Informace o publikaci

HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolites in perfusion medium and plasma from rats

Logo poskytovatele
Název česky HPLC stanovení midazolamu a jeho tří hydroxy-metabolitů v perfuzním médiu a plazmě potkanů
Autoři

JUŘICA Jan DOSTÁLEK Miroslav KONEČNÝ Jiří GLATZ Zdeněk HADAŠOVÁ Eva TOMANDL Josef

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Chromatography B
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X0P-4N4J320-4&_user=835458&_coverDate=06%2F01%2F2007&_alid=584152625&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=7220&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_ct=44&_acct=C000045159&_version=1&_urlVersion=0&_userid
Obor Biochemie
Klíčová slova cytochrome P450; midazolam; 1'-hydroxymidazolam; 4-hydroxymidazolam; 1'4-dihydroxymidazolam; rat; perfusion; plasma; HPLC
Popis Byla vypracována HPLC metoad současného stanovení midazolamu a jeho hlavních tří hydroxylovaných metabolitů v perfuzním mediu a plazmě ptokanů. Metoda je využitelná při modelování a charakterizaci možných farmakologických interakcí isoformy CYP3A1/2 u potkanů nebo CYP3A4/5 u člověka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info