Řízení ke jmenování profesorem na MU

Řízení ke jmenování profesory na MU se uskutečňují podle § 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu se Směrnicí MU č. 1/2016 "Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem" (dále jen směrnice).

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje

 • na návrh uchazeče předložený vědecké radě fakulty (v případě oboru uskutečňovaného fakultou); návrh, který musí obsahovat alespoň dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, předkládá uchazeč děkanovi jako předsedovi vědecké rady fakulty prostřednictvím oddělení, které administruje habilitační či jmenovací řízení na fakultě; nebo
 • na návrh děkana předložený vědecké radě fakulty; nebo
 • z vlastního podnětu vědecké rady fakulty. 

Náležitosti návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem

Písemný návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč ve struktuře odpovídající vzoru dle Přílohy č. 2 směrnice.

K návrhu na zahájení řízení uchazeč přikládá následující doklady o své vědecké nebo umělecké kvalifikaci:

 • dvě doporučující stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru v případě předložení návrhu podle čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice,
 • životopis (podle čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice nejlépe dle Přílohy č. 3 nebo dle struktury životopisů v IS MU),
 • odbornou charakteristiku vědecké nebo umělecké činnosti a dosažených výsledků (podle čl. 12 odst. 2 písm. c) směrnice; dodává se pouze v případě požadavku příslušné vědecké rady nebo z vlastního rozhodnutí uchazeče),
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech (podle čl. 12 odst. 2 písm. d) směrnice; úředním ověřením se rozumí buď notářské či matriční ověření, nebo konstatování pověřeného pracovníka oddělení administrujícího habilitační a jmenovací řízení, že kopie souhlasí s originálem, stvrzené úředním razítkem a podpisem tohoto pracovníka),
 • doklady osvědčující pedagogickou praxi (podle čl. 120 odst. 2 písm. e) směrnice, Příloha č. 4),
 • seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací (podle čl. 12 odst. 2 písm. f) směrnice, Příloha č. 5),
 • seznam ohlasů na publikované práce uvedené v seznamu vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, příp. v seznamu pedagogických prací (podle čl. 12 odst. 2 písm. g) směrnice, tzv. Příloha č. 6),
 • souhrnnou informaci o vědeckých, odborných nebo uměleckých pracích, pedagogických pracích uchazeče a souhrnnou informaci o ohlasech na ně (tabulka podle čl. 12 odst. 2 písm. h) směrnice, Příloha č. 7),
 • seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží (podle čl. 12 odst. 2 písm. i) směrnice, Příloha č. 8),
 • další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci (podle čl. 12 odst. 2 j) směrnice, Příloha č. 9),

Průběh řízení ke jmenování profesorem

Průběh řízení ke jmenování profesorem, složení a jmenování hodnoticích komisí se řídí § 74 zákona o vysokých školách.

Nedojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění formálních nedostatků návrhu na zahájení řízení (čl. 11 odst. 3 směrnice), předkládá návrh uchazeče děkan vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné hodnoticí komise (z níž nejméně tři členové jsou odborníci z jiného pracoviště než MU).

Součástí řízení ke jmenování profesorem je přednáška uchazeče pro odbornou veřejnost. Její téma stanoví hodnoticí komise výběrem ze tří témat navržených uchazečem. Přednášky se účastní jako hodnotitelé nejméně tři pověření členové hodnoticí komise, kteří předloží komisi písemné hodnocení přednášky.

Na základě posouzení písemných materiálů uchazeče, případných doporučujících stanovisek profesorů z téhož nebo příbuzného oboru a písemného hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost zhodnotí hodnoticí komise vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou způsobilost a jeho roli jako význačné a uznávané vědecké nebo umělecké osobnosti v daném oboru a tajným hlasováním se usnáší na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem.

Návrh na jmenování profesorem předkládá předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen příslušné vědecké radě. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnoticí komise, předkládá její předseda nebo jím pověřený člen příslušné vědecké radě návrh na zastavení řízení.

Vědecká rada vyzve uchazeče k přednesení přednášky na svém veřejném zasedání (§ 74 odst. 5 zákona o vysokých školách). Téma přednášky určí uchazeč tak, aby zahrnovalo charakteristiku problematiky daného vědního oboru, odborné výsledky uchazeče, jeho vlastní koncepci vědecké nebo umělecké činnosti a vlastní koncepci výuky v daném oboru.

Nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním vědecké rady fakulty může uchazeč doplnit návrh údaji aktualizujícími doklady o jeho vědecké nebo umělecké kvalifikace podle čl. 12 odst. 2 písm. b) až j) směrnice.

Vlastní průběh jednání ve věci návrhu na jmenování profesorem je dán jednacím řádem, resp. pravidly přijatými příslušnou vědeckou radou, přičemž členové hodnoticí komise se účastní i neveřejných částí jednání. V závěru jednání se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem.

Další postup se řídí ustanoveními § 74 odst. 6 až 9 zákona o vysokých školách. Pro jednání vědecké rady MU ve věci řízení ke jmenování profesorem platí, že základní informace o osobě uchazeče a o průběhu jednání hodnoticí komise podává před Vědeckou radou MU předseda hodnoticí komise nebo jím pověřený člen komise. Přednáška uchazeče nemá předem stanovené téma, musí však obsahovat uchazečovu koncepci vědecké nebo umělecké činnosti a jeho koncepci výuky v daném oboru.

Poplatky za řízení ke jmenování profesorem

Masarykova univerzita poplatky za jmenovací řízení nevybírá. V případě některých fakult však může být vyžadován manipulační poplatek spojený s pokrytím nákladů řízení. Pro bližší informace je nutno se obrátit na konkrétní fakultu.

Poznámka

Řízení ke jmenování profesorem započatá v době od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2016 se uskutečňují v souladu se Směrnicí rektora č. 3/2014 "Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě".

Řízení ke jmenování profesorem započatá před 1. 1. 2014 se uskutečňují v souladu se Směrnicí rektora č. 4/2010 "Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU"

Další informace:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info