Informace o publikaci

Diverzita a ekologie chrostíků (Trichoptera) pramenných stružek slatinišť Západních Karpat

Autoři

ZAJACOVÁ Jana RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Chrostíci (Trichoptera) jsou významnou skupinou bezobratlých ve sladkovodních ekosystémech, a to jak v rámci diverzity, tak i početnosti. Jedním z biotopů osídlených specifickými komplexními taxocenózami chrostíků jsou prameny a pramenné stružky. Tato stanoviště jsou charakteristická relativně stabilními proměnnými prostředí a relativní izolovaností vůči ostatním vodním biotopům, což umožňuje výskyt úzce specializovaných druhů a druhů citlivých na změny ve vodním prostředí. Tato studie se zabývá prameništními slatiništi Západních Karpat, která představují reliktní biotopy významné hodnoty. V 58 pramenných stružkách protékajících těmito slatiništi bylo nalezeno 53 taxonů chrostíků zastupujících 15 čeledí z 20 čeledí známých z pramenných biotopů Evropy. Polovina z nich se řadí mezi taxony na prameny úzce vázané (krenobiontní a krenofilní; např. Beraeidae, Crunoecia irrorata, Agapetus fuscipes, Wormaldia occipitalis), tyto také dosahují největších abundancí a tvoří téměř dvě třetiny jedinců. Významná část krenobiontů patří zároveň mezi madikolní druhy, které potřebují k životu jemný substrát omývaný tenkou vrstvou vody – tyto specifické biotopy jim poskytují právě slatiniště a mělké pramenné stružky. Hojně zastoupeny jsou také lotické druhy (Plectrocnemia conspersa, Chaetopteryx sp., Sericostoma sp., Potamophylax sp.), druhy lentické a eurytopní se vyskytují spíš ojediněle. Výsledky ordinačních analýz ukázaly, že druhové složení taxocenózy chrostíků signifikantně ovlivňuje rychlost proudu a hloubka vody, naopak málo jsou ovlivňovány chemismem vody. S rychlostí proudu a hloubkou souvisí také obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, celkový průtok a zastoupení jemné organické a hrubé anorganické hmoty, zejména štěrku. Tyto faktory oddělují na jedné straně gradientu především madikolní druhy preferující pomalu tekoucí mělké stružky s jemným organickým substrátem a na opačné straně druhy reofilní a lotické preferující rychle proudící stružky s hrubým anorganickým substrátem.