Informace o projektu
Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí

Kód projektu
NU21-05-00438
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Gen PLAUR kóduje urokinázový receptor plasminogenového aktivátoru uPAR (CD87), který je lokalizován na povrchu buněk na plasmatické membráně a slouží jako multifunkční protein v několika procesech. Po interakci s aktivátorem plasminogenu (uPA) ovlivňuje fibrinolýzu, vazbou FXII, který je aktivován právě na buněčných površích, ovlivňuje jak koagulaci krve, tak produkci bradykininu, a v neposlední řadě vazbou proteinů extracelulární matrix moduluje buněčnou adhezivitu a migraci. Samotný gen podléhá alternativnímu sestřihu, kdy kromě základního transkriptu je začleněn alternativní terminální exon 7b. Tato forma proteinu je solubilní a její přesná funkce není známá. Předpokládá se, že bude fungovat jako kompetitor membránové formy. Existují ještě další tři sestřihové formy genu, kdy mohou být vynechány exony 5 a 6. O jejich funkci není známo nic.
Cílem projektu je přispět k pochopení funkce alternativního sestřihu genu PLAUR a vlivu jednotlivých sestřihových forem na patogenezi vybraných imunopatologických stavů s různými mechanizmy postižení imunitní odpovědi, jako je hereditární angioedém (HAE; imunodeficience), bronchiální asthma (AB; alergické onemocnění) nebo revmatoidní artritida (RA; autoimunitní onemocnění), u nichž je dobrý důvod předpokládat, že budou ovlivněny aktivitou proteinů kódovaných genem PLAUR. V rámci projektu bude charakterizována exprese genu PLAUR v monocytech/makrofázích ve smyslu zastoupení jednotlivých sestřihových isoforem u vybraných imunologických onemocnění, s cílem odhalit jejich možný vliv na rozvoj těchto chorob. Dále budou připraveny nové buněčné modely, na nichž budou testovány funkce alternativních produktů genu PLAUR. Bude studován jejich vliv na aktivaci monocytů, transkripční regulace ležící downstream od signalizační dráhy PLAUR a vliv na obecné charakteristiky těchto buněk. To by mělo přispět k lepšímu porozumění zánětlivých procesů, jejich regulaci a nalezení nových potenciálních terapeutických cílů u studovaných onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info