Informace o publikaci

Společenstva bezobratlých v horských stojatých vodách: vliv acidifikace a charakteru litorálu

Logo poskytovatele
Autoři

PETRUŽELOVÁ Jana BOJKOVÁ Jindřiška SYCHRA Jan SIVÝ Štěpán ŠORFOVÁ Vanda VRBA Jaroslav SOLDÁN Tomáš

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Horské vodní plochy jsou v Česku málo četné biotopy, v převážné většině umělé, vybudované za účelem protipovodňové ochrany, chovu ryb či jako rezervoáry vody pro vodohospodářské účely či plavení dřeva. Tyto umělé biotopy nabízejí díky nízké trofii vody a litorálům s bohatě vyvinutou vegetací podobné podmínky jako horská jezera a jsou osídleny specializovanými společenstvy s řadou vzácných nebo reliktních druhů. Tato studie se zabývá stojatými vodami tří pohoří, Šumavy, Krušných a Jizerských hor, která byla ve druhé polovině 20. století zasažena silnou acidifikací, jejíž vliv na chemismus vody a biotu je na některých místech patrný dodnes. V současnosti jsou některé z nádrží ovlivněny také chovem ryb a manipulací s vodní hladinou. Cílem studie je popsat společenstva litorálního makrozoobentosu napříč různými typy horských stojatých vod a určit, zda se na jejich složení a diverzitě projevuje chemismus vody ovlivněný acidifikací, charakter litorálu a manipulace s vodní hladinou (zejména vodárenské nádrže). Vzorky makrozoobentosu byly odebrány v letech 2014 a 2015 z litorálu 23 vodních ploch, které zahrnují šumavská ledovcová jezera zotavující se z acidifikace, malé nádrže v minulosti využívané k plavení dřeva, rybníky a malé nádrže v přirozeně kyselých, rašelinných oblastech a velké údolní nádrže s manipulovanou hladinou a různým vlivem acidifikace. Nejsilnějším vlivem omezujícím společenstva makrozoobentosu je manipulace s vodní hladinou, která neumožňuje vznik stabilního litorálu. Lokality se stabilním ostřicovým litorálem jsou oživeny bohatým společenstvem, které je ovlivněno pH vody a s ním silně korelující koncentrací toxického hliníku, a podílem organické složky v substrátu litorálu, který koreluje s pokryvností ostřic v litorálu. Studie byla podpořena specifickým výzkumem MU (MUNI/A/0816/2017) a projektem INTERREG 26: Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info