Informace o projektu
Faktory ovlivňující identifikaci a rozvoj mimořádně nadaných žáků

Kód projektu
MUNI/A/1137/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zaměřuje na tři důležitá témata související s identifikací a rozvojem nadaných žáků. Cílí jak na faktory, které determinují výkonnost a rozvoj této populace žáků v akademických oblastech (výzkum metakognice), tak i na proměnné, které zasahují do samotného procesu jejich vyhledávání a identifikace (výzkum posuzovací škály a diagnostické hry). Komplexní uchopení celé problematiky umožní lépe a zejména podrobněji popsat jak kognitivní a metakognitivní specifika nadané populace, tak i případné možnosti a rizika procesu identifikace. Projekt tedy dává příležitost tematicky i koncepčně přímo navázat na dřívější projekty specifického výzkumu, i na projekty GAČR a TAČR. V rámci nich byla sesbírána zajímavá a doposud nepublikovaná data, vztahující se zejména k faktorům, jež determinují výkon žáků v rámci herní diagnostiky, i k přesnosti odhadů úrovně schopností žáků z pohledu jejich učitelů či rodičů. Navržený projekt počítá i s novými sběry dat, která budou na větších souborech dětí a škol ověřovat důležité vztahy a souvislosti zejména v ose učitel – žák – rodič – psycholog. Výstupy těchto výzkumných studií budou cíleny do odborných zahraničních i místních periodik. Mohou být následně také impulzem pro projekty aplikovaného výzkumu, či nalézt přímé uplatnění v pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxi.

Výsledky

V tomto projektu se nám podařilo sesbírat rozsáhlé sooubory dat a publikovat 3 studie. Z toho jedna je v prestižním americkém časopise.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info