Fyzika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Astrofyzika, Biofyzika nebo Fyzika).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete-li získat fyzikální vzdělání, pak vězte, že náš studijní program vás vzdělá v celé řadě oblastí. Otevře vám cestu k porozumění základním pojmům, vztahům a rovnicím klasické fyziky a umožní vám zorientovat se v hlavních oblastech moderní fyziky – jako je teorie relativity, fyzika mikrosvěta nebo kvantová mechanika. Stejně tak rozvine vaši schopnost řešit s využitím matematických nástrojů související fyzikální problémy. V neposlední řadě vás pak připraví k samostatné experimentální činnosti – rozvine vaši schopnost analyzovat experimentální data, posuzovat jejich spolehlivost a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech. Osvojíte si tak základ k pochopení světa kolem nás a fyzikální způsob uvažování, potřebný ve velké části (nejen) přírodních věd.

Výuka u nás probíhá formou přednášek, doprovodných cvičení a praktických (laboratorních) cvičení. Nejpozději ve třetím ročníku, v rámci přípravy bakalářské práce (iniciativní studenti mají příležitost dříve), se zapojíte do výzkumu v některé z mnoha oblastí fyziky etablovaných na MU. Patří mezi ně např. problematika superstrun, astrofyzika, fyzika plazmatu včetně aplikovaného výzkumu plazmových úprav povrchů látek, fyzika nanostruktur a biofyzika biomolekul.

Kromě obecně zaměřeného studijního plánu Fyzika obsahuje program dva plány specializované: studijní plán Biofyzika a studijní plán Astrofyzika. Specializace Biofyzika je obohacena o kurzy z oblasti chemie, molekulární biologie a biofyziky. Ty vám umožní porozumět základním pojmům a vztahům mezi nimi a osvojit si základy biofyzikálního popisu struktury a funkce živé hmoty na úrovni molekulární i buněčné. Absolvování specifických astrofyzikálních kurzů v rámci specializace Astrofyzika vám zase umožní získat orientaci v problematice astrofyziky, osvojit si astronomické pozorovací techniky a naučit se vykládat astrofyzikální a fyzikální poznatky populární formou.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Máte zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým použitím fyziky či biofyziky, například v průmyslovém nebo lékařském výzkumu?
  • Láká vás pochopení toho, jak ,,vesmír funguje“?
  • Počítáte s tím, že studium fyziky je relativně náročné a vyžaduje ochotu osvojit si, alespoň v minimálním rozsahu, potřebný matematický aparát?

Potom se na vás budeme těšit!

„Už od dětství jsem chtěla zjistit, jak funguje svět, a proto jsem se rozhodla pro studium fyziky. Svého rozhodnutí nelituji. Těší mě ochota vyučujících, kteří nám tvrdě, ale s láskou, neustále něco vysvětlují. Asi největším pozitivním překvapením byl silný matematický aparát, kterého se nám při studiu dostalo a jenž je základem veškeré fyziky.“

Martina Bártová Martina Bártová
studentka fyziky

„Odjakživa ma bavila fyzika a aj keď o astronómiu som sa začala zaujímať až koncom strednej školy, okamžite ma uchvátila. Preto som bez váhania využila možnosť študovať astrofyziku na jednej z najprestížnejších univerzít v Českej republike. Veľmi na škole oceňujem priamy kontakt s pozorovacou technikou a individuálny prístup. Prijemným prekvapením bola aj ochota a priateľský prístup starších študentov a vyučujúcich, ktoré vytvárajú pre štúdium motivujúce prostredie. Možnosť vycestovať za vzdelaním do zahraničia je v mojom odbore vhodnejšia pre staršie ročníky, ale v budúcich rokoch by som ju chcela rozhodne využiť.“

Kristína Kallová
studentka fyziky se specializací na astrofyziku

Praxe

Během studia vás čeká minimálně pět celosemestrálních praktických laboratorních cvičení.

Bakalářská práce je pak většinou experimentálně zaměřená a při její přípravě se studenti obvykle důkladně seznámí minimálně s jednou pokročilou experimentální metodou.

Odborná praxe mimo samotnou univerzitu, ve spolupracujících firmách nebo výzkumných institucích, je studentům fyziky nabízena jako volitelný předmět. Obvykle si jej ale zapisují až studenti navazujícího magisterského studijního programu. 

Uplatnění absolventů

Jako absolventi bakalářského studijního programu Fyzika, specializace Fyzika budete obeznámeni se základy experimentální a teoretické fyziky a budete připraveni pro navazující magisterský program Fyzika.

Vzhledem k relativně univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání budete moci nalézt uplatnění v rozmanitých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem. Stejně tak se budete moci uplatnit i v profesích mimo obor, kde budete moci využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost je kombinovat, která je v rámci našeho programu Fyzika rozvíjena.

Naši absolventi navazujícího magisterského studijního programu nalezli uplatnění například ve firmách Thermo Fischer Scientific (Brno) , Honeywell (Praha a Brno), On Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm) nebo SHM (Šumperk).

Jako absolvent programu Fyzika, specializace Biofyzika budete navíc ovládat partie chemie a biologie, které jsou pro biofyziku důležité. Budete tak připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Biofyzika. Uplatnění můžete nalézt jak ve výše zmíněných institucích, tak v institucích, kde jsou využívány chemické, biochemické a biologické laboratorní metody, například v biomedicínských laboratořích.

Pokud si zvolíte specializaci Astrofyzika, budete kromě společného matematicko-fyzikálního základu ovládat i základy astrofyziky, kosmologie a astronomických pozorování. Navíc budete schopni vykládat fyzikální a astrofyzikální problematiku na populární úrovni. Budete tak opět připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Fyzika a na zaměstnání ve výše zmíněných institucích. Mimo to pak svou specializaci budete moci uplatnit také jako kvalifikovaný demonstrátor a popularizátor vědy na hvězdárně.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2024/2025

a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Odborný test (OT) nebo
c) TSP a OT

Při variantě c) se vyhodnotí oba způsoby zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden způsob.

Přijímací zkoušky (TSP a OT) se konají 23. 8. 2024. Čas a místnost konání přijímacích zkoušek budou zveřejněny v e-přihlášce.

Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v průběhu prosince 2023 - dubna 2024, TSP v srpnu 2024 znovu nekonají a výsledek se jim do dodatečného přijímacího řízení započítá.

Odborný test z fyziky je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali odborný test z fyziky v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Informace o možnosti prominutí přijímací zkoušky najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek.

Kritéria hodnocení

Výsledek TSP nebo OT, případně prominutá PZ

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z fyziky nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat odborný test, volte termín TSP tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z fyziky

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Michael Krbek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info