Mgr. Roman Madecki, Ph.D.


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.318
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4812
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
 • nar. 1969 v Karviné
Pracoviště
 • Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Seminář západoslovanských jazyků a literatur
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Vedoucí Semináře západoslovanských jazyků a literatur při Ústavu slavitiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Ph.D., doktorský studijní program v oboru polský jazyk, doktorská disertace: "Rozważania nad dyskursem", Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1993: Mgr., český jazyk a literatura - polský jazyk a literatura - odborné studium (státní zkoušky: český jazyk a literatura, polský jazyk a literatura, obecná jazykověda), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce: "Text a jazyk"
Přehled zaměstnání
 • od 1996 - odborný asistent Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity MU
 • 1993 - 1996 - asistent Ústavu slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity MU
 • 1987 - 1993 - magisterské studium oboru český jazyk a literatura - polský jazyk a literatura (odborné studium) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia jazykovědy
 • Praktická polština - základy polské gramatiky
 • Fonetika a fonologie současné polštiny
 • Morfologie současné polštiny
 • Lexikologie a sémantika
 • Syntax současné polštiny
 • Historická mluvnice a dialektologie
 • Stylistika a kultura jazyka
 • Základy překladatelství
 • Základy tlumočnictví
 • Střední Evropa: areál, pomezí, identita
 • Slovanské areály
 • Synchronní konfrontace češtiny (slovenštiny) a polštiny
 • Seminář k bakalářské diplomové práci
 • Seminář k magisterské diplomové práci
 • Doktorský seminář
 • Vedení doktorandů v programech Paleoslovenistika a slovanské jazyky a Polská literatura
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Polský jazyk a literatura
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Polština se zmařením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
 • Předseda zkušební komise pro státní státní závěrečné zkoušky v oboru slovakistiky
 • Člen zkušební komise pro státní státní závěrečné zkoušky v oboru Filologicko-areálová studia
 • Člen zkušební komise pro státní státní závěrečné zkoušky v oboru Slavistika
 • Místopředseda oborové komise pro doktorské studium v oboru Polská literatura
 • Člen oborové komise pro doktorské studium v oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současný polský jazyk
 • Obecná jazykověda
 • Srovnávací slovanská jazykověda
 • Teorie textu a diskursu
 • Teorie a praxe překladu a tlumočení
 • Středoevropská studia
 • Dějiny polonistiky
 • GRANTOVÉ PROJEKTY:
 • 2003-2005: Aktualizační funkce zájmen v českém a polském diskurzu (kontrastivní studium), Grantová agentura České republiky; hlavní řešitel
 • 2003: Komplexní inovace výuky polského jazyka pro začátečníky, Fond rozvoje vysokých škol; hlavní řešitel
 • 2013: Česká polonistická studia v evropském kontextu, Česko-polské fórum; spoluřešitel
 • 2014: Česká polonistická studia v evropském kontextu II, Česko-polské fórum; spoluřešitel
Akademické stáže
 • 1/95–6/95 Polsko, Jagellonská univerzita, Krakov, studijní pobyt a přednáškový pobyt
 • 1/96–4/96 Polsko, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň, studijní a přednáškový pobyt
 • 1/01–6/01 Polsko, Jagellonská univerzita, Krakov, studijní a přednáškový pobyt
 • 4/06– 6/06 Polsko, Jagellonská univerzita, Krakov, studijní a přednáškový pobyt
 • od r. 2013 Polsko, Varšavská univerzita, Varšava, přednášející Východní letní školy Varšavské univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Jazykovědného sdružení České republiky
 • Člen Česko-polské vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe)
 • Člen Mezinárodního společnosti polonistických studií (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)
 • Člen, zakladatel a v letech 1999-2011 předseda Polského klubu "POLONUS" v Brně
 • Člen vědecké redakce odborného časopisu Slavica Lodenzia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Člen a v letech 2013-2015 spolupředseda Klubu absolventů a přednášejících Východní letní školy Varšavské univerzity (Klub Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej UW)
 • Aktivní překladatel a tlumočník se zaměřením na překlad filmových děl (např.Katyń – A. Wajda; Quo vadis? – J. Kawalerowicz; Cud purymowy – I. Cywińska; Dług – K. Krauze; Faraon – J. Kawalerowicz; Chłopaki nie płaczą – O. Lubaszenko; Rejs – M. Piwowski; Stará báje – J. Hoffman; Suplement – K. Zanussi; Tajemnica twierdzy szyfrów – A. Drabiński; Wiedźmin – M. Brodzki)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: Nominace na Cenu Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého za kolektivní monografii Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo)
 • 2013: Pozvání k přednáškám na Východní letní škole Varšavské univerzity
 • 2017: Člen organizačního a programového výboru Kongresu českých polonistických studií 2019)
 • Pozvání k přednáškám, na konference a k účasti na společných projektech (UAM Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Univerzita Komenského v Bratislavě, Prešovská univerzita v Prešově aj.)
Vybrané publikace
 • MADECKI, Roman. Polonistika na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 15 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. Elektronická verze info
 • MADECKI, Roman. Odznaka Honorowa „Bene Merito”. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, 2019. info
 • MADECKI, Roman a Petr MRKÝVKA. Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.–10. 11. 2019, Telč. 2019. stránky Kongresu českých polonistických studií info
 • MADECKI, Roman. František Ladislav Čelakovský jako filolog, slavista a komparatista. In V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, 18. 10. 2019, Bratislava, Slovensko. 2019. info
 • MADECKI, Roman. Diachronní pohled na český a polský systém vyjadřování interpersonálních vztahů. In Kongres českých polonistických studií, inaugurační konfrence, 10.–11. 9. 2019, Olomouc. 2019. info
 • MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek pierwszy (polski): Lokomotywa Juliana Tuwima. In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019. info
 • MADECKI, Roman. O tekstach pozornie nieprzetłumaczalnych. Przypadek drugi (czeski): Techtle mechtle. In Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7.-10. 11. 2019, Telč. 2019. info
 • BARON, Roman, Roman MADECKI a Renata RUSIN DYBALSKA. History of Polish Studies at Czech Universities (Current State od Research). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, roč. 11/2019, č. 2, s. 3-23. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-016. URL info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie studia polonistyczne w kontekście porównawczym. In Tambor, Jolanta; Achtelik, Aleksandra; Graboń, Karolina. W kręgu (glotto)dydaktyki. Wydanie I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 623-643. ISBN 978-83-226-3584-1. Elektronická verze info
 • MADECKI, Roman. Czeskie badania nad Polską w XX-XXI wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. In Social and Political Transformations in Central and Eastern Europe (1917-2017): Factors, Achievements, Problems, 28.-29. 6. 2018, Odessa, Ukraine. 2017. info
 • MADECKI, Roman. K odkazu Poláků v Praze. In Roman Baron, Małgorzata Michalska. Śladami Polaków w Pradze. XIX-XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie. 1. vyd. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. s. 329-354. ISBN 978-80-270-2131-4. info
 • MADECKI, Roman, Roman BARON a Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Z tradycji czeskich badań polonistycznych. In Madecki, Roman; Baron, Roman; Malicki, Jan. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 13-39. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman. Damborský Jiří (1927-2013). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 441-447. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. s. 466-472. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Slavnostní prezentace kolektivních monografií zaměřených na česká bádání o Polsku. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, s. 64-66. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Valné shromáždění Polsko-české vědecké společnosti a vědecký seminář Česká polonica a glacensia. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, XXVII, s. 39-40. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman. Kunderova vize střední Evropy v kontextu dnešní doby. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 449-461. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Slavnostní udělení Řádu za zásluhy o Polskou republiku prof. Krystyně Kardyni-Pelikánové a prof. Jarmilu Pelikánovi. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 8, č. 1, s. 262-266. ISSN 2084-1213. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim. In Prace Historyczne, roč. 141, č. 1, s. 187-193. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. s. 187-193. ISSN 0083-4351. info
 • MADECKI, Roman. Komunikacja międzyludzka w dramatach Václava Havla. In Balowski, Mieczysław; Bogusław Bakuła, Bogusław. Václav Havel. Człowiek - Pisarz - Filozof - Potityk. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. s. 87-107. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-48-7. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia v evropském kontextu. Bulletin Historického ústavu. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 2014/XXV, s. 27-30. ISSN 0862-7126. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Tradice a výzvy českých polonistických studií. In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie; historie; politologie; právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 9-30. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Hry s žánry řeči v díle Wisławy Szymborské. In Baron, Roman; Madecki, Roman a kolektiv. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 76-88. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monographia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Historia, współczesność i przyszłość brneńskiej polonistyki, czyli od filologii do studiów polskoznawczych. In Benešová, Michala; Rusin Dybalska, Renata; Zakopalová, Lucie. Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. s. 261-267. ISBN 978-80-246-2732-8. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim (Kongres polonoznawczy w Pradze, 11-12 września 2013 roku). Prace Historyczne (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2014, roč. 141/2014, č. 1, s. 187-193. ISSN 0083-4351. info
 • MADECKI, Roman a Krystyna KARDYNI PELIKÁNOVÁ. Jiří Krystýnek (1913-1991). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 427-429. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Edvard Lotko (1932-2011). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 432-435. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Ludvík Štěpán (1943-2009). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 466-469. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Kolaja Maxmilián (1883-1966). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 414-419. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Jiří Damborský (1927-2013). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 398-402. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • MADECKI, Roman. Problemy polonistyki wczoraj i dziś. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 19-23. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • MADECKI, Roman. Mocne strony czeskiej polonistyki językoznawczej, czyli od Václava Hanki do nowoczesnych badań porównawczych. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 109-115. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • MADECKI, Roman. Polacy i polonofile w historii Brna i południowych Moraw. In Balowski, Mieczysław. Na styku kultury czeskiej i polskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. s. 63-77. ISBN 978-83-63090-04-3. info
 • MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 71-79, 8 s. ISBN 978-80-7368-528-7. info
 • MADECKI, Roman. Model časových a prostorových vztahů v češtině a polštině aneb o čem popisná gramatika mlčí. In LIPOWSKI, Jarosław a Dorota ŻYGADŁO-CZOPNIK. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. s. 279-290. ISBN 978-83-229-3083-0. info
 • MADECKI, Roman. Maxmilián Kolaja - zakladatel brněnské polonistiky (k 85. výročí otevření lektorátu polštiny v Brně). In 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: STIMUL Bratislava, 2009. s. 197-204. ISBN 978-80-89236-70-1. info
 • MADECKI, Roman. K jubileu Ireny Hrabětové. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12/2009, č. 2, s. 139-141. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu (norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích). In Česká slavistika 2008 (sborník příspěvků 14. mezinárodního kongresu slavistů, Ochrid, Makedonie, 2008). První. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 145-156. ISBN 978-80-87192-00-9. info
 • MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 11-26. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman. Polský jazyk v Brně (průkopníci a pokračovatelé). In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 51-62. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman a Ludvík ŠTĚPÁN. Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. 286 s. ISBN 80-86735-13-3. info
 • MADECKI, Roman. Metoda jazykové komparace ve výuce polštiny pro Čechy. In Dialog kultur IV. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 133-137. ISBN 978-80-86845-73-9. info
 • MADECKI, Roman. Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně. Slavica litteraria. Sborník prací FF MU, řada X. Brno: FF MU Brno, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 192-193. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Západoslovanské jazyky z diachronního a synchronního pohledu. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 20-25. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • MADECKI, Roman. Polské ideje sjednocené Evropy (od názvu Evropa k vizím jednotného kontinentu). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 15-19. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • MADECKI, Roman. Věda obdivovaná i zatracovaná. In Studia Humanitatis, Ars hermeneutika: Metodologie a theurgie, hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 51 - 58. ISBN 80-7368-252-4. info
 • MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221. info
 • MADECKI, Roman. Spisovná čeština jako nástroj veřejné komunikace: realita či fikce? In Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 175 - 180. ISBN 80-244-1368-X. info
 • MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 154 s. monografie. ISBN 80-210-3906-X. info
 • MADECKI, Roman. Czy w polszczyźnie i czeszczyźnie istnieje gramatyczna kategoria honoryfikatywności? Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2005, roč. 61/2004, č. 1, s. 25 - 32. ISSN 0081-0002. info
 • MADECKI, Roman. Semantyka relacji interpersonalnych w języku czeskim, polskim i słowackim. In Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1 - Słowiańszczyzna zachodnia. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. s. 103 - 113. ISBN 83-232-1539-1. info
 • MADECKI, Roman. Źródła współczesnych frazeologizmów. In Parémie národů slovanských II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 39 - 48. ISBN 80-7368-100-5. info
 • MADECKI, Roman. Inovace vysokoškolské výuky polštiny v českém jazykovém prostředí. In Západoslovanské jazyky v 21. storočí I. Zborník vedeckovýskumných prác. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici - Ostravská univezita v Ostravě - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2005. s. 117 - 129. ISBN 80-8083-154-8. info
 • MADECKI, Roman. Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu. In Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 244-247. ISBN 80-244-0838-4. info
 • MADECKI, Roman. V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské. SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2004, roč. 7, s. 178-179. ISSN 1212-1509. info
 • MADECKI, Roman. Existuje v polštině gramatická kategorie honorifikativnosti? In 80 let české polonistiky. 1. vyd. Brno: SvN REGIONY, 2004. s. 159-164. ISBN 80-86735-04-4. info
 • MADECKI, Roman. Žánry řeči v básnickém jazyce Wisławy Szymborské. In Wisława Szymborska Tradice-současnost-recepce. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 283 - 289. ISBN 80-7042-686-1. info
 • MADECKI, Roman. "Mądrej głowie dość dwie słowie." O morfologických archaismech v polských parémiích. In Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví". Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 27-134, 8 s. ISBN 80-7042-622-5. info
 • MADECKI, Roman a Andrea PAWLAKOVÁ. Polskie i słowackie związki frazeologiczne zawierające nazwy części ciała (ujęcie konfrontatywne). In Studia Slavica VII - Slovanské studie VII. I. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2003. s. 243 - 243, 11 s. ISBN 1214-3111. info
 • MADECKI, Roman. Pojedete k sousedům? (Polské počítačové slovníky: Velký polsko-český slovník, Technický slovník polsko-český). Computer : počítačový čtrnáctideník. Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 35. ISSN 1210-8790. info
 • MADECKI, Roman. Hra protikladů v Macurově "vratislavské elegii". In Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu: Literatura - Język - Kultura. I. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003. s. 114 - 123. ISBN 83-89247-61-5. info
 • MADECKI, Roman. Mezinárodní kongres polonistů v Gdaňsku. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2002, roč. 71, č. 2, s. 262-264. ISSN 0037-6736. info
 • MADECKI, Roman. Pojęcie dyskursu we współczesnej lingwistyce. Jana Raclavská (ed.). In Slavistika osudem i volbou. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Uniwersytet Opolski, 2002. s. 175-181. ISBN 80-7042-610-1. info
 • MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie. Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, roč. 58, s. 43-51. ISSN 0081-0002. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • MADECKI, Roman. Přechylování v současné polštině. In Brněnská polonica 1. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 170-177. ISBN 80-210-2099-7. info
 • MADECKI, Roman. Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka). In Polonica 1997, Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky Ostrava 19. - 20. 11. 1997. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1999. s. 45 - 50. ISBN 80-7042-527-X. info
 • MADECKI, Roman. Pravda - pokrok - tradice. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 10-17. ISSN 1211-3384. info
 • MADECKI, Roman. Lehkost a hloubka (Portrét Wisławy Szymborské). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 3-8. ISSN 1211-3384. info
 • MADECKI, Roman. Struktura tekstu rozmowy potocznej (Recenzja pracy U. Żydek - Bednarczuk. Struktura rozmowy potocznej. Katowice 1994. s. 172). Poznańskie studia polonistyczne., Seria Językoznawcza. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1996, XXIII, III, s. 243-245. ISSN 1233-8672. info

26. 3. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info