Informace o publikaci

Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů.

Autoři

SVOBODA Marek GRELL Peter ŠIMÍČKOVÁ Marta FABIAN Pavel PETRÁKOVÁ Katarína PALÁCOVÁ Markéta MACKOVÁ Dagmar TROJANEC Radek HAJDÚCH Marián PAVLÍK Tomáš VYZULA Rostislav NENUTIL Rudolf

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.linkos.cz/odbornici/vzdelavani/6_08/04.pdf
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova metastatic breast cancer;trastuzumab;HER-2 gene;serum HER-2 protein;time to progression;overall survival;prognosis
Popis Léčba trastuzumabem, monoklonální protilátkou proti HER-2 receptoru, významně zvyšuje léčebnou odpověď (RR), prodlužuje čas do progrese onemocnění (TTP) i celkové přežití (OS) pacientek s HER-2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu. Na straně druhé je tato léčba doprovázena primární i sekundární rezistencí onemocnění. Provedli jsme retrospektivní analýzu vlastního souboru pacientek, s cílem identifikovat prognostické faktory použitelné v běžné klinické praxi. Metodika: Do souboru bylo zařazeno 112 pacientek, které od dubna 2000 do ledna 2007 zahájily v Masarykově onkologickém ústavu paliativní protinádorovou terapii s trastuzumabem pro metastatický karcinom prsu. Sledovali jsme základní charakteristiky primárních tumorů (histologický typ, exprese estrogenového, progesteronového a HER-2 receptoru, amplifikace Her-2/neu genu), stav pacientek, rozsah onemocnění, vývoj koncentrace sérových nádorových markerů [karcinoembryonální antigen (CEA), CA 15-3, sérová koncentrace extracelulární části HER-2 receptoru (S-HER-2 ECD)] a parametry účinnosti léčby a přežití (RR, TTP, OS). Výsledky: U 95% pacientek byl trastuzumab podáván v kombinaci s cytostatiky (nejčastěji taxany,83%), 1. a 2. linie léčby představovaly 88,4% aplikací. Medián TTP byl 284 dnů (9,3 měsíce), medián OS byl 612 dnů (20,1 měsíce), RR 54,5%. Nejvíce odpovědí na léčbu bylo v první linii léčby (p=0.0001) a u nádorů s poměrem signálů sond HER-2/Ch17 nad 2,2 (p=0,0092). Trastuzumab byl předčasně ukončen u 11 pacientek (9,8% případů), u 7 (6,2%) z důvodů kardiotoxicity. Metastatické postižení CNS nastalo u 31 pacientek (27,7%). Sérový nádorový marker S-HER-2 ECD byl nejčastějším pozitivním markerem v době před zahájením léčby (72,5%) i při progresi onemocnění (55,9%). Coxova regresní analýza prokázala nejsilnější prognostický význam ve vztahu k TTP u markeru S-HER-2 ECD, a to jak k jeho hladině před zahájením léčby, tak i v době mezi 90. a 130. dnem léčby trastuzumabem. Nejlepším prediktorem OS byl stav CEA před zahájením léčby a stav S-HER-2 ECD v době mezi 90. a 130. dnem léčby. Závěr: Potvrdili jsme, že jediným prediktivním markerem odpovědi na léčbu trastuzumabem, který je zároveň absolutním indikačním kritériem, je průkaz HER-2 pozitivity tumoru. Stanovení sérové koncentrace S-HER-2 ECD před zahájením léčby a monitorace dynamiky tohoto markeru v průběhu léčby trastuzumabem je nejvýznamnějším prognostickým ukazatelem vývoje onemocnění (TTP i OS), a může tak přispět k časnému odhalení progrese a k individualizaci časového plánu kontrolních vyšetření

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info