Antropologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete být antropologem? Vydejte se s námi na cestu za poznáním lidské přirozenosti.

Čeká vás intenzivní studium, které sahá od detailní stavby a funkcí lidského organismu až po vývoj lidských kultur od prehistorie po současnost.

Zaměříte se na původ a příčiny rozmanitosti tělesných, společenských a kulturních vlastností člověka. Spolu s tím budete postupně odkrývat, jakými prostředky se člověk přizpůsobuje změnám podmínek prostředí a jak jej naopak sám mění.

Pochopíte, jak vznikaly a k čemu jsou dobré rozdíly mezi lidmi a jaká přinášejí rizika. Poznáte povahu lidského druhu v nejpodstatnějších oblastech života, jako je strategie přežití, sexualita a reprodukce, uspořádání společnosti, technologie, umění a vztah ke smrti.

Ve cvičeních se naučíte získávat informace jak dotazováním a měřením živých lidí, tak i studiem lidských koster z archeologických výzkumů a forenzních situací. To vše s pomocí nejmodernějších digitálních metod jako jsou 3D skenery nebo virtuální realita, kterými je vybavena naše Laboratoř Morfologie a Forenzní Antropologie.

Už v průběhu studia se budete moci zapojit do aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo vliv, jaký měly životní podmínky středověku na kostru tehdejších lidí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste všestranně nadaní, máte různorodé zájmy, široký přehled a nechcete se omezovat jen na biologii nebo jen na společenské vědy?
  • Jste odhodlaní k intenzivnímu studiu?
  • Máte silnou vnitřní motivaci k hledání podstaty člověka nebo k praktickému a tvůrčímu využití svých znalostí, třeba na kriminalistických pracovištích?
  • Líbí se vám spojení teoretického uvažování nad texty s manuální prací v laboratoři a dobrodružnými výzkumy v terénu?

„Příroda skrze kulturu.“

„Archeologický antropolog odkrývá historii lidské kultury. Mě zajímá zemědělský pravěk a počátek domestikace zvířat. Už jako student se podílím na výzkumu v severočeských převisech, jednom z nejznámějších evropských nalezišť mezolitu. Myslím si, že v mém zaměření je možnost uplatnění vysoká. Nadchla mě práce na vykopávkách. Moje práce mě baví a doufám, že ji budu jednou vykonávat i ve svém profesním životě. Odjela bych na vykopávky vždy na sezónu, věnovala se odkrývání materiálu, a v zimě bych tento materiál zpracovávala.“

Marie Prachařová
studentka Antropologie

Praxe

V průběhu studia absolvujete praxi v délce šesti týdnů, jejíž část bude probíhat v terénu na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť. Zde si prakticky procvičíte vyhledávání, odkrývání a preparaci hrobů, terénní dokumentaci a odběry vzorků pro celou řadu specializovaných analýz.

Jako další část praxe můžete zvolit laboratorní zpracování nalezených skeletů nebo práci v muzeích, kriminalistických laboratořích nebo na pracovištích zaměřených na výzkum tělesných rozměrů a funkcí živých lidí.

Praxe vám tak umožní získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů, jako je například Archeologický ústav Akademie věd ČR, Ústav archeologické památkové péče Brno a Policie ČR.

Chcete vědět víc?

Internetove stránky Ústavu antropologie:

http://www.sci.muni.cz/anthrop/

Internetové stránky Laboratoře morfologie a forenzní antropologie:

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Uplatnění absolventů

Jako antropolog můžete budoucím zaměstnavatelům nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Jste seznámeni se širokou škálou situací a připraveni na neobvyklé úkoly, které vyžadují hledání nových způsobů řešení.

Pokud nebudete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, můžete se uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v humánní anatomii, biologii člověka a antropologii. Vašimi potenciálními zaměstnavateli proto mohou být instituce zaměřené biologicky, biomedicínsky a forenzně, dále pak muzea a archeologická pracoviště.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Písemná přijímací zkouška se skládá z Testu studijních předpokladů (TSP) a odborného testu z Biologie se základy historie a společenských věd. Termín TSP volte tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledky Testu studijních předpokladů a odborného testu z Biologie se základy historie a společenských věd

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

  • Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František (2009): Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství a.s. ISBN: 978-80-7235-430-6.
  • Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, Němec Jan, Spáč Peter, Vacková Barbora, Vejvodová Petra (2010): Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis s.r.o. ISBN 978-80-7358-152-7.
  • Popelka Miroslav, Válková Veronika (2008): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN: 978-80-7235-410-8.
  • Rosypal Stanislav a kolektiv (2003): Nový přehled biologie Praha: Scientia. ISBN: 80-86960-23-4.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Antropologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info