Informace o publikaci

Metodika pasivního vzorkování perfluoroktansulfonátu PFOS, PFOA a vybraných farmak ve vodním prostředí - Certifikovaná metodika (Nmet)

Autoři

VRANA Branislav ČUPR Pavel PROKEŠ Roman BORŮVKOVÁ Jana BEČANOVÁ Jitka SMEDES Foppe HILSCHEROVÁ Klára NOVÁK Jiří BITTNER Michal SÁŇKA Ondřej VOJTA Šimon MIKEŠ Ondřej SHARMA Anežka BÁNYIOVÁ Katarína ŠEBKOVÁ Kateřina URÍK Jakub PROKEŠOVÁ Barbora KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/C48EFF7EAC00BB94C12580B900350BA0/$file/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2016%20Certifikovan%C3%A1%20metodika%20(Nmet)%20Metodika%20pasivn%C3%ADho%20vzorkov%C3%A1n%C3%AD%20perfluoroktansulfon%C3%A1tu%20PFOS,%20PFOA%20a%20vybran%
Popis Certifikovaná metodika (Nmet) dle smlouvy č. 201301009 ze dne 16.12.2014. Předložená metodika představuje nový pasivní vzorkovač založený na adsorpci sledovaných látek (perfluorované látky a vybraná farmaka) z vodního prostředí do vhodného adsorbentu. Přestup látky z vody do vzorkovače je kontrolován difúzí ve vrstvě agarozového hydrogelu. Přestup látky lze dobře kvantifikovat pomocí difúzních koeficientů sledovaných látek v hydrogelu, které byly stanoveny jako součást metodiky. Volbou vhodné tloušťky hydrogelu lze kontrolovat přestup látky, a tím i vzorkovací rychlost látek do vzorkovacího zařízení. Vzorkovací rychlosti navrženého vzorkovače jsou robustní a mohou být aplikovány jako kalibrační parametr vzorkovače, který umožňuje v principu přepočítat množství sledované látky ve vzorkovači na časově vážený průměr koncentrace ve vodní fázi ve vzorkovaném vodním útvaru. Metoda je určena pro aplikaci v povrchové vodě. Je možné ji adaptovat i k pasivnímu odběru pitné a podzemní vody. Metodika byla dne 22.12.2016 certifikována Ministerstvem životního prostředí a publikována ve Věstníku MŽP 1/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info