Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Genetika pro medicínu

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje moderní, profesně orientovaný vzdělávací program zaměřený na laboratorní medicínu. Vyučován je tak na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MUNI. Studium vás povede k získání základních vědomostí i praktických dovedností, které jsou nutné pro to, aby se z vás stali kvalifikovaní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu činnosti zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách se zaměřením na lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku.

Tento bakalářský program tvoří předstupeň přímo navazujícího magisterského programu "Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika".

Vzhledem k narůstající poptávce právě po takto přírodovědně vzdělaných odbornících je náš bakalářský program koncipován tak, aby uspokojil poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, molekulární biologie a molekulární diagnostiky a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Cílem programu je proto poskytnout nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, abyste mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření či výzkumy ve zdravotnických zařízeních zabývajících se laboratorní medicínou.

Bakalářské studium vám umožní komplexní přípravu v oborech, které tvoří základ pro poskytování zdravotní laboratorní péče. V průběhu bakalářského studia si postupně osvojíte znalosti a vědomosti v rámci přednášek a cvičení ze základních průpravných předmětů (matematika, lékařská biofyzika, chemie, biochemie), preklinických disciplín (anatomie, farmakologie, fyziologie, cytologie, histologie, hematologie, mikrobiologie, patologie), odborných genetických a molekulárně biologických předmětů a souvisejících oborů (komunikační dovednosti, biostatistika). Ty jsou totiž nezbytné pro výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách. V rámci studia absolvujete praktická cvičení, kde získáte dovednosti práce v chemické, cytologické a histologické laboratoři, práce s mikrobiálním materiálem, práce s mikroskopem, zpracování biologických dat na počítači a seznámíte se se základními metodami molekulární biologie a obsluhou přístrojů nejčastěji používaných v genetických a molekulárně biologických laboratořích. Tyto získané teoretické i praktické dovednosti vás optimálně připraví k přímo navazujícímu magisterskému studiu.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá Vás genetika a molekulární biologie člověka?
  • Chtěli byste pracovat v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku?
  • Rádi byste tak uplatnili své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů?
  • Chtěli byste vystudovat vzdělávací program určený k výkonu činnosti nelékařského zdravotnického povolání?

Přijďte studovat lékařskou genetiku do Brna! Do města, ve kterém Johan Gregor Mendel položil před více než 150 lety základy moderní genetiky.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Vzhledem ke zdravotnickému zaměření našeho programu vás čeká posílená laboratorní výuka, která je povinná. V průběhu vašeho bakalářského studia tak celkově absolvujete asi 440 hodin praktických laboratorních cvičení.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni prokázat hluboké poznatky z oblasti molekulární biologie člověka, klinické genetiky, genomiky, onkogenetiky a molekulární diagnostiky. Stejně tak budete disponovat teoretickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné pro práci s laboratorní technikou. To využijete zejména při provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích.

Díky tomuto tak budete moci provádět laboratorní diagnostiku vrozených dědičných chorob na úrovni chromozomových abnormalit i mutačních změn. Nápodobně budete schopni provádět i cytogenetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření u hematologických maligních onemocnění a solidních nádorů.

Své praktické dovednosti a hlubší poznání principů metod buněčné a molekulární biologie a genetiky budete moci v neposlední řadě využít také při diagnostice patogenních mikroorganismů, patologických stavů buněk a genomů, a posuzování rizikových faktorů s tím souvisejících.

„Fascinovala mě genetika, zároveň jsem zlehka zvažovala i medicínu a tento obor nabízel něco z obojího, což mi dokonale sedlo a ani jsem o tom nemusela dlouho uvažovat. Nejvíc mě překvapilo, že je to jeden z mála, ne-li jediný přírodovědecký obor, který mi s titulem nabízel také akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro výkon nelékařského zdravotnického povolání. Tuto akreditaci si absolventi jiných oborů musí dodělat po škole, chtějí-li pracovat v nemocniční laboratoři. Také mě potěšilo, že bakalářské studium bylo hodně orientované i na lékařské předměty, což pomáhá lepší provázanosti medicíny a laboratorních věd.“

Petra Veselá Petra Veselá
absolventka lékařské genetiky a molekulární diagnostiky, studentka navazujícího studia

Podmínky přijetí

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) a odborný test z biologie se základy chemie. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.
Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Našim základním cílem je připravit vás, jakožto absolventy bakalářského programu, k dalšímu studiu v přímo navazujícím magisterském programu. Po složení státní závěrečné zkoušky se tedy předpokládá vaše navazující studium programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika.

V průběhu navazujícího magisterského studia si prohloubíte poznatky z oblasti klinické genetiky, molekulární biologie prokaryot i eukaryot, molekulární biologie nádorů, molekulární diagnostiky a získáte dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména k provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích. Budete vyškoleni v interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a v řízení kontroly kvality genetických a molekulárně biologických laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu a zároveň absolvujete nezbytnou praxi v klinických laboratořích zdravotnických zařízení.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: