Informace o publikaci

Máloštětinatí opaskovci a jejich odezva na podmínky prostředí na prameništních slatiništích

Logo poskytovatele
Autoři

SCHENKOVÁ Jana HORSÁK Michal BÍLKOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Prameništní slatiniště Západních Karpat jsou ekologicky vyhraněná místa, která nepatří mezi charakteristická stanoviště pro výzkum ekologie opaskovců. A přece, když se zaměříme na vodní kroužkovce, můžeme např. zjistit, že výskyt každého dostatečně početného druhu osidlujícího tyto biotopy je určován specifickou kombinací parametrů prostředí. Na 54 vybraných prameništích Západních Karpat bylo zkoumáno společenstvo vodních opaskovců v proudivé části prameniště, ve stojaté vodě i v přilehlých pramenných stružkách. Bylo determinováno 34.189 jedinců 47 druhů nebo rodů u roupicovitých a juvenilních jedinců. Podíváme-li se na celé společenstvo vodních opaskovců, jeho strukturu zcela zásadně podmiňuje minerálně trofický gradient a pro červy důležitá přítomnost organické hmoty, kdy nepřímá (PCoA, fitování proměnných) i přímá (dbRDA, forward selection) gradientová analýza vyhodnotila jako dvě nejdůležitější proměnné právě koncentrace Ca+Mg a TOC. Další významné proměnné představovaly v obou analýzách teplota vody a redox potenciál. Kromě vztahu máloštětinatých opaskovců k minerálně trofickému gradientu byla dále testována schopnost této skupiny indikovat jeden z prameništních typů stanovených na základě rostlinných společenstev. Trichodrilus strandi se ukázal jako indikátor bazických pramenišť s vysokým obsahem vápníku (typ 1 a 2), naopak Stylodrilus heringianus, Cognettia glandulosa a Nais communis indikovaly kyselejší prameniště (typ 3 a 4). Nalézt indikátorové druhy specifické pro každý typ zvlášť se nepodařilo. Pro třináct druhů vyskytující se nejméně na 15 lokalitách byly spočítány zobecněné lineární modely (GLM) a byly postupně testovány jednotlivé proměnné prostředí a pro každý druh byl sestaven model zahrnující proměnné nejlépe vysvětlující jeho přítomnost. Např. výskyt druhu Trichodrilus strandi byl signifikantně pozitivně závislý na Ca+Mg koncentracích a na množství rozpuštěného kyslíku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info