Informace o publikaci

European Green Deal a ambice EU v oblasti kvality ovzduší v podmínkách České republiky

Autoři

MRLINA Matěj

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2021 – část 3 Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova European Green Deal; European Union; Air Protection; Directive; Action Plan; Environmental Policy
Popis European Green Deal je sadou opatření, pomocí které má Evropská komise, potažmo Evropská unie, za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality a transformace hospodářství do udržitelné a ekologičtější podoby bez nadměrného zatěžování životního prostředí a zvyšování využívání přírodních zdrojů. Jednou z oblastí politik, či dílčím cílem, kterého má být dosaženo, je odstranění znečištění. Tímto je myšleno mj. dosažení nulového znečištění ovzduší. Evropská komise má v plánu přijmout Akční plán pro nulové znečištění s cílem snížit úroveň znečištění a zároveň úplně předejít vniku znečišťujících látek do ovzduší. Jedná se o široký a ambiciózní plán zahrnující přezkum právních předpisů a (technických) norem v oblasti kvality ovzduší, který již započal, za účelem sjednocení závazných hodnot s hodnotami pro ochranu lidského zdraví předepsanými Světovou zdravotnickou organizací. Další ambicí Komise je decentralizace agendy snižování úrovně znečištění a přenesení značné části působnosti též na úroveň místních samospráv, kdy dobrou místnou správou bude dosaženo lokálně, a tím zprostředkovaně též plošně, lepší kvality ovzduší. S problematikou zlepšování kvality ovzduší je úzce spjat také průmysl. Zde je cíl zřejmý, dále snižovat přípustné množství emitovaných znečišťujících látek z průmyslových zařízení. Revidovány mají být jak sekundární právní akty EU zabývající se průmyslovým znečištěním, tak doprovodné technické předpisy (zejm. BREFy, BATy). Mimo legislativní rovinu předpokládá Komise také značné uplatnění finančních nástrojů. Základní principy fungování financování této celoevropské přeměny jsou popsány v tzv. Mechanismu spravedlivé přeměny a hlavními zdroji financí má být tzv. Fond spravedlivé přeměny a Modernizační fond. Tento příspěvek má za cíl přiblížit cíle a ambice Evropské komise v oblasti kvality ovzduší, zejména s ohledem na cíl nulového znečištění a ještě zásadnější ekologizaci průmyslu. Těchto cílů má být dosaženo jak kroky v oblasti právní regulace, tak kroky v oblasti financování z veřejných rozpočtů. Prostředky pro dosažení kýžených cílů budou rozebrány a vytyčené cíle a postupy budou podrobeny detailní analýze a kritické reflexi, která má za cíl poukázat na v některých ohledech nereálnou ambicióznost cílů Evropské komise, a to s ohledem na poměry v České republice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info