Informace o publikaci

Identities in the Era of Globalisation. Reflection on International Experience as a Tool for Culturally Responsive and Inclusive Education

Název česky Identity v éře globalizace Reflexe internacionální zkušenosti jakožto nástroj pro kulturně citlivé a inkluzivní vzdělávání
Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta KOŠATKA David

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/2042
Klíčová slova identity; culture; internationalisation; language; transformation; responsiveness; reflection; inclusive education
Popis Cíle: Předkládaný text analyzuje reflexe studentů učitelství zaměřené na jejich internacionální zkušenost. Tato zkušenost byla zkoumána ve vztahu k jejich identitě a schopnosti efektivně působit v odlišném sociokulturním prostředí. Zvyšování povědomí o diverzitě vnímáme jako důležitou součást osobnostního a sociálního rozvoje budoucích učitelů v rámci jejich profesní přípravy. Věříme, že tento přístup může podpořit proměnu školního klimatu směrem k inkluzivnímu a kulturně citlivému vzdělávání. Metody: Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak internacionalizace ve vzdělávání zvyšuje u studentů učitelství kulturně senzitivní přístup k diverzitě? V rámci kvalitativního výzkumu se autoři zaměřili na aspekty internacionální zkušenosti studentů učitelství v kontextu pedagogické praxe. Data byla získána prostřednictvím deseti polostrukturovaných rozhovorů se studenty učitelství, kteří mají zkušenost se zahraničním vzděláváním a vzdělávacími systémy. Zjištění: Data ukázala, že zkušenost s odlišným sociokulturním prostředím umožňuje rozvoj vícenásobných/hybridních identit a podporuje porozumění a empatii vůči odlišnosti. Byly identifikovány možné implikace pro inkluzivní praxi, včetně výukových strategií zahrnujících reflexi, rozvoj kulturně citlivého přístupu ve vzdělávání a utváření povědomí o perspektivách a kulturních zvyklostech druhých. Závěr: Porozumění diverzitě a její ukotvení v každodennosti může mít pozitivní vliv na efektivitu ve vzdělávání a pedagogický přístup v praxi. Rozšíření profesního kurikula o internacionální aspekt umožňuje studentům učitelství lépe reagovat na přítomnost diverzity v edukaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info