více vadami, nebo speciální andragogika.

V průběhu studia si osvojíte teoretické koncepty a strategie v poradenské práci s cílovou skupinou a seznámíte se s širokou škálou metod, materiálů a pomůcek. Naučíte se diagnostické i terapeutické postupy využívané v rámci speciálně-pedagogické intervence se zřetelem k potřebám a možnostem cílové skupiny.

Studium vychází z mezioborových souvislostí problematiky vzdělávání, podpory a intervence jedinců s postižením a znevýhodněním a reflektuje medicínské a inkluzivní kontexty. Máte příležitost se v průběhu studia zapojovat do praxe i do výzkumných projektů. Nedílnou součástí studia je i mezinárodní zkušenost, na výuce se pravidelně podílejí i zahraniční akademici.

Čeká vás celá škála možností studia i praxe na spolupracujících zahraničních univerzitách a pracovištích, ať v rámci programu ERASMUS+, nebo individuálních projektů. Do fakultního studentského života se můžete zapojit i prostřednictvím studentské oborové rady.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá Vás práce založená na intenzivním kontaktu a spolupráci?
  • Chcete se věnovat poradenství, intervenci a podpoře osob s postižením/znevýhodněním?
  • Zajímá Vás spolupráce v týmu na mezioborové úrovni?

Kombinovaná forma studia

Studijní program Speciální pedagogika je nabízen rovněž ve formě kombinované, pro tuto výuku jsou vyhrazeny pátky i soboty.

„Speciální pedagogika je obor zaměřený na vzdělávání, intervenci a poradenství u osob se speciálními potřebami všech věkových skupin.“

Praxe

Praktické ověření a upevnění znalostí probíhá ve třech semestrálních praxích přímo na pracovištích pod vedením odborníků, s nimiž katedra dlouhodobě spolupracuje. Součástí praktické přípravy je i reflexe vašich zkušeností a poznatků v seminářích. Získané zkušenosti budete diskutovat se svými kolegy i vyučujícími a dostanete tak užitečnou zpětnou vazbu, z níž můžete těžit při svém dalším působení v praxi.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Studium zakládá kvalifikaci i pro působení ve zdravotnictví (nelékařské profese), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, sociálněprávní ochrana dětí a mladistvých) nebo v resortu spravedlnosti.

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Speciální pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info