Informace o publikaci

Počítačové hodnocení intenzity sekrece antigenů systému AB0 do slin

Autoři

JELÍNKOVÁ Petra DUŠKOVÁ Monika BENEŠOVÁ Jana HYRŠL Pavel

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Tomáškovy dny 2006
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod Na základě přítomnosti skupinových substancí krevního systému AB0 v tělních tekutinách lze lidskou populaci rozdělit na vylučovatele a nevylučovatele. Tato schopnost sekrece je nezávislá na genech AB0 určujících příslušnost ke krevní skupině, ale je řízena alelami genu Se/se, které vyhovují Mendelovým zákonům dědičnosti. Vylučovatelé jsou genotypu SeSe nebo Sese, genotyp sese přísluší nevylučovatelům. Cílem výzkumu bylo vyšetření skupinové příslušnosti u souboru vzorků slin, vývoj a užití aplikace na hodnocení intenzity aglutinace a vyvození závěrů o fenoménu vylučovatelství. Materiál a metody Výběrový soubor tvořilo 138 vzorků slin, které byly získány od jedinců obou pohlaví přibližně stejného věku. K vyšetření skupinové příslušnosti ze slin byla použita modifikovaná absorpčně inhibiční metoda. Každý vzorek byl vyšetřen na přítomnost antigenu A, B a H vždy ve čtyřech ředěních slin. Sekrece substancí do slin se projeví inhibicí aglutinace; intenzita sekrece skupinových substancí do slin je nepřímo úměrná intenzitě aglutinace. Výsledky vyšetření byly skenovány a u každého vzorku byla spočítána plocha aglutinačních shluků s použitím aplikace na hodnocení aglutinace. K rozeznání aglutinačních shluků od suspenze erytrocytů aplikace využívá vlastností modelu HLS (Hue, Lightness, Saturation). Výsledky Přítomnost antigenů v tělních tekutinách ani jejich množství není závislé na pohlaví. Intenzita sekrece antigenů A, B a H se liší u jedinců různých krevních skupin. Intenzita sekrece antigenů do stejné tělní tekutiny se liší i u jedinců v rámci jedné krevní skupiny. Tato variabilita je řízena geny Se/se. Alela Se je neúplně dominantní nad alelou se, což se projeví bimodálním tvarem rozdělení intenzity sekrece antigenů. Vylučovatele lze tedy rozdělit na silnější (s genotypem SeSe) a slabší (genotyp Sese); nevylučovatelé jsou genotypu sese. Závěr Hlavní přínos našeho výzkumu je vytvoření softwaru na hodnocení intenzity aglutinace spočítáním plochy aglutinačních shluků, který může nahradit vizuální odečítání. Aplikace zachytí menší shluky než lidské oko; odečítání je přesnější, bez subjektivního vlivu a nezávislé na okolních podmínkách. Tento způsob odečítání výsledků umožní redukovat počet použitých zkumavek a získání spojitých výsledků dovoluje použití statistických metod s lepší výpovědní hodnotou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info