Informace o projektu

Trestní řízení ve věcech mladistvých a ve vybraných státech Evropské unie

Kód projektu
GP408/11/P612
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Logo poskytovatele

Podstatou projektu je význam speciální právní úpravy trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možnosti jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. V rámci projektu musí dojít ke komparaci s vybranými právními úpravami, jejímž účelem bude zjistit souladnost norem s právem EU, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých. Jako dílčí otázky pak bude nutné zodpovědět např. ty, jež se vztahující k hranici trestní odpovědnosti, možnosti obhajoby mladistvého, zajištění osoby mladistvého pro trestní řízení.


Formulace námětů de lege ferenda bude vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí, jež budou nezbytné k podpoření navrhovaných námětů de lege ferenda. Postupné dílčí náměty budou prezentovány na vnitrostátních a mezinárodních konferencích či odborných seminářích. Dále budou publikovány odborné články. Závěrečné náměty a zhodnocení systémů právních úprav ve vybraných zemích s cílem zjistit možnosti harmonizace v rámci EU, eventuelně zda je možné uplatnit zásadu vzájemného uznávání, budou publikovány v monografii pod (pracovním) názvem Trestní řízení mladistvých ve vybraných státech EU ve světle harmonizace evropského práva.

Publikace

2014

2013

2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info