Psychologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Navazující magisterský studijní program Psychologie bez specializace, koncipovaný jako akademický s jednooborovým studijním plánem, je určen pro absolventy jednooborového bakalářského studijního programu Psychologie. Jeho vznik reflektuje současný trend ve vzdělávání v dané oblasti, přičemž se opírá o dlouholetou úspěšnou tradici Psychologického ústavu ve vzdělávání i výzkumu a je založen na vysoké prestiži a kvalitě studia, což dokládá konstantně vysoký zájem uchazečů o studium (viz dále).

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

Primárním cílem předkládaného studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich následné profesní uplatnění v profesi psycholog, a to jak v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství, bezpečnosti apod.), tak i v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Cílem studia je zejména aktivní zvládnutí schopností studentů integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané poznatky o teoriích, přístupech a metodách v rámci základních psychologických věd i aplikovaných psychologických disciplín a příbuzných vědních oborů. Důraz je kladen rovněž na orientaci v mezioborových přesazích dané oblasti vzdělávání a na adekvátní užívání znalostí z oblasti psychologické metodologie, kvalitativních, kvantitativních i experimentálních výzkumných metod, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů. Jedním z významných cílů studia daného studijního programu je i zaměření na etické aspekty psychologické praxe a hlubokou znalost metod výzkumu i postupů a prostředků v oblasti zvyšování kvality života a duševního zdraví.

Stěžejní výukové cíle daný studijní program naplňuje v úzké spolupráci se zahraničními akademickými i výzkumnými pracovišti a současně i s aplikační sférou (http://psych.phil.muni.cz/ustav/vnejsi-vztahy), což se významným způsobem promítne do vysoké kvality jeho absolventů. Integrovanou součástí výuky je transfer současných výsledků vědy a výzkumu.

Excelence studijního programu je dále podpořena zaměřením na mobilitu studentů i akademických pracovníků a vysokým počtem studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, využíváním e-learningu, technologických inovací a interaktivních prvků, vybrané předměty umožňují aplikaci simulačních zařízení, technologií a metod do výuky. Důraz je současně kladen na posilování praktických forem výuky a realizaci kvalitního systému praxí a stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů, hostování zástupců z praxe ve výuce, uplatňování forem projektově orientované výuky apod.

Praxe

Absolvování povinných a povinně volitelných praxí a stáží je nedílnou součástí odborného kurikula daného studijního programu. V jejich rámci studenti získají zkušenost s praktickou aplikací získaných poznatků o teoriích, výzkumných i psychodiagnostických metodách a intervenčních postupech, osvojí si příslušné profesní kompetence a získají cenné praktické zkušenosti a dovednosti ve stěžejních aplikačních psychologických oblastech.

Odborná praxe – povinné předměty:

Praxe z psychodiagnostiky (rozsah: 7 dní) – 3 kredity Praxe z klinické psychologie (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Praxe z poradenské a školní psychologie (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů

Praxe z manželského a rodinného poradenství (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Praxe z psychologie práce a řízení (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

Povinně volitelné praxe – povinně volitelné předměty – např.:

Pedagogická praxe z psychologie na SŠ (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů aj.

Celkový počet kreditů za praxe a stáže za studium:

povinné předměty: 18 kreditů

povinně volitelné předměty: 12 kreditů

Chcete vědět víc?

http://psych.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Psychologie bez specializace, který je koncipován jako akademický s jednooborovým studijním plánem, se může profesně uplatnit jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi a v profesi psycholog. V rámci dané pracovní pozice se může absolvent daného studijního programu velmi dobře uplatnit v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství a bezpečnosti, státní správě a mnoha dalších oblastech), přičemž některá z těchto profesních uplatnění vyžadují výhradně absolvování jednooborového studijního programu (např. klinický psycholog, dětský klinický psycholog apod.).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: K přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Psychologie se mohou hlásit výhradně uchazeči, kteří úspěšně absolvovali jednooborový bakalářský studijní program Psychologie, ukončený státní závěrečnou zkouškou. Uchazeči, kteří absolvovali Bc studium v zahraničí, předloží na studijní oddělení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity výpis ze studijní evidence (v elektronické podobě na email prijimaci.rizeni@phil.muni.cz). Minimální počet kreditů za předchozí bakalářské studium je stanoven na 180 kreditů, přičemž průchod studijním plánem musí zahrnovat absolvování následujících předmětů: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Metodologie, Základy statistiky, Psychopatologie, Základy klinické psychologie, Základy psychodiagnostiky.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V prvním kole uchazeči absolvují písemný oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. Pro úspěch v písemném testu je stanovena hranice 50. percentil. Na základě dosažených výsledků v testu bude následně 120 nejúspěšnějších uchazečů pozváno k ústnímu pohovoru, který bude zaměřen na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném poznatkovém kontextu daného vědního oboru a současně bude mapovat i motivaci uchazečů ke studiu.

Písemný test obsahově pokrývá znalosti z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, metodologie a statistiky a psychopatologie. Test bude zahrnovat 50 otázek, s pěti možnostmi odpovědi, z nichž právě jedna bude vždy správná (správná odpověď +1 bod, chybná odpověď -0.2 bodů, vynecháno 0 bodů). Seznam doporučené literatury je k dispozici níže. Test je administrován v počítačové podobě, s časovou dotací maximálně 40 minut.

Ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a výsledky uchazeče a na jeho motivaci ke studiu. Hodnocení ústní zkoušky se bude pohybovat v rozmezí 0-50 bodů, úspěšní uchazeči musí dosáhnout hranice 30 bodů.

Uchazeči předloží strukturovaný životopis v rozsahu maximálně 2NS (zde mohou být uvedeny např. praxe realizované nad rámec výuky, dobrovolnická činnost, odborné výcviky a další relevantní skutečnosti). Životopis vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 1. 6.

  Obě kola přijímací zkoušky se konají ve stejný den.

   S PŘÍPADNÝMI DOTAZY PROSÍM KONTAKTUJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Pro úspěch v písemném testu je stanovena hranice 50. percentil. Na základě dosažených výsledků v testu bude následně 120 nejúspěšnějších uchazečů pozváno k ústnímu pohovoru.

Hodnocení ústní zkoušky se bude pohybovat v rozmezí 0-50 bodů, úspěšní uchazeči musí dosáhnout hranice 30 bodů.

Doporučená literatura

Základní doporučená literatura:

 • Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum.
 • Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). New Jersey: Wiley.
 • Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.
 • Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006.
 • Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.
 • Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
 • Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student version. (12th ed.). Singapore: Wiley.
 • Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
 • Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada.
 • Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Praha, Portál.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info