Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.317
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5131
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (* 1978)
Pracoviště
 • Ústav slavistiky
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D., Obecné dějiny (FF MU)
 • Dizertační práce: Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století
 • 2005: Mgr., Chorvatský jazyk a literatura - Anglický jazyk a literatura (FF MU)
 • Diplomová práce: Ohlas válečných událostí na území bývalé Jugoslávie v chorvatské literatuře let 1991–2002
 • Oborová práce: African American History in Hollywood Films of the 1990s: “Malcolm X“, “Amistad“,“Rosewood“
 • 2005: Bc., Makedonský jazyk a literatura (FF MU)
 • Diplomová práce: Vývoj postoje makedonských politiků a veřejnosti k otázce založení a činnosti albánské Univerzity v Tetovu v letech 1994–2005
Přehled zaměstnání
 • od 2012 Ústav slavistiky FF MU (odborný asistent)
 • od 2010 OSVČ (soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského a srbského)
 • 2005-2012 Historický ústav AV ČR (externí spolupracovník - dějiny Balkánu)
 • 2009-2012 Ústav slavistiky FF MU (asistent)
 • 2008 Ústav slavistiky FF MU (externí vyučující)
 • 2007-2008 Ústav slavistiky FF MU (asistent)
 • 2006-2007 Ústav slavistiky FF MU (externí vyučující)
Pedagogická činnost
 • Vyučované předměty (od 2019/2020):
 • JSB_SLAV51 Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími
 • JSB068 Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky
 • JSB_SLAV60 Mezi ideologií a subverzí: jugoslávský film 60. let
 • JSB_SLAV59 Jak vznikal chorvatský národ? Chorvatské národní hnutí 1832-1918
 • JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
 • JSB064 Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu
 • JSB070 Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy?
 • JSB069 Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů
 • Sdíleně vyučované předměty (podíl na výuce od 2019/2020):
 • JSB_SLAV52 Jihoslovansko-české vztahy
 • PJ_SLAV02 Střední Evropa: areál, pomezí, identita
 • JSB252 Současný Balkán
 • JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
 • JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století I
 • JSB353 Jihoslovanské literatury 20. století II
 • JSB055 Balkánský román
Vědeckovýzkumná činnost
 • Národní ideologie a formování národních identit v jihovýchodní Evropě (se zvláštním ohledem na Chorvatsko, Bosnu a Srbsko)
 • Pozice a percepce Bosny v chorvatském a srbském národním diskursu
 • Dějiny a současnost jihoslovanské myšlenky (jihoslovanství / jugoslavismu)
 • Dějiny česko-jihoslovanských vztahů
 • Dějiny jihoslovanských literatur
 • Národní otázka v postjugoslávské Makedonii
Akademické stáže
 • 2021, 2016, 2014, 2012, 2011, 2008, 2006, 2002 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2007 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Ústav kroatistiky - dvouměsíční studijní stáž
 • 2005 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Filologická fakulta „Blaže Koneski“, Skopje, Makedonie: Katedra makedonské literatury a jihoslovanských literatur, pětiměsíční studijní stáž
 • 2003 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Skopje, Makedonie: Mezinárodní seminář makedonského jazyka, literatury a kultury v Ochridu
 • 2003 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Ústav kroatistiky - pětiměsíční studijní stáž
 • 2002 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Veliko Trnovo, Bulharsko: Mezinárodní letní seminář bulharského jazyka a kultury
 • 2001 - Univerzita v Novém Sadu, Srbsko: Mezinárodní letní škola srbského jazyka, literatury, kultury a historie
Univerzitní aktivity
 • Členství v programové radě:
 • Jihoslovanská a balkánská studia (Bc.)
 • Členství v oborové radě:
 • Slovanské literatury (Ph.D.)
 • Areálově-filologická studia (Ph.D.)
 • Organizační činnost:
 • Kroatistická setkání v Brně (od 2013, www.kroatistikabrno.cz)
Mimouniverzitní aktivity
 • Soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského a srbského (od 2010, www.bchs.eu)
 • Překladatel umělecké prózy a poezie z jihoslovanských jazyků
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v redakční radě:
 • Slovanský přehled (od 2022)
 • Členství v mezinárodních redakčních radách:
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu (Zagreb, Chorvatsko, od 2023)
 • Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Zagreb - Bjelovar, Chorvatsko, od 2018)
 • Croatica et Slavica Iadertina (Zadar, Chorvatsko, od 2016)
 • Členství v oborových asociacích:
 • International Comparative Literature Association (ICLA)
 • Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • Český národní komitét balkanistů (místopředseda)
 • Redakce odborných publikací:
 • Petr STEHLÍK - Pavel PILCH (eds.): Slovanské literatury v evropském kontextu: zvláštnosti vývoje a promýšlení alternativ. Brno 2023.
 • STEHLÍK, Petr (ed.): Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. Brno 2019.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav - Jiří MITÁČEK (eds.): Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VII. Brno 2017.
 • HLADKÝ, Ladislav a kolektiv: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha 2010.
 • BOČEK, Pavel – HLADKÝ, Ladislav – KREJČÍ, Pavel – STEHLÍK, Petr – ŠTĚPÁNEK, Václav (eds.): Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Brno 2006.
 • Podíl na přípravě edice pramenů:
 • Ladislav HLADKÝ – Jana ŠKERLOVÁ – Pavel CIBULKA (eds.), Korespondence T. G. Masaryk. Slované: Jižní Slované. Praha 2015.
Vybrané publikace
 • STEHLÍK, Petr. Kretska i dalmatinsko-dubrovačka književna renesansa: sličnosti i razlike. In 33. Marulićevi dani, 20.-22. 4. 2023, Split, Chorvatsko. 2023. Stránky pořádající instituce info
 • STEHLÍK, Petr. Nacionalna granica u klasifikaciji književnosti: relevantna ili prevladana kategorija? In Granice: iscrtavanje, brisanje i prekoračenje (Boundaries: Setting, Erasing and Transgressing), 11.-12. 10. 2023, Zagreb, Chorvatsko. 2023. Program konference info
 • STEHLÍK, Petr, Krystyna PIENIĄŻEK-MARKOVIĆ, Tvrtko VUKOVIĆ, Lana MOLVAREC, Gabrijela BIONDA, Evelina RUDAN, Tomasz MIZERKIEWICZ a Krešimir MIĆANOVIĆ. Granice : iscrtavanje, brisanje i prekoračenje (11.-12. 10. 2023, Zagreb, Chorvatsko). 2023. Program konference info
 • STEHLÍK, Petr. Literature and National Ideology: A Historical Overview of a Troubled Relationship. In Hodnoty v literatuře a uměni VI (14.-15. 9. 2023, Brno). 2023. Program konference info
 • STEHLÍK, Petr. Obránci a sjednotitelé křesťanstva: Slované v představách jihoslovanských barokních snílků. In Týden humanitních věd 2023. 2023. URL info
 • STEHLÍK, Petr a Pavel PILCH. Jihoslovanské literatury v současných českých překladech. In Vzdělávání knihovníků: Jihoslovanské literatury v současných českých překladech. 2022. informace o akci info
 • STEHLÍK, Petr. Bosnian-Herzegovinian Literature: The History of a Transnational Concept and Its Prospects in the Post-Conflict Society. In Bosnia and Herzegovina: Post-Colonial and Post-Conflict Heritage of a European State. 2022. URL info
 • HLADKÝ, Ladislav a Petr STEHLÍK. The ‘Turkish Threat’ and Early Modern Central Europe : Czech Reflections. In Šístek, František. Imagining Bosnian Muslims in Central Europe : Representations, Transfers and Exchanges. New York - Oxford: Berghahn, 2021, s. 28-41. Austrian and Habsburg Studies 32. ISBN 978-1-78920-774-3. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Od ideologije do subverzije : promišljanje jugoslavenstva u Hrvatskoj u 21. stoljeću. Online. In Bagić, Krešimir; Levanat-Peričić, Miranda; Małczak, Leszek. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2021, s. 65-76. ISBN 978-83-226-4023-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31261/PN.4028.06. URL URL info
 • STEHLÍK, Petr. Ivica Đikić: Beara: dokumentární román o genocidě ve Srebrenici (Překlad z chorvatštiny). 1. vyd. Brno: Albatros Media - CPress, 2021. ISBN 978-80-264-3686-7. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Jugoslavenstvo Srđe Popovića kao temelj suvremenog promišljanja jedne naizgled umirovljene ideje. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2021, s. 65-75. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Kleti Turci i ilirska braća : Bosna u hrvatskom jugoslavizmu do 1878. In Kliofest, 14.–17. 5. 2019, Zagreb, Chorvatsko. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Slom socijalističkog sustava u Europi 1989. - trideset godina poslije. In Kliofest, 17. 5. 2019, Zagreb. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Sanja li još itko u Hrvatskoj o Jugoslaviji? O suvremenoj rekonceptualizaciji jugoslavenstva. In vyžádaná přednáška, Jagellonská univerzita v Krakově, 18. 10. 2019, Krakov, Polsko. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Czech-Croatian Relations. In Ladislav Hladký et al. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 49-81. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Czech-Macedonian Relations. In Ladislav Hladký et al. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 165-188. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019, 446 s. ISBN 978-80-87709-24-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Černohorská literatura: fenomén, kontext, milníky. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019, 8 s. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Ilyrové, turkobijci a sjednotitelé křesťanstva: Ohlasy barokního slavismu v jihoslovanství 19. století. 2018. info
 • STEHLÍK, Petr. Osmanská říše na vrcholu moci. In Jan Dvořák. Starší dějiny pro střední školy - Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018, s. 177-179. ISBN 978-80-7358-291-3. info
 • STEHLÍK, Petr. Koncepce národní literatury a starší jihoslovanské písemnictví. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Paučová, Lenka. Klíčové problémy současné slavistiky. Vydání první. Brno: Česká asociace slavistů, 2017, s. 173-179. n/a. ISBN 978-80-906798-3-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ a Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017, 714 s. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Česká a slovenská slavistika o jihoslovanských literaturách v posledním desetiletí. In Václav Štěpánek - Jiří Mitáček. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Brno: Moravské zemské muzeum - Ústav slavistiky FF MU, 2017, s. 101-107. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Obitelj Zrinski u hrvatskome nacionalnom imaginariju 19. stoljeća. In Stjepan Blažetin. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup: Zbornik radova. Pécs / Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 2017, s. 293-300. ISBN 978-963-89731-3-9. info
 • STEHLÍK, Petr. Slovački apostol jugoslavenstva : Bogoslav Šulek i njegova polemika s Vukom Karadžićem. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2016, s. 21-28. ISBN 978-80-263-1150-8. info
 • STEHLÍK, Petr. The Pitfall of False Objectivity or What Foreign Balkan Scholars Should not Remain Silent About. Balkanistic Forum. 2015, roč. 24, č. 2, s. 28-34. ISSN 1310-3970. info
 • STEHLÍK, Petr. Výuka jihoslovanských literatur očima jejich brněnských studentů. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015, s. 221-232. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • STEHLÍK, Petr. „Srbové všichni a všude“: Karadžićova jazyková definice srbství jako východisko srbského nacionalismu. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015, s. 29-34. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832–1878. Zagreb: Srednja Europa, d.o.o., 2015, 211 s. ISBN 978-953-7963-34-7. info
 • STEHLÍK, Petr. Yugoslavism in the Light of Nation-Forming Process in the 19th Century. 2015. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach i Načertanije: O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 2014, s. 353-360. ISSN 1450-5061. http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVIII_2014.pdf info
 • STEHLÍK, Petr. Predziđe i most: Simbolička konceptualizacija graničnoga položaja Hrvatske u izvornome jugoslavizmu. In Symbole władzy - władza symboli. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2014, s. 229-240. ISBN 978-83-64028-62-5. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Úskalí falešné objektivity aneb O čem by zahraniční balkanisté neměli mlčet. In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 147-156. Edice Brno - Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • STEHLÍK, Petr. Both Bulwark and Bridge: The Symbolic Conceptualization of the Frontier Position of Croatia in the Original Yugoslavism. Oriens Aliter. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, Neuveden, č. 2, s. 9-21. ISSN 2336-3959. info
 • STEHLÍK, Petr. Vuk Karadžić i Ilija Garašanin: O izvorima i putovima srpske nacionalno-političke misli. 2014. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 217 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 415. ISBN 978-80-210-6239-9. Digitální knihovna FF info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844. In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012, s. 49-58. ISBN 978-80-7465-024-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera. Slovanský přehled = Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2012, roč. 98, č. 5, s. 411-464. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Historická slavistika pod náporem nových výzev: Nacionalismus a historiografie na Balkáně. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 291-297. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • STEHLÍK, Petr. Historické mýty o chorvatské národní identitě v ideologii Anteho Starčeviće. In Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav). Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 151-161. Russia Altera, svazek 19, řada Slavica, svazek 9. ISBN 978-80-87378-83-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v původní pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2011, roč. 97, č. 5, s. 547-580, 33 s. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Evropa či Orient? Obraz Bosny v chorvatských cestopisech čtyřicátých a padesátých let 19. století. In Marek Příhoda – Václav Čermák. Slovanský areál a Evropa. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart, 2010, 12 s. ISBN 978-80-87378-38-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatském národně-politickém programu za revoluce v letech 1848-1849. In Jana Villnow Komárková. á la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010, 7 s. ISBN 978-80-7399-142-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd České repu, 2010, roč. 96/2010, č. 5, 46 s. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Česko-chorvatské vztahy. In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010, 25 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2. info
 • STEHLÍK, Petr a LADISLAV HLADKÝ. Česko-makedonské vztahy. In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010, 19 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2. info
 • STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2009, roč. 95, č. 3, s. "nestránkováno", 15 s. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, PETR. Kletí Turci nebo ilyrští bratři? Bosenští muslimové v programových spisech a literatuře ilyrismu. In Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, 7 s. Russia altera sv. 11. Slavica sv. 5. ISBN 978-80-87378-10-6. info
 • STEHLÍK, PETR. Bosna a Hercegovina v ideologii chorvatských ustašovců. In Bosna 1878-2008: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. - 30. května 2008 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7414-171-3. info
 • STEHLÍK, PETR. Česko-chorvatské vztahy od středověku do současnosti. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2008, roč. 94/2008, č. 2, 18 s. ISSN 0037-6922. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, 1164 s. ISBN 80-86488-32-2. info
 • STEHLÍK, PETR. Makedonsko-albánský spor ohledně založení a činnosti albánské univerzity v Tetovu (1994-2004). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2006, roč. 92/2006, č. 3, 21 s. ISSN 0037-6922. info

5. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info