Antropologie

Popis oboru

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

Studium je vhodné pro nadané studenty s vnitřní motivací k hledání podstaty člověka, širokým rozhledem, všestrannými schopnostmi a odhodláním k intenzivnímu studiu. Během tříletého bakalářského studia jsou studenti vzděláváni v hlavních antropologických koncepcích, seznámí se detailně se stavbou a funkcemi lidského těla a získají přehled sociokulturního vývoje lidstva od pravěku po novověk. Současně si osvojí standardní antropologickou metodiku v oblasti biologické antropologie a archeologie a základní postupy zpracování a prezentace výsledků. Důležitou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů. Znalosti i praktické dovednosti nakonec uplatní při řešení bakalářské práce.

Studium má absolventům umožnit zorientovat se v antropologické tématice, získat rozsáhlé systematické znalosti o lidské biologii, společnosti a kultuře a naučit se je aplikovat při řešení antropologických úkolů. Znalosti teoretických i metodických předmětů bakalářského studia představují základ pro studium navazujícího magisterského programu Antropologie.

Úspěšný absolvent je schopen

 • rozlišit základní oblasti antropologie a definovat jejich silné a slabé stránky, zejména zhodnotit význam bio-socio-kulturních interakcí z hlediska vlastností lidského druhu;
 • popsat detailně biologii lidského těla, makroskopickou anatomii i histologickou stavbu, funkce orgánů a orgánových soustav, jejich vzájemné souvislosti a základní principy dědičnosti;
 • definovat hlavní fáze prehistorie a historického vývoje člověka a lidské kultury (celosvětově i na našem území) a vysvětlit hlavní trendy vývoje člověka a lidské kultury od paleolitu do dneška;
 • aplikovat základní metody biologické antropologie v oblasti hodnocení tělesné stavby a funkcí živého člověka;
 • aplikovat základní metody kosterní antropologie při odhadu vlastností člověka (pohlaví, dožitý věk, výška postavy, etnická afinita) na základě kosterních pozůstatků z archeologických nálezů
 • provádět praktickou činnost antropologa při terénním archeologickém výzkumu pohřebišť, konkrétně odkrývání, dokumentaci a vyzvedávání kosterních pozůstatků člověka
 • navrhnout a uskutečnit menší metodologicky korektní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu aplikované antropologické teorie

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU se mohou uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v humánní anatomii, biologii člověka a antropologii, zejména v institucích zaměřených biologicky a biomedicínsky, dále pak v muzeích a na archeologických pracovištích. Budoucím zaměstnavatelům mohou nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Studium oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU seznamuje studenty se širokou škálou situací a připravuje je na možnost neobvyklých úkolů, vyžadujících hledání nových způsobů řešení. U větší části absolventů se předpokládá pokračování v magisterském studiu, ve kterém prohloubí svoje znalosti v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další speciální metody.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Antropologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP a odborný test z biologie se základy historie a společenských věd. Pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

 • Jelínek Jan, Zicháček Vladimír (2013): Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). Nakladatelství Olomouc s.r.o. ISBN: 978-80-7182-333-9.
 • Popelka Miroslav, Válková Veronika (2008): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN: 978-80-7235-410-8.
 • Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František (2009): Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství a.s. ISBN: 978-80-7235-430-6.
 • Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, Němec Jan, Spáč Peter, Vacková Barbora, Vejvodová Petra (2010): Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis s.r.o. ISBN 978-80-7358-152-7.

Kritéria hodnocení
1255

Výsledky Testu studijních předpokladů a odborného testu z biologie se základy historie a společenských věd

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující údaje ke studiu oboru Antropologie, odkazy na studijní literaturu a další informace lze nalézt na stránkách Ústavu antropologie a stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA):

http://www.sci.muni.cz/anthrop

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info