Informace o projektu
Skryté determinanty učitelova jednání

Kód projektu
MUNI/A/1146/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je analyzovat skryté determinanty učitelova jednání a nahlédnout jejich vztah, a to s využitím empirických výzkumů studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika. Do projektu vstupuje šest doktorandů s tématy svých disertačních prací, která se týkají dvou stěžejních skupin skrytých determinant - subjektivních teorií učitelů a jejich tacitních znalostí. Výzkum subjektivních teorií učitelů si všimne jejich utváření a vlivu na učitelovo jednáni (Petr Koubek), výzkum tacitních znalostí bude hledat odpovědi na tyto otázky: a) jak se utvářejí tacitní didaktické znalosti studentů učitelství a jak lze tento proces facilitovat s využitím studentských sebereflexí (Barbora Šimůnková), b) v čem spočívá sdílení tacitních znalostí studentů učitelství s jejich cvičnými učiteli (Kateřina Cásková), c) jakou podobu mají tacitní znalosti spojené s hodnocením žáků u zkušených učitelů (Soňa Havlíková). Předcházející výzkumy našeho týmu naznačují, že subjektivní teorie učitelů a jejich tacitní znalosti mohou vstoupit do učitelova jednání (stát se alespoň částečně explicitní) prostřednictvím sebereflexe. Dovednosti reflektovat vlastní profesní jednání se utvářejí již u studentů učitelství. Chybějí výzkumy analyzující, jak mohou sebereflexi studentů učitelství podporovat jejich vzdělavatelé, na tento problém bude zaměřený výzkum Petra Svojanovského. Náš tým dále předpokládá, že sebereflektivní postupy jsou důležitými metakognitivními strategiemi směřujícími k autoregulaci studentova učení a učitelova jednání. Touto problematikou se bude zabývat Gabriela Šimková. Ambicí řešitelského týmu bude nejen analyzovat skryté determinanty učitelova jednání, ale také se pokusit zařadit je do triády učitelovo profesní vidění – učitelovo profesní vědění a učitelovo profesní jednání. Z tohoto důvodu do projektu vstupují akademičtí pracovníci, kteří se profesním vzděláváním učitelů zabývají – školitelé doc. Jana Kratochvílová, prof. Vlastimil Švec a doc. Tomáš Janík. Dalším členem týmu je Mgr. Eva Minaříková, Ph.D., jejímž předmětem zájmu je profesní vidění učitelů. Administrátorkou projektu bude Mgr. Blanka Pravdová, Ph.D. Výsledky řešitelského týmu budou publikovány v odborných časopisech.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info