doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.


telefon: 532 23 2055
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 2. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 9. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol)
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 11. 2017