PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/1025
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8212
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019/2020: akreditovaný kurz Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (NCO NZO Brno, absol. 2023)
 • 2019 - 2021: Mgr - Veřejné zdravotnictví (LF UPOL): Diplomová práce: Mezinárodní doporučení v oblasti ochrany veřejného zdraví a jejich implementace v České republice s akcentem na oblast mimořádných událostí a krizových situací
 • 2019: výcvik v mentorských dovednostech (80 hodin, PdF MU)
 • 2019: Mindfulness program (8 týdnů, LF MU)
 • 2018/2019: výcvik v mentorských dovednostech (40 hodin, PdF MU)
 • 2015: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FF MU, CŽV)
 • 2015: Instruktorka zdravotní tělesné výchovy
 • 2015: Cvičitelka seniorů
 • 2014: Instruktorka nordic walkingu
 • 2011: Lektorka první pomoci
 • 2003 - 2010 Ph.D.;pedagogika; téma disertační práce: Problematika první pomoci v kontextu rozvoje zdravotní gramotnosti ve školním prostředí
 • 2005 PhDr; rigorózní práce: Zdravá škola: terie a praxe (historie a současnost)
 • 2005-2007 LF MU- všeobecné lékařství
 • 1999 - 2002 PdF MU; Speciální pedagogika (somatopedie, psychopedie, poruchy učení); záverečná práce: Alternativní směry v péči o lidi s mentální retardací
 • 1997 - 2001 Pdf MU; Biologie - rodinná výchova; diplomová práce: Interrupce jako etický problém
 • 1990 - 1997 Gymnázium Táborská Brno
Přehled zaměstnání
 • od roku 2003 výuka na Katedře výchovy ke zdraví
 • od roku 2015 - Osteocentrum Brno; lektorka cvičení pro seniory
 • 2003 - 2011 výuka na Katedře biologie
 • 2011/2012 ekologické středisko Lipka - externí učitel (autorka programu Sex je náš..)
 • 2009 - 2011 výuka na SZŠ Jaselská (somatologie, výchova ke zdraví)
 • 2008/2009 ZŠ Těšany (Př, Ch)
 • 2000/2005; 2008 ZŠ Jihomoravské nám.2, Brno (Př, Rv aj.)
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů: Somatologie, Didaktika VkZ 1-3, Základy sexuologie a reprodukčního zdraví, Biologie člověka, Ontogeneze, Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů, První pomoc
 • členka komise pro SZZ (Bc a Mgr program) ve studijním oboru Výchova ke zdraví
 • vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost v rámci výzkumného záměru na PdF MU v Brně Škola a zdraví pro 21.století (MSM002162242, řešitel: prof.Evžen Řehulka, CSc.)
 • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti podpora zdraví a výchova ke zdraví
 • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti první pomoci
 • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti zdravotní gramotnosti
 • Odborné články
 • Grantová činnost:
 • Rozšíření výzkumné sítě pro studium populačních intervencí v oblasti cévních mozkových příhod (CMP-NET); JMK 120184/2019
 • InTime: zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u mladých dospělých (studentů vysokých škol); 50/20/PPZ; MZ ČR, PdF UPOL
 • Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952)
 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366)
 • Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439)
 • Inovace předmětu "Problematika ochrany a podpory zdraví" se zaměřením na prevenci syndromu stáří (MUNI/FR/0138/2014)
 • EDUCOLAND - Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě. (CZ.1.07/1.3.41/0.0043)
 • Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví č. III (MUNI/41/016/2009)
 • zapojení do projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademiků na MU", 2013,2014, doc. S. Kostanjevec (PdF Ljubljana)
 • Projekt "Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení" CZ.1.07/2.2.00/28.0041; 2015
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • listopad 2011 - Slovinsko, PdF Ljubljana (katedra VkZ), Biotechnologická fakulta Ljubljana (katedra biologie)
 • 29. 6. 2014 – 11. 7. 2014: University of Ljubljana, Ljubljana, Erasmus+, SVN
 • 13. 11. 2012 – 16. 11. 2012: University of Primorska, Koper, SVN
 • 13. 11. 2011 – 19. 11. 2011: University of Ljubljana, Faculty of Education, Ljubljana, SVN
  • Během pobytu došlo k: - navázání spolupráce s katedrou VkZ v Ljubljani - navázání spolupráce s katedrou primární pedagogiky v Koperu - výuka didkatiky oboru (VkZ) - prezentace, srovnání a hodnocení studijních programů a úrovně vzdělání v obou zemích - příprava výzkumu (zdravotní gramotnost) a prezentace na mezinárodní konferenci - rozšíření vztahů, domluvena účast na mezinárodní Letní škole v Brně
Mimouniverzitní aktivity
 • krajská koordinátorka projektu HOBIT
 • místopředsedkyně Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (www.aproz.cz)
 • členka předsednictva Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (https://www.planovanirodiny.cz/)
 • členka expertního týmu SZÚ (program Zdravá škola - škola podporující zdraví)
 • externí členka komise pro státní rigorózní zkoušky PdF UP v Olomouci
 • poradkyně a lektorka Státního zdravotního ústavu - projekt Škola podporující zdraví
 • členka České pedagogické společnosti
 • členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
 • členka České asociace pedagogického výzkumu
 • spolupráce se ZŠ Těšany - projekt Zdravá škola (spolukoordinátor) a SZŠ Jaselská (výuka, účast na odborných seminářích)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena organizace Global Lung Cancer Coalition za publikační činnost k prevenci rakoviny plic 2019 (Mgr.Z.Smejkalová,J.Slaná Reissmannová)
 • Vedoucí diplomových prací oceněných cenou děkana (Mgr. Zdeňka Smejkalová,2019; Mgr. Karel Žák, 2012)
Vybrané publikace
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Alena PETRÁKOVÁ a Helena KOLLÁROVÁ. Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice a pregraduální přípravy učitelů. In Jana Jurkovičová, Zuzana Štefániková. ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 233-240. ISBN 978-80-223-5173-7. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Dlouhodobá spolupráce na vývoji programu HOBIT k prevenci mozkové mrtvice a srdečního infarktu. FNUSA - Mezinárodní centrum klinického výzkumu, 2021. info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Markéta MERTOVÁ. Být připraven, znamená přežít. Praha: Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2021. ISBN 978-80-7616-091-0. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Markéta MERTOVÁ. Cesta ke zdraví. Náměty k implementaci onkologické prevence do výuky výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova unoverzita, 2021. ISBN 978-80-280-0117-9. info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka, Michaela HŘIVNOVÁ a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Možnosti výuky prevence chronických neinfekčních chorob na základních (a středních) školách. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 4, s. 48-55. ISSN 0323-0449. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice. In prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., MUDr. Zuzana Štefániková, CSc. Životné podmineky a zdravie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 134-138. ISBN 978-80-223-4934-5. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Possibilities of implementation of oncological prevention in health education in elementary schools in the Czech Republic. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 - Education and Educational Research, Vol. 6, Book Number 4. Bulharsko: SWS International Scientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 387-392. ISBN 978-619-7408-94-2. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.4. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. Award for excellence in Lung Cancer Journalism. Global LUng Cancer Coalition, Onkomaják, 2019. URL info
 • SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9060-6. URL info
 • HOŠKOVÁ, Barbora a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2018: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 74 s. ISBN 978-80-210-9176-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018. https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1146 info
 • MUŽÍK, Vladislav, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Jaroslav VRBAS. 70 ve zdraví. 2016. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči. Naravoslovna solnica. Slovinsko: Pedagoška fakulteta, 2014, XVIII, č. 3, s. 12-13. ISSN 1318-9670. URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi. 2007. info
 • REISSMANNOVA, Jitka a Marie HAVELKOVÁ. Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 98 s. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka a Milada KREJČÍ. Výchova ke zdraví. In ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, 2006. 5 s. Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ. ISBN 80-86307-29-8. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Pilíře projektu Zdravá škola. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 102-115. ISBN 80-210-3918-3. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví na základních školách. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 116 - 124. ISBN 80-210-3918-3. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. PRIMARY SCHOOL JIHOMORAVSKE NAMESTI-4 YEARS IN THE PROJECT HEALTHY SCHOOL. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 335-342. ISBN 978-80-7315-093-8. info

5. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info