Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Analytický chemik – manažer chemické laboratoře je zaměřen na tříleté vzdělávání analytického chemika pro potřeby provozování a vedení laboratoře v různých oborech, např. v klinické biochemii, ochraně životního prostředí, hygieně a potravinářství, geologii, kontrole výrobních procesů, veterinárním lékařství a farmaceutickém průmyslu. Již během bakalářského studia se student setká s moderními analytickými technikami, jako jsou plynová a kapalinová chromatografie, atomová absorpční a emisní spektrometrie, a další.

Úspěšný absolvent je schopen

  • odborné (laboratorní) i řídící činnosti v chemické laboratoři;
  • prakticky zvládnout klasické a vybrané moderní analytické techniky a aplikovat je na řešení zadaných úkolů;
  • využít základního přehledu v oblasti managementu, ekonomie a práva k efektivnímu řízení chemické laboratoře;
  • orientovat se v chemické literatuře a dalších základních zdrojích chemických informací;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • o výsledcích své práce sepsat zprávu a výsledky prezentovat s použitím moderní počítačové techniky.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

V případě, že se student nerozhodne pokračovat v magisterském studiu, má díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a kvalitním odborným jazykovým schopnostem dobrou šanci nalézt široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech základního výzkumu, vývojových a provozních laboratořích podnikatelské sféry, státní správy, zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Analytický chemik - manažer chemické laboratoře


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z chemie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.

Kritéria hodnocení

Výsledek Testu studijních předpokladů nebo odborného testu z chemie

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info