Informace o publikaci

Zhodnocení bazálních klastik eggenburgského stáří v prostoru PZP Dolní Dunajovice

Autoři

HLADÍK Václav NEHYBA Slavomír

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice je největším zásobníkem plynu v neogenní předhlubni na Moravě. Klínovitá struktura ložiska byla objevena v roce 1973. Jihozápadně-severovýchodně vyvýšená kra je na západní straně ohraničena věstonickým zlomem, který prochází krystalickým podložím a jurskými vrstvami do miocénních uloženin předhlubně. Studie se zaměřuje na plynonosná klastika eggenburského stáří, které leží na jurských kurdějovských vápencích a jsou utěsněny nadložními eggenburgskými jíly. Vlastní výzkum je postaven na studiu vrtných jader a karotážních měřeních (záření gama, rezistivita, SP). Zkoumány jsou obsahy těžkých minerálů zastoupených především zirkonem, turmalínem (skoryl, dravit), staurolitem a rutilem, jejichž chemické složení poukazuje na pravděpodobný původ klastik z metapelitů moravika a granitických hornin brněnského masivu. Tyto výsledky jsou také porovnány s laboratorní gama spektroskopií a geochemickou analýzou, která poskytuje komplexní pohled na křemenné sedimenty vyzrálé kontinentální provenience a humidní paleoprostředí zájmového území. Dále je hodnocena granulometrie špatně vytříděných pískovců, která v kombinaci s proměnným obsahem organické hmoty a glaukonitu odráží proměnlivé sedimentační prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info