Informace o projektu
Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

Kód projektu
ROZV/C5/2023
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Cílem projektu, v souladu s prioritními cíli č. 4, 5 a 6 Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. Součástí projektu budou i interní průzkumy k usnadnění implementace doporučení a také ke zjištění poptávky po vzdělávacích tématech v oblasti SDGs, využitelné jako rozhodovací podklad pro případnou úpravu kurikula a potenciálně pro vytvoření možného dobrovolného standardu VVŠ v oblasti SDGs.

Projektu dále zajistí účinnější spolupráci v přenosu dobré praxe při implementaci SDGs OSN v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. Zdrojů pro změnu) a zintenzivní zapojení vnitřních stakeholderů (v rovině reflexe i struktury). Výstupy projektu posílí vnitřní angažovanost univerzit, zvýší povědomí o univerzitami vykonávaných aktivitách v oblasti SDGs a v důsledku usnadní implementaci doporučení k udržitelnému rozvoji, zefektivní provoz a učiní ho odolnějším. Dojde rovněž k celkovému zatraktivnění univerzit a k rozvoji partnerství s ostatními subjekty (např. ministerstvy, kraji, městy či partnery ze soukromé sféry).

Projekt zasáhne více oblastí univerzitního života včetně zapojení studentů při plánování a realizaci opatření a vedle přímé aplikovatelnosti pro management univerzit připraví podklady i pro tvorbu dedikovaných strategických dokumentů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č. 2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č. 5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č. 6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č. 7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č. 12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č. 13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č. 14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č. 15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č. 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č. 17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info