Životní prostředí a zdraví

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Environmentální chemie a toxikologie nebo Environmentální zdraví).

Termíny přihlášek

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 7. 2024.

Co se naučíte

Zajímáte se o životní prostředí, zdraví ekosystémů a lidí? Baví vás biologie, chemie a společenské vědy? Studiem programu Životní prostředí a zdraví (www.zivotniprostrediazdravi.cz) porozumíte environmentálním otázkám a vlivu prostředí na zdraví člověka a populací. Díky získaným znalostem a jejich vzájemným propojením budete schopni formulovat příčinu současných problémů a navrhnout jejich řešení.

„Vzdělání pro zdravou budoucnost“

Studijní program zahrnuje dvě specializace:

Environmentální chemie a toxikologie a Environmentální zdraví.

 • Environmentální chemie a toxikologie klade důraz na chemickou podstatu většiny environmentálních problémů a jejich dopady na organismy (toxikologie a ekotoxikologie). Je vhodná pro studenty se zájmem a talentem pro chemii a biologii. Více detailů o této specializaci se dozvíte zde.
 • Environmentální zdraví se zaměřuje na vztahy životního prostředí a lidského (veřejného) zdraví. Je vhodná pro studenty se zájmem o biologii člověka a jeho interakci s životním prostředím. Více detailů o této specializaci se dozvíte zde.
 • Během studia oboru Životní prostředí a zdraví si osvojíte teoretické znalosti na praktických seminářích, laboratorních cvičeních a během terénních exkurzí. Zlepšíte si své jazykové kompetence studiem v mezinárodním prostředí výzkumného centra RECETOX a studijními a výzkumnými pobyty u zahraničních partnerů a univerzit. Studiem vás provedou odborníci zapojeni do mezinárodních výzkumných projektů, kteří vás seznámí s jednotlivými složkami životního prostředí a aktuálními environmentálními změnami.

  Praxe

  Do kontaktu s praxí se dostanete na seminářích se zvanými experty i na exkurzích do míst, jako jsou observatoř Českého hydrometeorologického ústavu Košetice, čistírny odpadních vod, akreditované analytické a ekotoxikologické laboratoře a další.

  Nebo přímo na individuálních praktických stážích, například v analytických laboratořích resortů, v komerčních laboratořích nebo na odděleních environmentálního managementu v průmyslu. Vybírat si ale můžete i ze široké nabídky stáží v zahraničí, a to díky naší síti zahraničních univerzit, se kterými spolupracujeme.

  Chcete vědět víc?

  www.zivotniprostrediazdravi.cz

  Uplatnění absolventů

  Absolvent bakalářského studijního oboru Životního prostředí a zdraví, specializace Environmentální chemie a toxikologie, má široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků na organismy a ekosystémy. Po absolvování magisterského studijního programu se z něj stane konkurenceschopný odborník na chování a účinky chemických látek v životním prostředí, toxicitu a ekotoxicitu.

  Nalezne uplatnění v profesích souvisejících:

 • s chemickými látkami a jejich regulací
 • s odpadovým hospodářství
 • ochranou životního prostředí
 • environmentální managementem
 • vědě a výzkumu
 • orgánech státní správy nebo mezinárodních environmentálních organizacích
 • Po absolvování bakalářského programu budete moci pokračovat v navazujícím magisterském programu Životní prostředí a zdraví, případně v dalších programech zabývajících se biologií, toxikologií nebo chemií.

  Samotné bakalářské studium vás připraví na tyto pracovní činnosti:

 • kvalifikované odběry vzorků vody, půdy a ovzduší
 • chemické, fyzikální a biologické analýzy přírodních vzorků – vody, půdy, ovzduší, bioty
 • experimentální testování toxicity a ekotoxicity
 • hodnocení, schvalování a kontrola pesticidů, hnojiv a veterinárních léčiv
 • odborné posuzování vlivu chemických látek na ekosystém a hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na životní prostředí
 • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu životního prostředí
 • vzdělávací činnost v environmentální výchově
 • hodnocení a odstraňování environmentálních rizik
 • provádění a hodnocení sanací kontaminovaných míst
 • Absolvent bakalářského studijního oboru Životního prostředí a zdraví, specializace Environmentální zdraví má široké mezioborové znalosti z přírodních, biomedicínských a epidemiologických věd. Nalezne uplatnění v biomedicínském výzkumu a ochraně veřejného zdraví.

  Nalezne uplatnění v profesích souvisejících:

 • s vědou a výzkumem – např. základním výzkumem pro lékařské vědy (biomedicína), zpracováním a interpretací epidemiologických dat
 • s ochranou veřejného zdraví
 • v orgánech státní správy nebo mezinárodních organizacích
 • Po absolvování bakalářského programu budete moci pokračovat v navazujícím magisterském programu Životní prostředí a zdraví, případně v dalších programech zabývajících se veřejným zdravím a biologií.

  Samotné bakalářské studium vás připraví na tyto pracovní činnosti:

 • statistické zpracování relevantních dat v oborech biomedicíny a epidemiologie
 • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu veřejného zdraví
 • vzdělávací činnost v environmentální výchově
 • komunikace vědeckých závěrů se společností
 • Podmínky přijetí

  Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2024/2025

  Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z období prosinec 2023 - duben 2024.

  Přijímací zkouška je z Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazečům bude termín, čas a místnost konání TSP zveřejněn v e-přihlášce. TSP se koná 23. 8. 2024.

  Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v průběhu prosince 2023 - dubna 2024, TSP v srpnu 2024 znovu nekonají a výsledek se jim do dodatečného přijímacího řízení započítá.

  Informace o možnosti prominutí přijímací zkoušky najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

  Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu.

  Kritéria hodnocení

  Výsledek TSP, případně prominutí PZ

  Doporučená literatura

  Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury.

  Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
  — Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

  Test studijních předpokladů

  Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

  Kritéria hodnocení

  Výsledek testu studijních předpokladů

  Doporučená literatura

  Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Termíny

  24. 6. – 28. 7. 2024

  Termín pro podání přihlášek

  Termíny přihlášek

  Možnosti studia

  Jednooborové studium se specializací

  V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ne
  jednooborově se specializací ano
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Životní prostředí a zdraví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

  Další info