Ruská studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Ruská filologická a kulturní studia nebo Ruština se zaměřením na překladatelství).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Chcete prohloubit a zlepšit své znalosti jazyka a kultury největší země světa? Tento program dále rozšíří a upevní aktivními formami výuky vaše jazykové schopnosti a kompetence. Seznámíte se s pokročilejšími možnostmi analýzy věcných i uměleckých textů a dosáhnete vysoké jazykové úrovně C1.

V rámci programu si vyberete mezi dvěma specializacemi. Ve specializaci Ruská filologická a kulturní studia si osvojíte terminologii a metody lingvistiky a literární vědy. Získáte přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a zvládnete o těchto tématech kompetentně diskutovat a psát. Ruština a znalost ruských textů vám otevře dokořán bránu do velké země s obrovským přírodním a kulturním bohatstvím a s možnostmi podnikání a obchodu.

Absolvování specializace Ruština se zaměřením na překladatelství vám umožní stát se kvalifikovaným překladatelem. Vedle teoretických předmětů budou ve vašem studiu hrát důležitou roli i prakticky orientované překladatelské semináře specializované na různé druhy překladu. Pracovat budete v menších skupinách, což vám umožní získat zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů.

Do výuky se zapojují i odborníci z praxe, kteří vám předají své praktické zkušenosti. Na výběr budete mít také ze širokého spektra zahraničních stáží, které upevní vaše znalosti ruštiny a umožní vám poznat Rusko z první ruky.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete ovládat ruský jazyk na vysoké úrovni a moci plynně v ruštině debatovat na různá témata a v různých situacích?
 • Zajímají vás kulturní a historické souvislosti společenského dění v Rusku a chcete jim porozumět?
 • Chcete lépe zvládnout světové téma Ruska, které je dominantní zejména v zemích západní Evropy, USA, Číně a v Japonsku?
 • Chcete se naučit profesionálně překládat a používat při tom nejmodernější nástroje a pomůcky?

Program je určený především absolventům bakalářského studia rusistiky, ale otevřený je všem, kdo si na položené otázky odpověděli kladně.

„Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci“

Praxe

V oblasti praxí klademe důraz na zahraniční stáže a nezbytné vlastní zkušenosti s kontaktem s ruským prostředím. Mohli jste absolvovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stáže na vysokých školách v Ruské federaci a Bělorusku. Stáže trvaly od 1 měsíce do 1 roku. Ale v důsledku agrese Ruské federace proti Ukrajině, následných sankcí EU a přerušení vztahů s ruskými a běloruskými univerzitami se tyto pobyty nemohou realizovat, a proto se hledají a nacházejí jiná vhodná místa, kde se rusistika studuje a kde se alespoň částečně mluví rusky (baltský areál, Polsko, země postsovětského areálu aj.). Kromě toho můžete využívat dalších možností individuálních stáží a pobytů na letních a zimních školách ruského jazyka v zemích mimo Rusko a Bělorusko v rámci výměnných programů Erasmus+ nebo Freemover.

Během stáží posílíte své jazykové kompetence v ruštině.

Chcete vědět víc?

Vzhledem k aktuálním událostem (ruská agrese na Ukrajině) vznikla nová situace, která se promítá do celého výukového programu (nové informace a jejich interpretace, nové textové materiály, přerušení vědeckých a pedagogických kontaktů s Ruskou federací a hledání a nacházení náhradních řešení (studijní pobyty v zemích, kde se rusistika pěstuje a kde se částečně i rusky mluví). To vše se bude vyvíjet podle aktuální situace.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi ruských studií budete mít prohloubené komplexní filologické rusistické vzdělání. Stanete se kvalifikovanými odborníky s komplexní znalostí Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru a budete ovládat ruský jazyk na úrovni C1.

Nabyté znalosti a dovednosti vám umožní vykonávat kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, na odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu. Budete vybaveni i potřebnými znalostmi a dovednostmi pro obor překladatelství. Ty uplatníte nejen jako profesionální překladatelé, ale také v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Angažovat se můžete také jako pracovníci národních a evropských institucí.

Proč v současné době zvolit studium ruštiny?

Uplatnitelnost univerzitního vzdělání není jen otázkou dneška a zítřka, svět se rychle proměňuje, přináší nové výzvy a Česká republika vždy bude potřebovat odborníky, kteří ovládají ruštinu a rozumí Rusku, proto vidíme hned několik důvodů, proč studovat ruštinu i v situaci (ruská agrese na Ukrajině a evropské a světové sankce), která se pro tento obor může na první pohled jevit jako nepříznivá.

 • Právě s ohledem na aktuální situaci je ruština důležitým jazykem a dorozumívacím prostředkem – sám jazyk není nijak spojen s politikou státu, ve kterém se užívá, ale důležitost této země ve smyslu její znalosti nyní a ekonomických a kulturních styků s budoucím Ruskem po ukončení války a podepsání spravedlivé mírové smlouvy zůstává. Bez znalosti ruského jazyka nelze poznat autentickou tvář areálu Ruské federace, a volit tak vůči ní správnou a účinnou politickou a ekonomickou strategii.
 • Znalost ruštiny umožňuje přímé a nezprostředkované poznávání nejen reality současného Ruska, ale poskytuje také hluboký vhled do ruské mentality a kultury, bez něhož není možné pochopit ani ruskou minulost, ani současnost.
 • Ruštinou se lze stále dorozumět nejen v Ruské federaci, tedy na obrovském území, které nyní zahrnuje 17 100 000 km čtverečních dvou kontinentů, ale i v řadě dalších zemí, hlavně v bývalých sovětských republikách (slovanský jazykový areál, Pobaltí, střední Asie) a v některých bývalých sovětských satelitech střední a jihovýchodní Evropy, částečně i v některých zemích Asie a Afriky.
 • Znalost ruského jazyka, literatury, historie a kultury otevírá široké možnosti profesního uplatnění. Absolventi rusistických oborů najdou v budoucnu uplatnění v oblasti překladatelství a tlumočnictví, ve sféře obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie, vojenství, vzdělávání, mediální komunikace, nebo jako interkulturní pracovníci, pracovníci bezpečnostních složek, mezinárodních institucí a nevládních organizací, včetně těch, které se věnují lidskoprávní problematice, a v řadě dalších profesí.
 • Znalost ruštiny vytváří také možnosti pracovního uplatnění u těch zahraničních subjektů, kde může být jazyková kompetence v ruštině zajímavou komparativní výhodou. Studium ruštiny tak ve spojitosti se znalostí dalšího jazyka/dalších jazyků EU, ale zejména Asie a hispánské Ameriky, představuje výhodnou pracovní investicí.
 • Podmínky přijetí

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: program je určen všem absolventům bakalářského studia.

  Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce specializace Ruská kulturní studia na FF MU.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia některé ze specializací programu Ruská studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Úspěšným uchazečům bude nabídnut zápis do konkrétní specializace dle jejich preferencí a dle kapacity specializací.

  Web Ústavu slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

  Kritéria hodnocení

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Termíny

  1. 1. – 30. 4. 2024

  Termín pro podání přihlášek

  Podat přihlášku

  Možnosti studia

  Jednooborové studium se specializací

  V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

  Podat přihlášku

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia magisterský navazující na bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ne
  jednooborově se specializací ano
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 2 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ruská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

  Další info