Informace o publikaci

Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze

Autoři

DAŇSOVÁ Petra MASOPUSTOVÁ Zuzana HANÁČKOVÁ Veronika KICKOVÁ Kristína KORÁBOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova depression; Patient Health Questionnaire-9; screening; assessment
Popis Cíl výzkumu. Depresivní porucha je velmi rozšířenou duševní poruchou. PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) je velmi často užívanou metodou pro screening depresivní poruchy pro klinické i výzkumné účely. Cílem studie bylo zhodnotit psychometrické vlastnosti českého překladu metody PHQ-9. Výzkumný soubor. Vzorek studie tvořilo 1654 respondentů (66,6% žen, 33,4% mužů) oslovených prostřednictvím sociálních sítí v rámci širší studie zabývající se motivacemi k sexu. Statistické analýzy. Byla provedena konfirmační faktorová analýza k ověření, která z dříve uváděných faktorových struktur (jedno- a dvoufaktorové řešení) více odpovídá datům. Bylo provedeno testování invariance dvou verzí překladu metody PHQ-9. První verze byla přeložena naším výzkumným týmem, druhá je volně dostupná na stránkách společnosti Pfizer. Dále byla testována invariance pro pohlaví. Výsledky. Výsledky poukazují na dvoufakotorové řešení metody s pěti „somatickými“ položkami a čtyřmi „nesomatickými“ či „emočně-kognitivními“ položkami. Testování invariance překladů metody umožnilo přijmout částečně invariantní model se dvěma položkami lišícími se napříč překlady z hlediska sycení faktoru depresivity. Zhodnocení invariance pro pohlaví v rámci dvou verzí překladu umožňuje přijmout pro verzi DOMOV invariantní model pro muže a ženy a pro verzi Pfizer částečně invariantní model s jednou položkou způsobující neinvarianci. Doporučení z toho plynoucí jsou uvedena v diskuzi. Výsledky položkové analýzy poukazují na vhodnost položek pro škálu, rovněž hodnota vnitřní konzistence metody je uspokojivá. Korelace mezi PHQ-9 a BDI-II je konzistentní s výsledky meta-analytické studie. Metodu PHQ-9 lze považovat za vhodný nástroj pro měření deprese u obecné populace. Limity. Další výzkum by se měl zaměřit na klinickou populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info