JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

lektor – Katedra právní teorie


Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5844
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Lukáš Hlouch, 29. 6. 1981, Brno, ženatý, jedno dítě
Pracoviště
 • Katedra právní teorie
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: PhD v oboru Teorie práva, disertační práce "Teorie a realita právní interpretace", PrF MU v Brně 2005: JUDr. v oboru "Teorie práva", PrF MU v Brně 2004: Mgr. v oboru "Právo a právní věda", PrF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2015 - až doposud: soudce Krajského soudu v Brně, správní úsek 2011 - až doposud: odborný asistent Katedry právní teorie, PrF MU Brno 2007 - 2015: asistent soudce Nejvyššího správního soudu v Brně 2004 - 2007: právník Kanceláře veřejného ochránce práv
Pedagogická činnost
 • Teorie práva I.a II., Právní nauka, Dějiny právního myšlení, Právní interpretace a argumentace, Metodologické problémy právní praxe, Metodologie právního myšlení, Metody právního usuzování, Akademické psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie práva, Právní metodologie, Právní hermeneutika, Teorie právní argumentace,
Ocenění vědeckou komunitou
 • Weyrovy dny právní teorie (členství ve vědeckém výboru mznr. konference)
Vybrané publikace
 • HLOUCH, Lukáš a Petra PIMKOVÁ. K některým otázkám soudního přezkumu zajištění cizinců za účelem jejich předání podle tzv. Dulinského nařízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 69-98. info
 • VEČEŘA, Miloš, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Tomáš SOBEK, Martin HAPLA, Nikoleta BITTEROVÁ, Vít KŘÍŽKA, Michal MALANÍK, Vojtěch POSPÍŠIL a Monika STACHOŇOVÁ. Weyrův den právní teorie. 2015. URL info
 • HLOUCH, Lukáš. Aplikace judiciálních testů v rozhodovací činnosti soudů. In Vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 2015. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • HLOUCH, Lukáš. Přínos Viktora Knappa k teorii právní interpretace. In Gerloch Aleš. Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 181-191, 10 s. ISBN 978-80-7380-509-8. info
 • HLOUCH, Lukáš. Právní fenomenologie. Základní pojmy, kritika fenomenologie a metodologie Felixe Kaufmanna. In Workshop Právní fenomenologie. 2014. info
 • HLOUCH, Lukáš. Nový občanský zákoník a teleologický výklad. In Dny práva 2013. 2013. URL info
 • HLOUCH, Lukáš. Právní interpretace. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 309-354. ISBN 978-80-7380-458-9. info
 • HLOUCH, Lukáš. How to Analyse a Legal Case? In GRiM - Winter School Programme. Global Legal Research & Information Management, University of Stockholm. 2012. info
 • HLOUCH, Lukáš. Metodologie interpretace dalších pramenů práva. In Právní argumentace a metodologie (kurs Centra celoživotního vzdělávání PrF MU). 2012. info
 • HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 348 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-303-2. info
 • FOLTAS, Tomáš a Lukáš HLOUCH. Základy správního procesu. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009, 239 s. ISBN 978-80-904083-1-9. info
 • HLOUCH, Lukáš, Tomáš FOLTAS a Pavel BEDNAŘÍK. K úloze principu koncentrace ve správním řízení a v soudním řízení správním. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 267-284, 17 s. ISBN 978-80-86775-22-7. info
 • PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH. Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 2008, roč. 2008, č. 01, s. 5-11. ISSN 1211-2860. info
 • HLOUCH, Lukáš a Tatiana MACHALOVÁ. Aktuální význam Radbruchovy formule. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2007, CXLVI, č. 6, s. 619 - 626. ISSN 0231-6625. info

19. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info