Aplikovaná a environmentální geologie

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací Management vodních zdrojů.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 7. 2024.

Co se naučíte

Chcete umět řešit environmentální problémy a pochopit rizika v přírodě? Přijďte studovat tento program na Masarykově univerzitě a naučíte se o procesech v neživé přírodě vše potřebné.

Kromě teoretických znalostí získáte i schopnost poznat základní minerály a horniny, fosílie a charakteristické znaky ve stavbě hornin. Naučíme vás, jak se chová voda pod povrchem v zemské kůře a co ohrožuje její vlastnosti a čistotu.

praktických a terénních cvičeních budete pracovat s technikou, která se používá k získávání informací o minerálech, složení hornin a vlastnostech vody. Získaná data pak budete zpracovávat s použitím speciálních počítačových programů a modelů.

Již během studia budete pracovat ve špičkově vybavených laboratořích a zabývat se problematikou stavebních materiálů, nerostných surovin, ochrany vodních zdrojů nebo kontaminace půd.

Můžete se aktivně zapojit do práce ve studentské organizaci SEG Student Chapter, která patří pod mezinárodní organizaci Society of Economic Geologists a pořádá exkurze i do zahraničí na zajímavá ložiska nerostných surovin.

V rámci programu Erasmus+ můžete také vyjet na zahraniční studijní pobyt, kde se mimo jiné zlepšíte i v jazykových dovednostech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete se podílet na ochraně životního prostředí?
  • Jste ochotni pracovat v terénu?
  • Máte zájem podílet se na zajišťování nerostných surovin pro společnost?

„Geologie - věda nepostradatelná pro společnost a pro ochranu přírody“

Praxe

V laboratorních cvičeních si osvojíte práci s optickými a analytickými přístroji a dalšími nástroji, které se používají pro terénní výzkum.

Uplatnění absolventů

Protože budete mít teoretické znalosti i praktické dovednosti a budete se orientovat v přírodovědných metodách, můžete najít uplatnění v soukromých firmách, které se zabývají hydrogeologií, těžbou surovin nebo inženýrskou a stavební geologií.

Studium vás připraví i na pracovní pozice v administrativě. Váš přehled o procesech v neživé přírodě mohou využít další instituce, jako jsou muzea, výzkumné a jiné instituce zabývající se ochranou přírody, geologií, archeologií a také instituce státní správy.

Kromě pracovních míst v domácích firmách najdete uplatnění i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2024/2025
— Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 7. 2024

a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP) nebo
c) TSP a PSP

Při variantě c) se vyhodnotí oba způsoby zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden způsob.

Přijímací zkoušky (TSP a PSP) se konají 23. 8. 2024. Čas a místnost konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny v e-přihlášce.

Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v průběhu prosince 2023 - dubna 2024, TSP v srpnu 2024 znovu nekonají a výsledek se jim do dodatečného přijímacího řízení započítá.

PSP je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali PSP v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Informace o možnosti prominutí přijímací zkoušky najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo pohovoru k prokázání studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pohovor k prokázání studijních předpokladů není klasickou znalostní zkouškou, ale krátkým rozhovorem, v rámci kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z problematiky neživé přírody
  • prospěch na střední škole, zájmy uchazeče a aktivity blízké oboru

V rámci pohovoru nejsou vyžadovány žádné znalosti nad rámec znalostí stanovených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP) nebo
c) Test studijních předpokladů a pohovor k prokázání studijních předpokladů

Při variantě c) se vyhodnotí oba způsoby zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden způsob. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat PSP, volte termín TSP tak, aby se vám termíny vzájemně nepřekrývaly.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo pohovoru k prokázání studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pohovor k prokázání studijních předpokladů není klasickou znalostní zkouškou, ale krátkým rozhovorem, v rámci kterého budou u uchazeče posuzovány:

  • předpoklady ke studiu studijního programu Geologie
  • orientace, znalosti a dosavadní zkušenosti z problematiky neživé přírody
  • prospěch na střední škole, zájmy uchazeče a aktivity blízké oboru

V rámci pohovoru nejsou vyžadovány žádné znalosti nad rámec znalostí stanovených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

24. 6. – 28. 7. 2024

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná a environmentální geologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info