MUDr. David Šálek


telefon: 532 23 3515, 3603
e‑mail: