Informace o projektu

Informace o projektu
Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti (předmět celouniverzitního základu) (GGfor2060)

Kód projektu
MUNI/CORE/0747/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Vše, co se týká člověka a/nebo společnosti je nebo bude ovlivněno stárnutím jako procesem společenské, biologické a demografické změny. Kurz celouniverzitního základu "Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti" si proto klade dva cíle: 1) podpora studujících jako budoucích profesionálů v různých oborech, jejichž pracovní, příp. vědecká činnost je informována výzvami a příležitostmi dlouhověkosti; 2) aplikovaný cíl - podpora zdravotně-sociální gerontologické gramotnosti, tedy podpora studujících v jejich vlastní přípravě na celoživotní proces stárnutí. Program přednášek vychází z interdisciplinárního pojetí sociální gerontologie, a zaměřuje se na vztah mezi stárnoucím jedincem a společností. Sleduje biologické, demografické, ekonomické, politické, sociologické, psychologické, etické, právní, environmentální a (mnohé) další aspekty tohoto vztahu.
Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti tématu. Kurz poskytuje interdisciplinární podporu učení, zahrnuje jeho interaktivní formy, a je ukončen krátkou písemnou reflexí.
Předmět plní cíle PPSŘ "1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století“, zejm. 1.C; 1.D; a 1.E. Tyto cíle jsou podpořeny zvyšováním povědomí studujících jako budoucích profesionálů ve svých profesních oborech a specializacích o vlivu biologických a demografických změn na předmět jejich profesní a/nebo vědecké činnosti. V rámci výuky budou využity interaktivní a inovativní didaktické přístupy s prvky zážitkové pedagogiky (gerontooblek).
V rámci dalších prioritních cílů SZVŠ kurz naplňuje především cíle II.1; II.5 (zejm. podporou pracovní dlouhověkosti a zdravotní gramotnosti); II.11 (podpora spolupráce s relevantními organizacemi; podpora společenského, mezigeneračního dialogu); a cíl II.12 (možnosti propojení s posluchači U3V ke společným vzdělávacím projektům).

Díky své interdisciplinaritě, adresováním globální společenské výzvy, důrazem na celoživotní učení, přenosem vědění z výzkumné činnosti a praxe do výuky, a posílením a podporou relevance výkonu profese předmět plní cíle Strategického záměru MU, zejm. cíl 1. (především 1.2.; 1.3; 1.4); cíl 2. (2.1), a cíl 3 (3.1; 3.2).

Předmět je součástí plnění závazků členství v rámci Age-friendly University Global Network (AFU) (https://starnuti.fss.muni.cz/muni-pro-kazdy-vek) (zejm. princip 7 a 6, ale i 2 a 4).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info