prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

profesor – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 444
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8376
e‑mail:
Životopis

Životopis

Prof. RNDr. Milan Viturka, CSc
 • Narodil jsem se 8.8. 1948 v Žatci. Základní a střední všeobecně vzdělávací školu jsem absolvoval ve Strakonicích. Po maturitě jsem byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem v letech 1966-1971 vystudoval obor geografie. Počátkem roku 1973 jsem byl na základě konkurzu přijat na Geografický ústav ČSAV v Brně. Na Geografickém ústavě jsem se věnoval problematice prostorových analýz dopravy a zemědělské výroby, komplexních regionálních analýz a syntéz včetně oblasti životního prostředí a dále aplikaci moderních statistických metod v prostorovém výzkumu. Po roce 1989 jsem postupně zastával funkce vedoucího oddělení socioekonomické geografie, zástupce ředitele ústavu a ředitele ústavu. Vzhledem k vývoji situace v tehdejším ČSAV s návaznými negativními dopady na činnost Geografického ústavu (až po jeho zrušení) jsem našel nové zaměstnání na Centru regionálních a regionálních věd (později Institutu regionálních a správních věd) na VŠE v Praze. V roce 1994 jsem začal participovat na výuce na ESF MU v Brně, kam jsem po roce na základě konkurzu přešel na plný úvazek. Mé pedagogické působení je spjato s výukou v oboru Regionální rozvoj a správa. Pokud jde o vědecké aktivity koncentruji se v současnosti především do oblasti základního i aplikovaného výzkumu na úseku regionálního rozvoje (granty, zakázky institucí státní spávy a samosprávy). V dosavadním průběhu své odborné kariéry jsem se zúčastnil řady stáží resp. odborných konferencích v zahraničí. Jsem ženatý a mám dvě dcery, z nichž starší je již provdána.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko - správní fakulta, Lipová 41 a, 602 00 Brno.
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: úspěšné profesorské řízení před VR MU. 1997: obor Regionální rozvoj a správa, docent, habilitační práce - Aplikace regionálního přístupu k hodnocení energetické efektivnosti zemědělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky, Masarykova univerzita v Brně. 1976: obor ekonomická geografie, kandidát věd, disertační práce - Prognózy rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. 1975: geografie, RNDr., rigorózní práce - Střediska silniční dopravy v ČSR. 1971: 5ti leté studium, geografie, absolvent, diplomová práce na téma regionalizace.
Přehled zaměstnání
 • 1995 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno 1993-1996: Národohospodářská fakulta VŠE Praha, odborný asistent, zástupce ředitele Institutu regionálních a správních věd. 1973-1992: Geografický ústav ČSAV Brno, interní aspirant, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, vedoucí oddělení, zástupce ředitele, ředitel. 1971-1973: Středočeský KNV Praha, odborný referent.
Pedagogická činnost
 • Aktuální výuka: Regionální ekonomie II (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Diplomový seminář 1 a 2(magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Téze diplomové práce (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Společné politiky EU (navazující magisterský studijní program: obor l´Administration Publique) Environmentální ekonomie (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Ekonomická geografie (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Bakalářský seminář 1 a 2 bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Téze bakalářské práce (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Environmental Economy and Sustainable Development Dřívější výuka: Vybrané kapitoly z regionální ekonome (UJEP - FSE) Koncepce tvorby rozvojových projektů (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Regionální geografie Evropy bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prostorové plánování v ČR a EU (bakalářský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prognostika (magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Rozhodování a rozvoj regionů magisterský studijní program: obor Regionální rozvoj a správa) Prostorová ekonomie (VŠE) Prostorová ekonomika (Přírodovědecká fakulta MU) Vedení diplomových a bakalářských prací: od roku 1995 až dosud jsem vedl cca 80 diplomých a bakalářských prací v oboru Regionální rozoj a správa. Vedení (školitel) doktorandů: V současné době vedu 10 dokorandů doktorského studia v oboru Veřejná ekonomie. Zkušební komise: Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj a správa. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, obor Regionální rozvoj a správa. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Management, obor Regionální rozvoj (FSE Ústí n. L.). Pravidelný člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Gegrafie a kartografie (Přírodovědecká fakulta MU).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Regionální hodnocení dílčích socioekonomických struktur, Státní plán základního výzkumu/SPZV II-5-1/6B (1976-1980), řešitel M. Macka, Geografický ústav ČSAV. Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přilehlého okolí, SPZV SPZV II-5-1/6A (1976 - 1980), řešitel M. Macka, Geografický ústav ČSAV. Soubor tematických map ČSSR a jeho vyjadřovací prostředky, SPZV II-7-2/09 (1981 -1985), řešitel V. Vahala, Geografický ústav ČSAV. Socioekonomický potenciál ČSR, SPZV II-7-1/03 (1981-1985), řešitel V. Toušek, Geografický ústav ČSAV. Sociálně-geografická a ekonomicko-geografická analýza a syntéza podmínek oblastního rozvoje, SPZV IX-11-4/04 (1986-1989), řešitel V. Toušek, Geografický ústav ČSAV. Komplexní sociálně geografická organizace území s předpoklady perspektivního vývoje oblastí ČSR (ČSSR), SPZV IX-11-4/02 (1986-1989), řešitel V. Toušek, Geografický ústav ČSAV. Mezinárodní vědecký program ČSAV a polské akademie věd (GgÚ ČSAV a Institut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, Warszawa) - téma 7.1 Analýza a syntéza zákonitostí prostorových struktur v podmínkách rozvinuté socialistické společnosti (1986-1990); řešitel V. Gardavský, Geografický ústav ČSAV. Mezinárodní vědecký program GgÚ ČSAV a Martin Luther Universität Halle - téma Geografie v oblastním plánování (1986-1990); řešitel V. Gardavský, Geografický ústav ČSAV. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Bulharské akademie věd (GgÚ ČSAV a Geografski institut BAN, Sofia) - téma 4.4 Studium zákonitostí prostorových struktur v podmínkách rozvinuté socialistické společnosti (1986-1990); řešitel V. Gardavský, Geografický ústav ČSAV. Mezinárodní vědecký program ČSAV a Akademie věd NDR (GgÚ ČSAV a Institut für Geographie und Geoökologie AW DDR, Leipzig) - téma 9.4 Komplexní rozbor regionů v ČSSR a NDR (1986-1990); řešitel V. Gardavský, Geografický ústav ČSAV. Regionální rozvoj a regionální politika v evropském kontextu, grantový projekt ČSAV 31 412 (1990-1992); řešitel V. Gardavský, Geografický ústav ČSAV. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Program péče o ŽP, Federální výbor pro životní prostředí/FVŽP A5. 9. 5/1 (1990-1992), odpovědný řešitel Ekonomické, sociální a geografické determinanty formování pracovních trhů v pohraničních regionech ČR, GA ČR 402/93/0728 (1994-1996), úspěšně oponováno, odpovědný řešitel Regionální hodnocení investiční atraktivity vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory její aktivace, GA ČR 402/97/0012 (1997-1999), odpovědný řešitel Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR, výzkumný záměr MSM 145600001 (1999- 2004), MŠMT, odpovědný řešitel Grant MMR (Mezinárodní spolupráce v rámci programů EU). Společný programový dokument Česko-slovenského příhraničí (2000) úspěšně oponováno; řešitel J. Vystoupil, Ekonomicko-správní fakulta MU . Projekt EU Interreg III C Lokale und regionale Planungsinstrumente für eine nachhaltige Raumentwicklung in den Ländern des CADSES Raumes (2000); nadnárodní koordinátor FIFO Köln, odpovědný řešitel Grant Národohospodářského ústavu J. Hlávky/NÚJH Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU (2001), odpovědný řešitel Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky, GA ČR 402/01/0312 (2001-2003, . odpovědný řešitel Grant MMR Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky, WB-08-04 (2004-2006), úspěšně oponováno; řešitel J. Vystoupil, Ekonomicko-správní fakulta MU. Grant MMR Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů, WA 213-05-207 (2005-2006), řešitel J. Vystoupil, Ekonomicko-správní fakulta MU. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 1MO 524 (2005- 2011), průběžné zprávy o výsledcích řešení hodnocené MSMT (komponenta inovační výkonnost); řešitel A. Slaný, Ekonomicko-správní fakulta MU. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací, GA ČR 402/08/0071 (2008-2010), odpovědný řešitel Podnikatelské prostředí v kontextu regionální politiky EU, projekt MUNI/A/0962/2009 (2010), odpovědný řešitel Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů, projekt MUNI/A/0866/2010 (2011-2012); řešitel V. Žítek, Ekonomicko-správní fakulta MU. Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU, projekt MUNI/A/0745/2012; řešitel V. Žítek, Ekonomicko-správní fakulta MU. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů a jejich verifikace na vybraných příkladech, projekt MUNI/A/0768/2013, odpovědný řešitel Metropolizační procesy, projekt MUNI oborů  ROZV/21/ESF/2014, 56/1143 (2014 ), odpovědný řešitel Hodnocení účelnosti rozvojových projektů  praktická aplikace a konceptualizace dosažených výsledků, projekt MUNI/A/1197/2014, odpovědný řešitel Analýza možností podpory rozvojových os jako nástroje zvyšování regionální konkurenceschopnosti,demonstrační studie Jihomoravského kraje, projekt MUNI/A/ 0896/2015, řešitel P. Kunc Metropolizační procesy přetvářející tradiční strukturu města: příklad Brněnské metropolitní oblasti projekt MUNI/A/0976/2016, řešitel P. Kunc Města, obce, regiony: management, procesy a interakce v teorii a praxi, řešitel P. Kunc Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data, TA ČR TL01000061 (2018-2021), řešitel T. Nigrín Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace, MŠMT, OP VVV/1312/2017 (2018-2022); řešitel M. Kvizda Vybrané aspekty hodnocení konkurenceschopnosti a udržitelnosti rozvoje na příkladu metropolitních region, projekt MUNI/A/1322/2018, řešitel P. Tonev.
Akademické stáže
 • 1975 - Geografický ústav PAN (1 měsíc), Polsko. 1979 - Ústav ekonomiky průmyslu Sibiřského oddělení AN (1 měsíc) SSSR. 1981 - Univerzita Lund (1 měsíc) Švédsko. 2002 - Wirtschafts Universitat Wien (1 semestr - hostující přednášející), Rakousko.
Universitní aktivity
 • Aktuální aktivity: - člen výzkumného Institu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku - člen oborové rady doktorského studijního programu Veřejná ekonomie - člen vědecké rady ESF Dřívější aktivity - člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty (1991-1993) - člen programové rady Institutu veřejné správy - člen Komise pro pro rigorózní zkoušky v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (Přírodovědecká fakulta)
Mimouniversitní aktivity
 • Aktuální aktivity - člen vědecké rady FSE UJEP Ústí n. L., - člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj a Komise pro rigorózní zkoušky a přijímací řízení do PGS na Přírodovědecké fakultě UK Dřívější aktivity - expert pro hodnocení projektů Cross Border Co-operation/Phare (Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje). - člen vědeckého kolegia geologie - geografie ČSAV.
Ocenění vědeckou komunitou
 • - pozvání Americké geografické společnosti vč. přednášky na Rutgers University v USA. - cena Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj za vydání Atlasu životního prostředí a zdravotního stavu obyvatelstva ČSFR. - organizace mezinárodních kolokvií o regionálních vědách (původně spolu s Asociací pro regionální rozvoj), spolueditorství sborníků z kolokvií. Udělena bronzová medaile Masarykovy univerzity (2021)
Vybrané publikace
 • VITURKA, Milan. Nová metoda vymezení hospodářsky marginálních venkovských regionů. Brno, 2024. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti projektů výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. In Přednáška pro studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2023. info
 • VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení účelnosti výstavby vysokorychlostní železnice v České republice. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 101-109. ISBN 978-80-280-0311-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023. URL info
 • VITURKA, Milan. Člen komise pro jmenování doc. RNDr. J. Ženky, Ph.D. profesorem v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj. Komise pro jmenovací řízení profesorem v oboru sociálni geografie a regionální rozovj - Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity., 2023 - 2023. info
 • VITURKA, Milan. Člen komise pro obhajoby disertačních prací, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita. Komise pro obhajoby disertačních prací, studijní program Regionální ekonomie., 2022. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Percepce základních provozních parametrů plánovaných vysokorychlostních tratí v České republice. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. Sborník z XXV mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 196-202. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-24. URL info
 • VITURKA, Milan. Percepce projektů výstavby VRT v České republice z pohledu hlavních stakeholderů (modelové scénáře). In Dopravně-geografický workshop. 2022. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Martin FARBIAK. Evaluation of the usefulness and relevance criteria for high-speed railway route construction projects (case study of Czechia). Geografie. Prague: Czech Geographic Society, 2022, roč. 127, č. 4, s. 299-317. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie.2022.012. Geografie info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jakub CHMELÍK. Multicriteria analysis of the effectiveness of high-speed rails con-struction projects: case study of the Czech Republic. Geographia Cassoviensis. Košice (Slovakia): Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, roč. 16, č. 2, s. 98-112. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2022-2-02. Geographia Cassoviensis 2022(2) info
 • VITURKA, Milan. Numisma aeneum Masaryk University. Masarykova univerzita, 2021. info
 • VITURKA, Milan. člen komise pro jmenovací řízení - Doc. Ing. M. Pělucha, Ph.D. Komise pro jmenovací řízení k udělení titulu profesor - Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické., 2021. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Jiří LÖW. Territorial assessment of environmental and economic aspects of planned Czech high-speed rail construction. Folia Geographica. Prešov: University of Prešov, 2021, roč. 63, č. 2, s. 135-154. ISSN 1336-6157. Folia Geographica info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Evaluation of the effectiveness of high-speed rail projects in the Czech Republic in terms of their integration potential. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem, 2020, roč. 14, č. 1, s. 1-10. ISSN 1802-1115. doi:10.2478/geosc-2020-0001. GeoScape info
 • KOUTSKÝ, Jaroslav a Milan VITURKA. Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR. TA ČR, 2020. info
 • PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Assessment of Priorities of Construction of High-Speed Rail in the Czech Republic in Terms of Impacts on Internal and External Integration. Review of Economic Perspectives. Brno: De Gruyter, 2020, roč. 20, č. 2, s. 217-241. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2020-0010. Review of Economic Perspectives | Volume 20: Issue 2 info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regionální a environmentální souvislosti plánované výstavby vysokorychlostních tratí v České republice. In Klímová, V.; Žítek, V. Sborník příspěvků z XXIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 481-488. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-61. URL info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Percepce územních dopadů plánované sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Brno: Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. 47 s. Výzkumná zpráva. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Václav REDERER. Common transport policy of European Union and construction of high-speed rail in the Czech|Republic. In Proceedings of 5th International conference on European integration. Ostrava: EKF VŠB-TU, 2020. s. 904-911. ISBN 978-80-248-4455-8. info
 • ŠAUER, Martin, Vilém PAŘIL a Milan VITURKA. Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries. Technological and Economic Development of Economy. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Press, Lithuania, 2019, roč. 25, č. 2, s. 219-238. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/tede.2019.7555. Technological and Economic Development of Economy URL info
 • VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení rozvojových projektů. Brno: FSV UK Praha, 2019. 19 s. working papers. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Metropole Střední Evropy a jejich postavení v síti vysokorychlostních tratí. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník z XXII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 225-231. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.Muni.PZ10-9268-2019-28. URL info
 • PAŘIL, Vilém a Milan VITURKA. Hodnocení potenciálních vlivů vysokorychlostních tratí na pracovní mobilitu v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. Sborník z XXII. Mezinárodního kolokia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 232-239. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.Muni.P210-9268-2019-29. info
 • VITURKA, Milan. Ekonomické dopady vysokorychlostní dopravy, její vliv na regionální rozvoj a pracovní trhy. 2019. info
 • VITURKA, Milan. Integrační přístupy k regionálnímu rozvoji a příklady jejich praktické aplikace. In Vyždádaná přednáška (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity). 2019. info
 • VITURKA, Milan a Zdeněk ŠLEGR. Regional approaches to the interactive assessment of territorial competitiveness, sustainability of development and quality of life. In Staníčková, M., Melecký, L., Kovářová, E.Dvoroková, K. Proceedings conference of the 4th international conference on European integration. Ostrava: EKF VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 1580-1587. ISBN 978-80-248-4169-4. info
 • VITURKA, Milan. Postavení Visegrádských zemí v metropolitním systému Střední Evropy. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2018. s. 13-19. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-1. info
 • VITURKA, Milan. Fenomén metropolizace a její role v organizaci prostoru – případová studie Střední Evropy. Brno, ESF MU: FSV UK Praha, 2018. 10 s. working papers. info
 • VITURKA, Milan. Multikriteriální hodnocení účelnosti dopravních projektů. In Seminář ITREGEP. 2018. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In V. Žítek, V. Klímová. Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno, ESF MU: Masarykova univerzita, 2017. s. 966-973. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127. info
 • PAŘIL, Vilém, Milan VITURKA a Erika OVEČKOVÁ. Socio-ekonomické aspekty rekonstrukcí a modernizací regionálních silnic. In KLÍMOVÁ, Viktorie, ŽÍTEK, Vladimír. OVEČKOVÁ, Erika. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2017. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 366-373. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-47. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Milan VITURKA. The 20th Jubilee Colloquium on Regional Sciences: A Conference Report. In REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES. 2017. s. 209-215. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2017-0011. URL info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers. Praha: UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.624. Prague Economic Papers info
 • VITURKA, Milan. Ekonomické dopady vysokorychlostní dopravy na regionální rozvoj. 2017. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti dopravních projektů - poznatky z výzkumu a její aplikace na projekty VRT/RS v České republice. In Seminář PřF UK Praha. 2017. info
 • VITURKA, Milan. člen Národního geografického komitétu. Národní geografický komitét, 2017. info
 • VITURKA, Milan. Teoretická východiska a zobecnění výsledků modelování regionálního rozvoje České republiky. In Klímová, Žítek. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 22-27. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-1. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned key road connection between Austria and the Czech Republic. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 691-698. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-88. info
 • VITURKA, Milan. Metropole Střední Evropy. In Nováček, A. Sborník z výroční konference České geografické společnosti. Č. Budějovice: Jihočeská univerzira, 2016. s. 227-234. ISBN 978-80-7394-619-7. info
 • PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135. Geographia Technica info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. info
 • VITURKA, Milan. Monocentrický scénář perspektivního uspořádání moravského prostoru - realistická či fiktivní představa. In Žítek, Klímová. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2015. s. 217-222. ISBN 978-80-210-7861-1. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK a Vilém PAŘIL. Long run impacts assessment of planned R52/A5 expressway as one of two core road connections between Austria and Czech Republic. In 8th Geoffrey J. D. Hewings Regional Economics Workshop - Services and Regional Growth. 2015. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics. Pisa: Fabrizio Serra editore, 2015, roč. 42, č. 4, s. 507-528. ISSN 0391-8440. International Journal of Transport Economics URL info
 • VITURKA, Milan, Josef KUNC, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno: Neuveden, 2014. 87 s. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2014. s. 385-392. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-48. info
 • VITURKA, Milan a Dominika TÓTHOVÁ. Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník přípsěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 29-36. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-2. info
 • VITURKA, Milan. INTEGRATIVE MODEL FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIALS OF REGIONS AND ITS APPLICATION ON AN EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. E & M Ekonomie a management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014, roč. 17, č. 4, s. 4-19. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2014-4-001. URL info
 • VITURKA, Milan. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v brněnském regionu. Brno: Regionální hospodářská komora, 2014. 87 s. info
 • VITURKA, Milan. Nová metoda hodnocení účelnosti rozvojových projektů v silniční dopravě. In Konference 40 rokov Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánování krajiny. 2014. info
 • VITURKA, Milan. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost v Brněnském regionu. In Konference "Výzkum a vývoj v dopravě", RHK Brno. 2014. info
 • VITURKA, Milan. Typologie regionální konkurenceschopnosti ve vazbě na SRR ČR 2014-20. In Konference ESF Pardubice. 2014. info
 • VITURKA, Milan, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Long-Run Impacts Assessment of Planned Motorways and Expressways in the Czech Republic. Journal of US-China Public Administration. El Monte, CA, USA: David Publishing Company, 2013, roč. 9, č. 12, s. 1351-1358. ISSN 1548-6591. info
 • VITURKA, Milan, René WOKOUN, Petr TONEV, Vladimír ŽÍTEK a Nikola KREJČOVÁ. The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony. Ekonomika a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, XVI, č. 2, s. 22-40. ISSN 1212-3609. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality sociálního prostředí - případová studie České republiky. In Klímová, Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 65-71. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-7. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Několik poznámek k hierarchii společenských systémů. In Žítek, Klímová. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-12. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané výsledky modelování regionálního rozvoje v České republice. 2013. ISBN 978-80-89580-07-1. info
 • VITURKA, Milan a René WOKOUN. Regional policy and regional development in Czechia after 1989. 2013. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Socioekonomické dopady rekonstrukce a případného zkapacitnění páteřních silnic II. třídy v regionu soudržnosti Jihovýchod. Brno: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 2013. 59 s. Analýza strategií krajů 2014-2020. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v ČR. In Konference FSE UJEP. 2013. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855. Urbanismus a územní rozvoj info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Ústí nad Labem a její srovnání s ostatními krajskými městy České republiky. In Ústí nad Labem - město v mlze. Ústí nad Labem - město v mlze. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. s. 117 - 129. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geographica. ISBN 978-80-7414-410-3. info
 • VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 250-256. ISBN 978-80-210-5875-0. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Hodnocení environmentální dimenze ekonomického rozvoje. In Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2012. s. 77-90. Stimulace lidských zdrojů. ISBN 978-80-7414-481-3. Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X. info
 • VITURKA, Milan. Benchmarking potřebnosti výstavby plánovaných expresních silničních komunikací v České republice. 2012. info
 • VITURKA, Milan a Vilém PAŘIL. Long-run impacts assessment of planned motorways and expressways in the Czech Republic. In Konference ERSA (Bratislava). 2012. info
 • VITURKA, Milan. Nástin dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky (teoretická východiska). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě. In Ostravská univerzita. Sborník z XXII. sjezdu ČGS "Geografie pro život v 21. století". Ostrava: ČGS, 2011. s. 541-543. ISBN 978-80-7368-903-2. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis. Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035. URL info
 • VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 794-809. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.822. URL info
 • VITURKA, Milan. Návrh dlouhodobé koncepce regionálního rozvoje České republiky (základní východiska a prvotní nástin). In SLANÝ, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 161-173. ISBN 978-80-210-5656-5. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge Infrastructure in Regions. In Madalane Sanita. The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference. Riga: Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 2011. s. 236-243. ISBN 978-9934-8215-7-8. URL info
 • VITURKA, Milan. Změny kvality podnikatelského prostředí podle českých krajů a správních obvodů ORP v období 2001/2002 - 2006/2008. In Klímová, Žítek. Sborník ze XIV. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2011. s. 19-24. ISBN 978-80-210-5513-1. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Jubilant Jaroslav Maryáš. 2011, č. 1, s. 85-85. ISSN 1213-1075. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Odborný garant konference. In Magnus Regio. Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě. 2010. info
 • VITURKA, Milan. Nový přístup k hodnocení disparit v regionálním rozvoji. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2010. s. 25-32. ISBN 978-80-210-5210-9. info
 • VITURKA, Milan. Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky. Geografie. Praha: ČGS, 2010, roč. 115, č. 2, s. 131-143. ISSN 1212-0014. URL info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. In Anišič, Zoran. 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation & Regional Development. Novi Sad, Serbia: University of Novi Sad, 2010. s. 787-795. ISBN 978-86-7892-250-3. info
 • FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ a Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 s. Základní rozvojový dokument pro rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji a zapojení klíčových aktérů info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010. 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9. info
 • VITURKA, Milan. Posouzení regionálních předpokladů pro rozvoj inovací na příkladě ČR. In Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: ESF MU, 2010. s. 261-273. CVKS. ISBN 978-80-210-5336-6. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. The Assessment of Knowledge iIfrastructure in Regions. In The 6th International Young Scientist Conference. 2010. info
 • VITURKA, Milan. Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. 2010. info
 • VITURKA, Milan. Několik poznámek ke strategii regionální politiky České republiky v systémovém kontextu regionální (kohezní) politiky Evropské unie. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU - ESF, 2009. s. 25-31. ISBN 978-80-210-4883-6. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor. Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446. info
 • VITURKA, Milan. Pozice Českých Budějovic v rámci krajských měst České republiky z hlediska kvality podnikatelského prostředí. In Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. Banská Bystrica: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2009. s. 34-46. Urbánní geografie, II. ISBN 978-80-8083-734-1. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Viktorie KLÍMOVÁ. Hodnocení znalostní infrastruktury v regionech. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009. s. 230-239. ISBN 978-80-7097-791-0. URL info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 247-316. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • VITURKA, Milan. Regionální politika České republiky a její environmentální souvislosti. Vedecký obzor. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, roč. 1, č. 3, s. 97-110. ISSN 1337-9054. info
 • VITURKA, Milan. Role prostorových faktorů regionálního rozvoje v globalizované ekonomice. Geographia Moravica. Olomouc: UP Olomouc, 2009, č. 1, s. 85-102. info
 • VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. Case study of the Czech regions. In In Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warsaw: University of Warsaw, 2009. s. 301 - 312. ISBN 978-83-89502-73-5. info
 • VITURKA, Milan. Role prostorových faktorů regionálního rozvoje v globalizované ekonomice. Olomouc: UP Olomouc, 2009. info
 • VITURKA, Milan. Analysis of chosen aspects of innovative environment of the Czech Republic. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: TU Košice, 2008. s. 1116-1122. ISBN 978-80-8073-957-7. info
 • VITURKA, Milan. Regionální kvalita životního prostředí z pohledu podnikatelské sféry. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU, 2008. s. 32-38, 9 s. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • VITURKA, Milan. Approach to elaboration of space model of economic development of the Czech Republic. In Papers of ERSA 2008 Liverpool - 48 th European Congress of the Regional Science Association International. Liverpool: University of Liverpool, 2008. s. 3500-3560, 11 s. info
 • VITURKA, Milan. Disparity v regionálním rozvoji. Brno: ESF MU - CVKS, 2008. 18 s. Working papers, č. 13. ISSN 1801-4496. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • VITURKA, Milan. Microeconomic approaches to evaluation of regional disparities in Central Europe. In Reginal disparities in Central Europe. Bratislava: SK pre Unesco, NK-Most, 2008. s. 231-246, 17 s. Regional disparities in Central Europe. ISBN 978-80-85544-56-5. info
 • VITURKA, Milan. Globální a regionální pohledy na stav životního prostředí. In Seminář k mezinárodnímu roku planety Země. Brno: ESF MU, 2008. s. 99-111, 12 s. info
 • VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: JČU, Pedagogická fakulta, 2007. s. 780 - 787. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, roč. 55, č. 5, s. 637-658. ISSN 0032-3233. info
 • VITURKA, Milan. Inovační profily regionů. Brno: ESF CVKS, 2007. 36 s. Working papers 11. ISSN 1801-4496. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů, možnosti jejího hodnocení a stimulace. In X. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU - KRES, 2007. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie a politika II. první. Brno: ESF MU, 2007. 130 s. ISBN 978-80-210-4478-4. info
 • VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenceschopnosti a inovační profily krajů, Prakticka aplikace výsladků hodnocení regionální konkurenecschopnsoti. In Faktory konkurenceschopnosti. Brno: Centurm výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. s. 217-235, 266-270, 34 s. Edice CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenční pozice českých krajů. In Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. s. 1-13. ISBN 978-80-7394-008-9. info
 • VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. In International conference Global changes - their regional and local aspects(Kruklanki, Poland). 2007. info
 • VITURKA, Milan. Regional quality of innovative environment in the Czech Republic. In Internationale Tagen, Universitat Klagenfurt. 2007. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí z pohledu inovačního potenciálu. In New members - new chalenges for the European regional development policy. Košice - SR: Technická universita Košice, 2006. s. 458-469. ISBN 80-225-2060-8. info
 • VITURKA, Milan. Innovative potential regional evaluation in the Czech Republic. In Proceedings International Conference on Regional and Urban Modeling. Brussels: EcoMod, 2006. s. 1-12. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Zborník vedeckých, odborných príspevkov a posterov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 459 - 466. ISBN 80-8069-709-4. info
 • VITURKA, Milan. Inovační potenciál českých regionů. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: ESF MU, 2006. s. 18 - 23. ISBN 80-210-4085-8. info
 • VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. 2006. info
 • VITURKA, Milan a Viktorie KLÍMOVÁ. Globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2006. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univertzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 15-21. ISBN 80-210-4155-2. info
 • VITURKA, Milan. Vlastní metodika a výsledky hodnocení inovační kvality podnikatelského prostředí. In Konkurencechopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 282-282, 11 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Milan VITURKA. Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje - analýza. Brno: JMK, 2006. info
 • VITURKA, Milan. Regionální rozvoj a konkurenceschopnost. In Vědecká konference ČGS 150 let české geografie. 2006. info
 • VITURKA, Milan. Environmentální ekonomie. 1.vydání. Brno: MU-ESF, 2005. 116 s. ISBN 80-210-3654-0. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Spatial model of economic development of the Czech Republic. In Policy modeling (International conference EcoMod 2005) - CD. Brusel: EcoMod Net, Bilgi Universites Istanbul, 2005. s. 1-10. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky a možnosti jeho využití v regionální politice. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v, 2005, ročník 2, č. 1, s. 12-16. ISSN 1336-5452. info
 • VITURKA, Milan. Evaluation of regional quality of business environment from innovation potential point of view. In New members - new challenges for the European regional development policy. 2005. info
 • VITURKA, Milan. Regional business environment quality in the Czech Republic. In Spatial and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004. Ústí n. L.: FSE UJEP, 2005. s. 42-62. ISBN 80-7044-628-5. info
 • VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace. In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 321-331, 21 s. ISBN 80-210-3888-8. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: CVKS ESF MU, 2005. working paper, 4. info
 • VITURKA, Milan, Alois KUTSCHERAUER a Petr BAJER. Strategie rozvoje hospodářství v Jihomoravském kraji. Brno: Hospodářská komora JM kraje, 2005. 145 s. Svazek 1. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav REKTOŘÍK. Pozitiva a negativa konkurenčního prostředí ve veřejném sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004. s. 27-43, 246 s. ISBN 80-210-3359-2. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR. In Strategie regionů a rozvoj podnikání po vstupu do EU. Brno: MU, 2004. s. 115-129. ISBN 80-210-3520-X. info
 • VITURKA, Milan. Prostorový model ekonomického rozvoje ČR a možnosti jeho praktického využití. In Mezinárodní konference "Budoucnost 2004". Chodov: Město Chodov, 2004. s. 53-62. ISBN 80-239-3549-6. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Podnikatelské prostředí v České republice. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 66-78, 12 s. ISBN 80-7043-335-3. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí a její regionální interpretace. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU Brno, 2004. s. 245-259. ISBN 80-210-3549-8. info
 • VITURKA, Milan. Evaluation of Development Position of Czech regions in the Context of the EU Territory. European Spatial Research and Policy. Lódž (Poland): Lódž University, 2004, roč. 11, č. 2, s. 85-105, 20 s. ISSN 1231-1952. info
 • VITURKA, Milan. Plzeňský kraj v ekonomických analýzách a datech. Brno: UKR Plzeň, 2004. info
 • VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL, Jaroslav MARYÁŠ a Rudolf RICHTER. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR, výzkumný záměr MSM 145600001 (1999- 2004), MŠMT. MŠMT ČR, 2004. info
 • VITURKA, Milan. Cena nemovitostí jako indikátor územní diferenciace kvality podnikatelského prostředí. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2003, roč. 38, č. 1, s. 483-490. ISSN 0300-5402. info
 • VITURKA, Milan. Analýza lokálních faktorů kvality podnikatelského prostředí. In Veřejná ekonomika a správa. 2003. ISBN 80-248-0430-1. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 124-128. ISBN 80-210-3192-1. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí krajů České republiky. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Brno: ESF MU, 2003. s. 124-128, 11 s. ISBN 80-210-3259-6. info
 • VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 215-228. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o tregionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 283 do 300, 18 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Environmentální faktory regionálního hodnocení kvality podnikatelského prostředí. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 301 do 314, 14 s. ISBN 80-210-3289-8. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2003. 95 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3277-4. info
 • VITURKA, Milan, Petr TONEV, Petr HALÁMEK, Simona HRABALOVÁ, Josef KUNC, Martin ŠAUER, Jiří VYSTOUPIL, Vladimír ŽÍTEK, Jiří CIBOCH a Jaroslav MARYÁŠ. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: ESF MU, 2003. 141 s. případová studie. ISBN 80-210-3304-5. info
 • VITURKA, Milan. Teoretické základy regionální politiky a úloha veřejného a soukromého sektoru. Brno: ESF MU, MV ČR, 2003. 6 s. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (sborník referátů). Brno: ESF MU Brno, 2003. 320 s. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ a Vladimír ŽÍTEK. Pracovní faktory. In Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 28-36. případová studie. ISBN 80-210-3304-5. info
 • VITURKA, Milan. Koncepce zahraničních vztahů Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad JM kraje, 2003. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Průmyslové zóny a průmysl kraje Vysočina. Brno: VCRR MU, 2003. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky. GA ČR, 2003. info
 • VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 59 s. Studie NHJH 4/2002. info
 • VITURKA, Milan. Makroekonomické hodnocení ekonomické citlivosti podle krajů ČR. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 74-89. ISBN 80-7194-413-0. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Kvalita podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. s. 3-32. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Pravděpodobnostní model rozvojové pozice krajů ČR v prostorovém kontextu EU z pohledu potenciálu reakce. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. s. 153-168. 1. vydání. ISBN 80-210-2813-0. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení podnikatelského prostředí. In Sborník Regionální rozvoj/Regionalizace. Ústí n. L.: UJEP, 2002. s. 9-23. ISBN 80-7044-409-6. info
 • VITURKA, Milan a Petr HALÁMEK. Syntetické hodnocení nabídky průmyslových zón v ČR. In Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů. Brno: ESF MU, 2002. s. 74-95. ISBN 80-210-2969-2. info
 • VITURKA, Milan. Konkurenční postavení krajů ČR v prostorovém kontextu EU. In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, EF, 2002. s. 221-227. ISBN 80-248-0186-8. info
 • VITURKA, Milan. Postavení oborů hi-tech ve zpracovatelském průmyslu ČR. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 235-246. ISBN 80-210-3008-9. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2002. 320 s. ISBN 80-210-3008-9. info
 • TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Průzkum podnikání v regionu (Brněnský kraj), projekt InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002. info
 • TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Závěrečné zhodnocení projektu InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Zur informellen Identitat der neuen Kreise der Tschechischen Republik un der Kontext der neuen europaeischen Identitat. 2002. info
 • TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Průběžné zhodnocení projektu InterpRISe. Brno: Magistrát města Brna, 2002. info
 • VITURKA, Milan. Základy ekologické politiky. In: Cvičebnice otázek ze základů veř. ekonomiky, veř. správy a reg politiky. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. vydání. Brno: MU ESF, 2001. s. 70-77, 9 s. ISBN 80-210-2506-9. info
 • VITURKA, Milan. Teoreticko-metodologická východiska koncepce regionálního rozvoje České republiky v podmínkách globální ekonomiky. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 566-576. ISBN 80-210-2533-6. info
 • VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Milan VITURKA. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 48-49. ISSN 1212-0855. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Simona HRABALOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. Systém územní správy v České republice a její financování na regionální a lokální úrovni. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 25-44. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Kvalita podnikatelského prostředí jako faktor efektivnosti regionálního rozvoje (aplikace na příkladě Brněnského kraje - projekt Interprise/Ecos-Ouverture. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 45-70. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan. Aplikace pravděpodobnostního přístupu k makroekonomickému hodnocení rozvojových předpokladů krajů ČR. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 1-24. ISBN 80-210-2572-7. info
 • VITURKA, Milan. Cíle a výsledky výzkumného záměru "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR". In Vzdělávání a reforma veřejné správy, 2. díl. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 32-33. ISBN 80-210-2684-7. info
 • VITURKA, Milan. Makroekonomické souvislosti rozvoje krajů ČR. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. s. 33-62. ISBN 80-210-2748-7. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7. info
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
 • VITURKA, Milan. Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje. Brno: ESF MU, 2000. 81 s. ISBN 80-210-2297-3. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané aspekty lokalizace zahraničních investic v České republice. In Sborník z II. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF, 2000. s. 67-76. ISBN 80-210-2317-1. info
 • VITURKA, Milan. Využití metody faktorové analýzy pro identifikaci lokalizačních závislostí. In Redistribuční funkce veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 251-265. ISBN 80-210-2407-0. info
 • VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Michal VANČURA. Geographical Aspects of Industrial Transformation in the Czech Republic. Geografie. Praha: ČGS, 2000, roč. 105, č. 2, s. 155-165. ISSN 1212-0014. info
 • VITURKA, Milan. Rozvojově nosné prostory české republiky. In III. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES ESF MU, 2000. s. 13-33. ISBN 80-210-2490-9. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. System der Gebietsverwaltung in der Tschechischen Republik und ihre finanzierung auf regionäle und komunäle Ebene (Projekt Lokale und regionale Planungsinstrumente für eine nachhaltige Raumentwicklung in den Ländern des CADSES - Raumes). Köln: FIFO, 2000. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Milan VITURKA. Společný programový dokument česko - slovenského příhraničí. Brno: MMR ČR, 2000. info
 • TOUŠEK, Václav a Milan VITURKA. Program rozvoje Jihlavského kraje. Brno: KÚ Jihlava, 2000. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. III. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno, 2000. ISBN 80-210-2490-9. info
 • VITURKA, Milan. člen oborové rady doktorského studijního programu. oborová rada doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, 2000 - 2020. info
 • VITURKA, Milan. Regionální diferenciace investiční atraktivity vybraných měst ČR - zpracovatelský průmysl. In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. s. 69-81. ISBN 80-210-2065-2. info
 • VITURKA, Milan. Regional analysis of location factors - application on the Czech Republic. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, II, č. 2, s. 181-190. ISSN 0231-715X. info
 • VITURKA, Milan, Antonín HLAVÁČEK a Jiří VYSTOUPIL. Strategie rozvoje brněnského kraje. Brno: RKS, 1999. 25 s. info
 • VITURKA, Milan a Antonín HLAVÁČEK. Regionální operační program rpo region NUTS II - Jihovýchod. Brno: RŘMV, 1999. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení investiční atraktivity vybraných měst ČR a možnosti koncepční podpory její aktivace. GA ČR, 1999. info
 • VITURKA, Milan. Člen oborové komise doktorského studijního programu. Oborová komise DSP Sociální geografie a regionální rozvoj - Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1999 - 2019. info
 • VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 s. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Analýza a syntéza vybraných problémů rozvoje VÚSC Plzeň. Brno, ESF MU: Ústav koncepcí a rozvoje města Plzně., 1998. 75 s. info
 • VITURKA, Milan. člen vědecké rady . Vědecká rada FSE UJEP Ústí n. L, 1998 - 2019. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Komparativní hodnocení obchodních faktorů investiční atraktivity vybraných měst ČR. In Veřejná ekonomika, sociální politika a správa. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1997. s. 168-175. ISBN 80-7078-500-4. info
 • VITURKA, Milan. Základní trendy a souvislosti regionálního rozvoje ČR. In Aktuálne problémy regionálného rozvoja. Banská Bystrica: IROMAR Banská Bystrica, 1997. s. 140-145. ISBN 80-8055-052-2. info
 • VITURKA, Milan. Základy environmentální ekonomie. první. Brno: ESF MU, 1997. 167 s. ISBN 80-210-1514-4. info
 • VITURKA, Milan. Vnější vztahy. In Rozvojová studie Český kras. Brno: Low a spol. s.r.o., 1997. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Regionálně ekonomická analýza a syntéza rozvoje okresu Česká Lípa. Brno: MMR ČR, 1997. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Regionálně ekonomická analýza a syntéza rozvoje okresu Semily. Brno: MMR ČR, 1997. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav MARYÁŠ. Informativní příručka o regionální politice - části III, VI a X. Brno: MMR ČR, 1997. info
 • VITURKA, Milan. Some remarks to orientation of environmental education on economic universities. In University education focused on Economics management and entrepreneurship. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 285-287. ISBN 80-210-1345-1. info
 • VITURKA, Milan. Územní systémy socioekonomické stability - výchozí hypotéza regionálního rozvoje ČR. In Veřejná ekonomika. sociální politika a regionalistika. Ostrava: VŠB-TU, 1996. s. 91-96. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice vývoje regionálních pracovních trhů v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře UP. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. s. 111-125. ISBN 80-7194-073-9. info
 • VITURKA, Milan. Základní faktory vývojové diferenciace regionálních pracovních trhů v České republice. Sborník prací ESF MU. Brno: ESF, 1996, č. 1, s. 92-111, 10 s. info
 • VITURKA, Milan. K některým souvislostem lokalizace zahraničních investic v ČR. In Hospodářská dynamika a restrukturalizace v České republice. Brno: MZLU, 1996. s. 72-75. info
 • VITURKA, Milan. Investiční atraktivita území ČR a její prostorové a konceptuální souvislosti. In Sborník z mez. konference Public Administration 1996. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996. s. 234-237. ISBN 80-7194-058-5. info
 • VITURKA, Milan. Aplikace regionálního přístupu v hodnocení energetické efektivnosti ezmdělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky (habilitační práce). Brno, 1996. info
 • VITURKA, Milan. Rôle historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tcheque. In Questions urbaines: Prague et ses noveaux quartiers,. Praha: Centre francaise de recherche en sciences sociales de Prague, 1995. s. 11-17. ISBN 80-901759-4-5. info
 • VITURKA, Milan. Základní faktory diferenciace regionálních pracovních trhů v ČR. In Území v procesu změn (spolupráce CEFRES). 1995. info
 • VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la différenciation régionale dans le développement des marchés de l´emploi en Republique tcheque. In Territoires en mutation. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1995. s. 16-18, 31 s. ISBN 80-901759-5-3. info
 • VITURKA, Milan, Jiří VYSTOUPIL a Jaroslav MARYÁŠ. Koncepce rozvoje Frýdecko-Místecka. Brno: MÚ Frýdek-Místek, 1995. info
 • VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Program sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska. Praha: MU Třeboň, 1995. info
 • VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Ekonomické, sociální a geografické detrminanty formování pracovních trhů v pohraničních regionech ČR. GA ČR, 1995. info
 • VITURKA, Milan. Role historique et perspectives de Prague dans la hiérarchie des villes d´Europe centrale et de la République tchéque. Prague: Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales de Prague, 1994. ISBN 80-901759-0-2. info
 • VITURKA, Milan, Josef POSTRÁNECKÝ a A DALŠÍ. Regiony ČR. Praha: Arteria, 1993. info
 • VITURKA, Milan. Territorial barriers in the development of the medical infrastructure in the Czech Republic. AMR INFO - Mitteilungen des Arbeitskreises fur Regionalforschung. Klagenfurt: OGG, 1993, roč. 1993, 4-6, s. 51-65. ISSN 3901-312X. info
 • VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. Projekt Ralsko. Brno: Geo-Delphi, 1993. info
 • VITURKA, Milan. Tendence a trendy v regionální struktuře v období tranformace. Praha: FNH VŠE, 1993. info
 • VITURKA, Milan. Environmentální východiska a strategie rozvoje - okresy Liberec a Jablonec n. N. Praha: MH ČR, 1993. info
 • VITURKA, Milan. Program sociálního a ekonomického rozvoje obce Dřísy. Praha: Okres Mělník, 1993. info
 • VITURKA, Milan. Valuation of the efficiency of energy utilization in agriculture production. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992, IX, s. 55-62. info
 • VITURKA, Milan. Atlas of life environment and health of the population of the CSFR. Editor-in-chief Milan Viturka. 1. vyd. Brno: Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí Praha, 1992. 92 s. VaV program FVŽP. info
 • VITURKA, Milan. Nový atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografické rozhledy. Praha, 1992, roč. 1, 7-8, s. 169-169. ISSN 1210-3004. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Regionale Aspekte der sozio-ökonomischen Entwicklung in der Tschechischen Republik. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Wien, 1992, roč. 134, č. 3, s. 199-210, 11 s. ISSN 0029-9138. info
 • VITURKA, Milan. Zhodnocení vybraných variant řešení střetů zájmů v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1992. info
 • VITURKA, Milan. Environmental problems of the CSFR in their geographical context. In Complementary programme of American Geograpical Society (Rutgers University). 1992. info
 • VITURKA, Milan. cena Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj za vědeckovýzkumnou činnost. 1992. info
 • VITURKA, Milan, Josef VAVROUŠEK, Antonín BUČEK a Jam LACINA. Valuation of territorial preconditions of a sustainable development. 1992. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Social and economic conections of the formation of environment. 1992. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Milan VITURKA. Medicial facilities II. 1992. info
 • KUNDRATA, Miroslav a Milan VITURKA. Production capacity of soils and its threat. 1992. info
 • NOVÁKOVÁ, Božena, Milan VITURKA, Jiří VYSTOUPIL a Václav TOUŠEK. Zeměpisný lexikon ČR. Obce a sídla. Praha: Academia, 1991. 604 s. sv. A-M. ISBN 80-200-0316-9. info
 • VITURKA, Milan. Teoretické a praktické problémy hodnocení úrovně využití energie v zemědělské výrobě Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS. Praha, 1990, roč. 95, č. 4, s. 271-282. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan. Služby obyvatelstvu a oblastní bariéry jejich rozvoje v ČR. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990, roč. 27, č. 2, s. 15-28. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení základních služeb obvatelstvu podle okresů České republiky na základě aplikace teorie bariér socioekonomického rozvoje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990. info
 • VITURKA, Milan. K problematike energetičeskich analizov v selskom chozjajstve. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989, roč. 26, č. 22, s. 167-174. info
 • VITURKA, Milan a Lubomír GRAFFE. Několik poznámek k posledním výsledkům agrochemického zkoušení půd v ČSR. Sborník ČSGS. Praha: ČSGS, 1989, roč. 94, č. 4, s. 280-284. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan a Lubomír GRAFFE. Několik poznámek k posledním výsledků agrochemického zkoušení půd v ČSR - cyklus 1984-86. Sborník prací GgÚ. Brno, 1989, roč. 26, č. 23, s. 103-107. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti využití energie v zemědělské výrobě na příkladě JZD a státních statků Jihomoravského kraje. Zemědělská ekonomika. Praha, 1989, roč. 35, č. 9, s. 695-706. ISSN 0139-570X. info
 • VITURKA, Milan. Ekonomicko-geografické aspekty výstavby vodní cesty Dunaj - Ostrava. In Geografické posouzení vlivu navrhované vodní cesty Dunaj - Ostrava na krajinu a životní prostředí (problémová studie). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989. info
 • VITURKA, Milan. Vybrané aspekty dopravní problematiky města Brna. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1988, roč. 25, č. 4, s. 43-48. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan, Daniel BORECKÝ a Jozef MEČIAR. K teorii oblastních bariér socioekonomického rozvoje. In Seminář Kupařovice. 1988. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení úrovně využití energetických vstupů v JZD a státních statcích Jihomoravského kraje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1988. info
 • VITURKA, Milan, Antonín GÖTZ a Václav NOVÁK. Mapa Pracující v zemědělství (měřítko 1: 750 000). In Atlas obyvatelstva ČSR (soubor map v základním měřítku 1:750 000). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1987. 4 s. info
 • VITURKA, Milan. Výsledky agrochemického zkoušení půd ČSR 1984-1986. Brno: ÚKZÚZ, 1987. info
 • VITURKA, Milan. Zemědělské přírodní oblasti ČSR - mapa v měřítku 1 : 500 000. Slovenská kartografia Bratislava: Geografický ústav ČSAV, 1987. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav UNGERMAN. Geography of agriculture in the Institute of Geography of the Czechoslovak Academy of Sciences. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, roč. 23, č. 15, s. 103-112. info
 • VITURKA, Milan. Typologie und Regionierung der Betriebe der landwirtschaftlichen Primar-produktion in Sud Mahren. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986, č. 10, s. 97-103. info
 • VITURKA, Milan. Výsledky agrochemického zkoušení půd ČSR 1981-1983. Brno: ÚKZÚZ Praha, 1986. 11 s. info
 • VITURKA, Milan. Zemědělství. In Sociálně-geografická diferenciace a územní typologie Severočeského kraje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1986. info
 • VITURKA, Milan. Vývoj světového zemědělství do roku 2000 v americké globální studii. Zemědělská ekonomika. Praha, 1985, roč. 31, č. 1, s. 71-79. ISSN 0139-570X. info
 • VITURKA, Milan. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985. 96 s. Studia Geographica. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení efektivnosti zemědělské výroby Jihomoravského kraje. Sborník ČSGS. Praha, 1985, roč. 90, č. 4, s. 287-296. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav PANÁK. Mozliwosci rozwoju przestrzennego wybranych miast ČSR z punktu widzenia ochrony gruntow rolnych. Zeszyty zakladu geografii osadnictva i ludnosci. Warszawa: IG PAN, 1985, roč. 25, č. 1, s. 72 - 85, 13 s. info
 • VITURKA, Milan. Teorie a metodologie socioekonomického potenciálu ČSR - část zemědělství. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985. info
 • VITURKA, Milan a Jaroslav PANÁK. Hodnocení možností územního rozvoje vybraných měst ČSR z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Sborník ČSGS. Praha, 1984, roč. 89, č. 4, s. 297-308. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan a Tomáš KUČERA. Populační projekce v nové americké globální studii. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 1984, roč. 25, č. 4, s. 333-336. ISSN 0011-8265. info
 • VITURKA, Milan. Racionalnoje ispolzovanie prirodnych predposylok selskochozjajstvennovo proizvodstva ČSR v planovom upravlenii jevo dalnějševo razvitija. Zprávy GgÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984, roč. 21, č. 7, s. 113-123. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice prostorových aspektů hospodářského růstu v podmínkách intenzivního národohospodářského rozvoje. Sborník prací GgÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1984, roč. 21, č. 8, s. 206-218. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice regionální analýzy a syntézy na příkladě okresů ČSR. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, č. 81, s. 248-257. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan. Hodnocení vzájemných vazeb silniční dopravy a urbanistické struktury v Brně. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1983, č. 83, s. 257-267. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan a Eva KLOCOVÁ. Předpoklady rozvoje chovu skotu na základě racionálního využití vlastních zdrojů krmiv v krajích ČSR. Zemědělská ekonomika. Praha, 1983, roč. 29, č. 3, s. 193-204. ISSN 0139-570X. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení strukturních komplexů v rámci socioekonomického výzkumu krajiny ČR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982. info
 • VITURKA, Milan. Využití propustné výkonnosti železničních tratí pravidelnou vlakovou dopravou v ČSSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982. info
 • VITURKA, Milan. Racionální využití přírodních předpokladů zemědělské výroby ČSR v plánovitém řízení jejího dalšího rozvoje. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1982. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k problematice regionální analýza a syntézy na příkladě okresů ČSR. In Sborník referátů 15.sjezdu ČSGS. Brno: ČSGS, 1981. s. 275-281. info
 • MACKA, Miroslav, Milan VITURKA a Jiří VYSTOUPIL. Selected aspects of the internal organization of settlement system. In:Selected aspects of the internal organization of settlement system. Geographia Polonica. Warszawa: IG PAN, 1981, č. 44, s. 65-88. info
 • VITURKA, Milan. Vztah sídelní struktury a silniční dopravy. Sborník ČSGS. Praha: ČSGS, 1981, roč. 86, č. 1, s. 28-47. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan. Les facteurs fondamentaux de la differenciation socio-economique de la CSR et leur dynamique. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1980, roč. 17, č. 2, s. 71-77. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Ochrana životního prostředí lázní Luhačovic a přilehlého okolí - část doprava. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1980. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Metoda faktorové analýzy a její aplikace ve výzkumu prostorových struktur. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1979, roč. 16, 5-6, s. 132-148. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Prognóza rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1978, roč. 15, 2-3, s. 46-48. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Rozvoj silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 1978, č. 3, s. 195-205. ISSN 0012-5520. info
 • VITURKA, Milan. Příspěvek k hodnocení vztahu sídelní struktury a silniční dopravy v ČSR. Folia - Geographica. Brno: PF UJEP v Brně, 1978, č. 4, s. 69-72. info
 • VITURKA, Milan. Regionální hodnocení strukturních komplexů - základní kvantitativní a kvalitativní ukazatelé dopravy. In Socioekonomický potenciál krajiny ČR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1978. info
 • VITURKA, Milan. Dopravní problematika města Brna. Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1977, roč. 2, č. 1, s. 38-40. ISSN 0044-4863. info
 • VITURKA, Milan. Rozvoj osobní automobilizace v Jihomoravském kraji. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1977, roč. 1977, č. 61, s. 119-127. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan. Dopravní problematika v severní části Moravského krasu. Sborník ČSGS. Praha, 1977, roč. 82, č. 1, s. 69-70. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan a Václav TOUŠEK. Přepravní proudy v silniční dopravě. In Územní svazky na českomoravském pomezí a perspektivy jejich dalšího rozvoje. Geigrafický ústav ČSAV Brno, 1977. info
 • VITURKA, Milan. Metodologické aspekty teorie sítí a její použití v dopravně geografickém výzkumu. Zprávy GGÚ. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1976, roč. 13, č. 5, s. 117-129. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Základní prognostické metody používané při řešení problematiky silniční dopravy. Zprávy GGÚ ČSAV. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1976, roč. 13, 7-8, s. 191-193. ISSN 0375-6122. info
 • VITURKA, Milan. Prognóza rozvoje silniční dopravy v Jihomoravském kraji do roku 1990. Brno, 1976. 96 s. info
 • VITURKA, Milan. Použití teorie matic pro analýzu dopravních sítí. Studia Geographica. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1975, č. 51, s. 171-184. ISSN 0587-1247. info
 • VITURKA, Milan. Střediska silniční dopravy. Brno, 1975. 85 s. info

13. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info