Informace o projektu

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (NOVÁ MOBILITA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 (kod CEP: EF16_026/0008430)
Období řešení
7/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
http://www.itregep.cz
Klíčová slova
mobilita, socioekonomické efekty, dopravní chování populace, modelování poptávky, standardizace, konkurence v osobní dopravě, optimalizace veřejných soutěží, prostorové plánování, cestovní ruch
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd UK
Přírodovědecká fakulta UK
Statutární město Brno
České dráhy, a.s.
OLTIS Group a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s
Siemens Mobility, s.r.o.

Cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Výsledky

Projekt je strukturován celkem do osmi klíčových aktivit, které byly vybrány a sestaveny v souladu s oprávněnými aktivitami této výzvy a současně tvoří vhodnou kombinaci aktivit pro vznik intersektorální a mezioborové spolupráce a zahájení koncepční a komplexní výzkumné činnosti v dané problematice. Projekt naplňuje všechny povinné a povinně volitelné aktivity výzvy a také některé volitelné, které bylo možné za daných podmínek realizovat. Nejdůležitější aktivity projektu jsou spojeny s vytvořením úzké spolupracující platformy subjektů, které se budou zaměřovat na společný výzkum v oblasti železniční dopravy. Institucionálně bude tato platforma zaštítěna Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP). ITREGEP se realizací projektu stane samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity a jeho hlavním posláním je a bude výzkum v oblasti dopravy při propojení aplikační a vědecko-výzkumné sféry. V tomto duchu budou všichni relevantní partneři v rámci projektu vytvářet nebo aktualizovat své interní dokumenty upravující spolupráci s výzkumnou nebo aplikační sférou. Kromě mezioborovosti a mezisektorovosti bude mít plánovaná spolupráce také mezinárodní charakter. Do projektu bude zapojen zahraniční partner a součástí výzkumných týmů se stanou významní zahraniční experti. Touto synergií vznikne silný tým, který bude mít velký potenciál uspět v soutěžích o prestižní mezinárodní granty. Z povinných aktivit budou tedy projektem realizovány aktivity vedoucí k prohlubování mezinárodní spolupráce a společná přípravy projektových žádostí souvisejících s předmětem výzkumu. V rámci volitelných aktivit výzvy budou realizovány jednak aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a také aktivity, v jejichž rámci bude probíhat zapojování zástupců aplikační sféry do výuky a odborného vedení studentských prací a v opačném směru bude probíhat odborné vzdělávání výzkumných pracovníků u partnerů z aplikační sféry.

Publikace

Počet publikací: 51


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info