Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.


kancelář: bud. C14/211
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5312
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 26. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Laser ablation as a powerful tool for the determination of elemental distribution
Oponenti habilitační práce Christophe Pécheyran (UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR/CNRS)
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (Uk Praha)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Prohaska (UNIVERSITY OF CALGARY)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PřF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020