Psychologie

Navazující magisterské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Navazující magisterský studijní program Psychologie bez specializace, koncipovaný jako akademický s jednooborovým studijním plánem, je určen pro absolventy bakalářského studijního programu Psychologie. Jeho vznik reflektuje současný trend ve vzdělávání v dané oblasti, přičemž se opírá o dlouholetou úspěšnou tradici Psychologického ústavu ve vzdělávání i výzkumu a je založen na vysoké prestiži a kvalitě studia, což dokládá konstantně vysoký zájem uchazečů o studium (viz dále).

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

Primárním cílem předkládaného studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich následné profesní uplatnění v profesi psycholog, a to jak v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství, bezpečnosti apod.), tak i v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Cílem studia je zejména aktivní zvládnutí schopností studentů integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané poznatky o teoriích, přístupech a metodách v rámci základních psychologických věd i aplikovaných psychologických disciplín a příbuzných vědních oborů. Důraz je kladen rovněž na orientaci v mezioborových přesazích dané oblasti vzdělávání a na adekvátní užívání znalostí z oblasti psychologické metodologie, kvalitativních, kvantitativních i experimentálních výzkumných metod, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů. Jedním z významných cílů studia daného studijního programu je i zaměření na etické aspekty psychologické praxe a hlubokou znalost metod výzkumu i postupů a prostředků v oblasti zvyšování kvality života a duševního zdraví.

Stěžejní výukové cíle daný studijní program naplňuje v úzké spolupráci se zahraničními akademickými i výzkumnými pracovišti a současně i s aplikační sférou (http://psych.phil.muni.cz/ustav/vnejsi-vztahy), což se významným způsobem promítne

do vysoké kvality jeho absolventů. Integrovanou součástí výuky je transfer současných výsledků vědy a výzkumu, realizovaný prostřednictvím kooperace s výzkumnými

a výukovými centry Psychologického ústavu: PHIC - Centrum psychologie zdraví a nemoci; CEPCoS - Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd; ACPP - Akademické centrum pozitivní psychologie; ACPS - Akademické centrum poradenství a supervize (http://psych.phil.muni.cz/vyzkum/vyzkumne-skupiny), což umožní přímé zapojení studentů do výzkumné praxe. Excelence studijního programu je dále podpořena zaměřením na mobilitu studentů i akademických pracovníků a vysokým počtem studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, využíváním e-learningu, technologických inovací a interaktivních prvků, vybrané předměty umožňují aplikaci simulačních zařízení, technologií a metod do výuky. Důraz je současně kladen na posilování praktických forem výuky a realizaci kvalitního systému praxí a stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů, hostování zástupců z praxe ve výuce, uplatňování forem projektově orientované výuky apod.

Praxe

Absolvování povinných a povinně volitelných praxí a stáží je nedílnou součástí odborného kurikula daného studijního programu. V jejich rámci studenti získají zkušenost s praktickou aplikací získaných poznatků o teoriích, výzkumných i psychodiagnostických metodách a intervenčních postupech, osvojí si příslušné profesní kompetence a získají cenné praktické zkušenosti a dovednosti ve stěžejních aplikačních psychologických oblastech.

Odborná praxe – povinné předměty:

Praxe z psychodiagnostiky (rozsah: 7 dní) – 3 kredity Praxe z klinické psychologie (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Praxe z poradenské a školní psychologie (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů

Praxe z manželského a rodinného poradenství (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Praxe z psychologie práce a řízení (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Povinně volitelné praxe – povinně volitelné předměty – např.:

Pedagogická praxe z psychologie na SŠ (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů (předmět je rovněž jednou ze součástí celoživotního vzdělávání /CŽV/– doplňujícího pedagogického studia)

Celkový počet kreditů za praxe a stáže za studium:

povinné předměty: 18 kreditů

povinně volitelné předměty: 6 kreditů

Chcete vědět víc?

http://psych.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Psychologie bez specializace, který je koncipován jako akademický s jednooborovým studijním plánem, se může profesně uplatnit jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi a v profesi psycholog. V rámci dané pracovní pozice se může absolvent daného studijního programu velmi dobře uplatnit v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství a bezpečnosti, státní správě a mnoha dalších oblastech), přičemž některá z těchto profesních uplatnění vyžadují výhradně absolvování jednooborového studijního programu (např. klinický psycholog, dětský klinický psycholog apod.).

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: program je určen pro absolventy jednooborového bakalářského studijního programu Psychologie.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Na základě dosažených výsledků v testu jsou následně úspěšní uchazeči zváni k ústnímu pohovoru, který je zaměřen na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu a současně mapuje i motivaci uchazečů ke studiu.

Písemný test zahrnuje 50 položek a obsahově pokrývá znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Seznam doporučené literatury je každoročně aktualizován a zveřejňován při vyhlášení příjímacího řízení. Délka trvání testu je 40 minut a je administrován v počítačové formě. Aby uchazeč postoupil do druhého kola přijímacího řízení, musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů (z 50).

Ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče, na jeho motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní předpoklady k profesi psychologa. Uchazeč může předložit komisi např. autoreferát bakalářské práce, seznam prostudované odborné literatury a životopis, nicméně předložení těchto materiálů není nezbytné. Výkon uchazeče v ústní části přijímací zkoušky bude hodnocen v bodovém rozpětí od 0 do 50 bodů.

Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí stanoveného tímto bodovým ohodnocením ve druhém kole přijímací zkoušky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s celkovým výborným (A) prospěchem závěrečnou státní bakalářskou zkoušku z jednooborového studia Psychologie, výsledné hodnocení přitom musí zahrnovat jak obhajobu bakalářské práce, tak i výsledek státní zkoušky (výborné hodnocení "A" je nutné získat ze všech předmětů SZZ a také i z obhajoby BP). O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Pokud o prominutí přijímací zkoušky žádá uchazeč, který získal bakalářský titul mimo FF MU, pak posílá písemnou žádost a autorizovanou konverzi diplomu včetně diploma supplement či autorizovanou konverzi potvrzení o výsledku SZZ (pokud mu diplom ještě nebyl vydán) na emailovou adresu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz, a to nejpozději do 26. 6. 2023.

  S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: uchazeč musí v písemném testu dosáhnout skóre min. 30 bodů. Výsledky přijímacího řízení budou uzavřeny neprodleně.

Doporučená literatura

Základní doporučená literatura:

 • Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.
 • Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum.
 • Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
 • Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
 • Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
 • Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
 • Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
 • Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
 • Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
 • Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
 • Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.
 • Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.
 • Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info