Informace o publikaci

Spektrum cílených léčiv v onkologii optikou molekulární farmakologie

Autoři

MERHAUTOVÁ Jana

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Éra cílených léčiv v onkologické klinické praxi započala před dvěma desetiletími registrací rituximabu pro léčbu chronické lymfatické leukemie a nehodgkinského lymfomu a později trastuzumabu k léčbě karcinomu prsu. V polovině srpna 2019 bylo v České republice registrováno již více než 80 cílených protinádorových léčiv charakteru monoklonálních protilátek, komplexů protilátek s cytostatiky, inhibitorů proteinkináz a dalších látek, které cíleně interagují s enzymy a jinými proteiny v buňce. V současnosti mají tato moderní léčiva své místo v doporučených postupech pro léčbu různých hematologických malignit i solidních nádorů především dospělé populace. Používají se i v pediatrické onkologii, avšak častěji v režimu tzv. off-label, neboť chybí dostatek údajů o jejich účinnosti a bezpečnosti u dětské populace. Jsou také předmětem řady klinických hodnocení a akademických výzkumných projektů. Ve zdravotnických zařízeních v České republice aktuálně probíhá více než 250 klinických hodnocení protinádorových léčiv s účastí dospělých pacientů, z nichž přibližně v 80 % jsou testována cílená léčiva, včetně látek se zcela inovativními mechanismy účinku. Příspěvek souhrnně představí skupiny registrovaných cílených protinádorových léčiv a principy jejich působení na molekulární úrovni. Zorientovat se v této dynamicky se rozvíjející části farmakoterapie je užitečné jak pro klinické onkology, tak pro výzkumníky v biomedicínské oblasti, kterým může pomoci identifikovat bílá místa a směry, kterými by se preklinický i klinický výzkum v této oblasti mohl dále ubírat.
Související projekty: