Informace o publikaci

Je nález hyperplazie či polypu děložní dutiny automatickou indikací k biopsii?

Autoři

VINKLEROVÁ Petra FELSINGER Michal FRYDOVÁ Sabina OVESNÁ Petra HAUSNEROVÁ Jitka WEINBERGER Vít

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ČESKÁ GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/en/journals/czech-gynaecology/2020-2-11/is-the-finding-of-endometrial-hyperplasia-or-corporal-polyp-an-mandatory-indication-for-biopsy-122482?hl=cs
Klíčová slova curettage; endometrial cancer; endometrial; hyperplasia; hysteroscopy; polyp; postmenopausal; bleeding
Popis Cíl studie: Cílem naší práce byla analýza souboru pacientek doporučených k biopsii endometria. Vyhodnotit ultrazvukový nález hyperplazie/polypu, symptomatologii pacientek v souvislosti s výsledky definitivní histologie, určit míru závažnosti jednotlivých proměnných v souvislosti s detekcí prekancerózy/karcinomu. Díky komplexnosti dat identifikovat ženy, které jsou vhodné pro konzervativní postup. Typ studie: Unicentrická retrospektivní observační studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Metodika: Zařazeny byly všechny pacientky ve věku vyšším než 50 let, které podstoupily na naší klinice v období let 2017–2018 operační biopsii endometria (n = 754). Sledovali jsme důvody indikace k biopsii, věk pacientek v době zákroku a při nástupu menopauzy, přítomnost rizikových faktorů vzniku prekancerózy/karcinomu děložního těla (hypertenze, diabetes mellitus, užívání tamoxifenu), počet porodů a těhotenství, symptomy, ultrazvukový popis děložní dutiny, výsledek histologického vyšetření, peroperační a pooperační komplikace. Výsledky: Perimenopauza – medián výšky endometria u benigní i maligní histologie byl 8 mm (p = 0,448), medián největšího rozměru polypu byl 18 mm. Všechny pacientky s prekancerózou/malignitou byly symptomatické nepravidelným/nadměrným krvácením, žádná malignita nebyla nalezena v polypu. Postmenopauza – medián výšky endometria u benigní histologie byl 7 mm oproti 16 mm při prekanceróze/malignitě (p < 0,001), medián největšího rozměru polypu byl u obou histologií shodný (13 mm, p = 0,274). Riziko přítomnosti malignity bylo více než trojnásobné při krvácení oproti asymptomatickým pacientkám v případě hyperplazie i polypu (OR 3,39; 3,79). U asymptomatických pacientek bylo riziko přítomnosti karcinomu obdobné pro vybrané cut-off (5, 8 a 12 mm), statisticky významné pouze pro 12 mm (OR 3,54), zatímco u symptomatických pacientek bylo riziko vysoké u všech cut-off, nicméně při širokých intervalech spolehlivosti, statisticky významné pro cut-off 8 mm (minimálně 3,58) a 12 mm (minimálně 4,94). Závěr: Prokázali jsme, že symptomatologie je silným rizikovým faktorem přítomnosti prekancerózy/malignity u pacientek s nálezem hyperplazie či polypu endometria. Samotná výška endometria či velikost polypu u asymptomatických pacientek nehraje hlavní roli. Ultrazvuk sám o sobě nemá dostatečnou přesnost pro detekci, či dokonce screening karcinomu endometria. Doporučujeme konzervativní postup, sledování změn ultrazvukového obrazu a symptomatologie pacientky v čase.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info