Informace o publikaci

Výzkum potenciálních markerů v diagnostice a predikci závažnosti inhalačního traumatu

Autoři

LIPOVÝ Břetislav RAŠKA Filip ZUKALOVÁ Kateřina ZAJÍČEK Robert BAKALÁŘ Bohumil ČUPR Pavel BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací zplodin hoření nebo páry. I samotné inhalační trauma může mít pro pacienta fatální následky, pokud se ovšem vyskytne jako komplikující diagnóza popálení dramaticky se zhoršuje prognóza takto postižených pacientů. Ve snaze zlepšit současnou diagnostiku inhalačního traumatu byla postupně vyzkoušena celá řada laboratorních, klinických i přístrojových metodik s?více či méně rozporuplnými výsledky (RTG a CT plic, 133Xe sken, Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor aj.). Vyšetření parametrů acidobazické rovnováhy, laktátu, COHb atd. se dnes stalo již standardem u těchto pacientů. Přesto žádný z?těchto parametrů neposkytuje komplexní obraz inhalačního traumatu a?dynamiky jeho případných změn. V?posledních několika letech postupně sílí výzkum expozičních faktorů (inhalovaných toxických látek a jejich metabolitů) a jejich potenciálního využití při určení prognózy. Nejen přítomnost těchto látek, ale také samotné poškození epitelu, může vést k?epigenetickým modifikacím a expresi specifických mikroRNA, jak se ukázalo v nedávné studii na animálních modelech. Potenciální role mikroRNA v?diagnostice a prognózování pacientů s?tímto typem traumatu však dosud nebyla zkoumána u člověka. Mezi nejčastější komplikace u pacientů s?inhalačním traumatem patří bezesporu infekce. Poškozený endotel dýchacích cest spolu s?kompromitací obranných mechanizmů způsobuje vysokou vulnerabilitu těchto pacientů v?konfrontaci s?celou řadou potenciálně patogenních mikroorganizmů. Tento aspekt se jeví jako klíčový z?pohledu jak krátkodobé, tak také dlouhodobé prognózy pacientů. Zavedení molekulárně genetických metodik by mohlo usnadnit časnou identifikaci změn mikrobiomu v?oblasti dýchacích cest a rychleji na tento stav reagovat. V?prezentaci bude představen multicentrický mezioborový projekt a pilotní data komplexního sledování nejdůležitějších aspektů inhalačního traumatu, který se nyní v?ČR rozbíhá. Poděkování: Studie byla podpořena projektem financovaným Fakultní nemocnicí Brno, Ministerstvem zdravotnictví ČR – RVO (FNBr, 65269705). Tento projekt byl také financována z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 857560. Autoři dále děkují Výzkumné infrastruktuře RECETOX RI (č. LM2018121) a projektu CETOCOEN EXCELLENCE (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632) financovanému MŠMT za podpůrné zázemí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info