Informace o publikaci

Electronic Registration of Sales in the Czech Republic - theory and praxis

Název česky Elektronická evidence tržeb v České republice - teorie a praxe
Autoři

SNOPKOVÁ Petra MARETHOVÁ Zuzana

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Předmětem následujícího příspěvku je rozbor systému elektronické evidence tržeb zavedeného v nedávné době v České republice se zaměřením na povahu daného systému, vymezení subjektů a tržeb spadajících pod povinnost evidovat, způsoby evidence a kontrolu dodržování povinnosti evidovat tržby. Článek se rovněž zaměří na cíle dané právní úpravy a na stručný pohled do dalších států. V článku budou použity metody analýzy, komparace a syntézy. Analýza bude využita při rozboru účinné právní úpravy a fungování elektronické evidence tržeb v České republice. Následně bude metodou komparace porovnána česká právní úprava s úpravami zahraničními, zejména s právní úpravou Chorvatska. Komparovány pak rovněž budou předpokládané dopady elektronické evidence tržeb s dopady reálnými. Ze získaných poznatků se pak metodou syntézy článek pokusí o nastínění možného budoucího směřování elektronické evidence tržeb. Hypotézou článku je, že elektronická evidence tržeb je efektivním systémem působícím proti daňovým únikům a plnícím zákonodárcem zamýšlené cíle.
Související projekty: