Ruská studia

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Ruská filologická a kulturní studia nebo Ruština se zaměřením na překladatelství).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Chcete prohloubit a zlepšit své znalosti jazyka a kultury největší země světa? Tento program dále rozšíří a upevní aktivními formami výuky vaše jazykové schopnosti a kompetence. Seznámíte se s pokročilejšími možnostmi analýzy věcných i uměleckých textů a dosáhnete vysoké jazykové úrovně C1.

V rámci programu si vyberete mezi dvěma specializacemi. Ve specializaci Ruská filologická a kulturní studia si osvojíte terminologii a metody lingvistiky a literární vědy. Získáte přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a zvládnete o těchto tématech kompetentně diskutovat a psát. Ruština a znalost ruských textů vám otevře dokořán bránu do velké země s obrovským přírodním a kultruním bohatstvím a s možnostmi podnikání a obchodu.

Absolvování specializace Ruština se zaměřením na překladatelství vám umožní stát se kvalifikovaným překladatelem. Vedle teoretických předmětů budou ve vašem studiu hrát důležitou roli i prakticky orientované překladatelské semináře specializované na různé druhy překladu. Pracovat budete v menších skupinách, což vám umožní získat zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů.

Do výuky se zapojují i odborníci z praxe, kteří vám předají své praktické zkušenosti. Na výběr budete mít také ze širokého spektra zahraničních stáží, které upevní vaše znalosti ruštiny a umožní vám poznat Rusko z první ruky.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete ovládat ruský jazyk na vysoké úrovni a moci plynně v ruštině debatovat na různá témata a v různých situacích?
  • Zajímají vás kulturní a historické souvislosti společenského dění v Rusku a chcete jim porozumět?
  • Chcete lépe zvládnout světové téma Ruska, které je dominantní zejména v zemích západní Evropy, USA, Číně a v Japonsku?
  • Chcete se naučit profesionálně překládat a používat při tom nejmodernější nástroje a pomůcky?

Program je určený především absolventům bakalářského studia rusistiky, ale otevřený je všem, kdo si na položené otázky odpověděli kladně.

„Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci“

Praxe

V oblasti praxí klademe důraz na zahraniční stáže a nezbytné vlastní zkušenosti s kontaktem s ruským prostředím. Můžete absolvovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stáže na vysokých školách v Ruské federaci a Bělorusku. Stáže trvají od 1 měsíce do 1 roku. Kromě toho můžete využívat dalších možností individuálních stáží a pobytů na letních a zimních školách ruského jazyka v rámci výměnných programů Erasmus+ nebo Freemover.

Během stáží posílíte své jazykové kompetence v ruštině a poznáte ruskou společnost, její způsob života, kulturu a národní mentalitu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi ruských studií budete mít prohloubené komplexní filologické rusistické vzdělání. Stanete se kvalifikovanými odborníky s komplexní znalostí Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru a budete ovládat ruský jazyk na úrovni C1.

Nabyté znalosti a dovednosti vám umožní vykonávat kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, na odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu. Budete vybaveni i potřebnými znalostmi a dovednostmi pro obor překladatelství. Ty uplatníte nejen jako profesionální překladatelé, ale také v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Angažovat se můžete také jako pracovníci národních a evropských institucí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: program je určen všem absolventům bakalářského studia.

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce specializace Ruská kulturní studia na FF MU.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia některé ze specializací programu Ruská studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Úspěšným uchazečům bude nabídnut zápis do konkrétní specializace dle jejich preferencí a dle kapacity specializací.

Web Ústavu slavistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ruská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info