prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PALA Karel, 15.06.1939, Zlín
Pracoviště
 • Katedra informačních technologií
Funkce na pracovišti
 • profesor, vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1956-1960: Vysoká škola jazyka ruského a literatury v Praze, specializace překladatelská (čeština a ruština), později FF UK v Praze
 • 1962-1964: postgraduální kurs z matematické lingvistiky, logiky a informatiky, Karlova univerzita (pod vedením prof. P. Sgalla, DrSc.), Praha
 • 1967: získání titulu PhDr. FF UJEP Brno
 • 1973: získání CSc. v oboru český jazyk, Univerzita Karlova, Praha, školitel prof. P. Sgall, DrSc.
 • 1993: docentská habilitace v oboru český jazyk (se zaměřením na komputační lingvistiku a počítačové zpracování přirozeného jazyka), Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • Průběh zaměstnání:
 • 1962-1964: studijní pobyt v Ústavu jazyka českého ČSAV, Praha
 • 1964-1967: odborný pracovník, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1968-1989: vědecký pracovník IC2, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1990-1991: samostatný vědecký pracovník IA, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1990-1995: ředitel Letní školy slovanských studií, zodpovědný za organizaci a akademickou úroveň výuky
 • 1993-1995: vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince na FF MU v Brně
 • 1992-1993: odborný asistent, český jazyk a matematická a počítačová lingvistika, Ústav českého jazyka (Seminář počítačové lingvistiky), Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1993-1995: docent, český jazyk a matematická a počítačová lingvistika, Ústav českého jazyka (Seminář počítačové lingvistiky), Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1995-: docent, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, Katedra informačních technologií), Fakulta informatiky MU, Brno
 • 1998-: docent, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, vedoucí Katedry informačních technologií, Fakulta informatiky MU, Brno
 • 2017-: profesor, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky MU, Brno
 • Zahraniční stáže a pobyty:
 • 1972-1973: lektor českého jazyka na School of Slavonic and East European Studies, Londýnská universita, London, předčasně ukončeno pro odmítnutí spolupráce s StB
 • 1977: Letní škola počítačové lingvistiky, Pisa, (srpen-září)
 • 1988: Jazykovědný ústav, Maďarská Akademie věd, Budapešť, (říjen-listopad)
 • 1990: tříměsíční studijní pobyt v Institut fuer Slavistik, Universitaet Regensburg, 1990, (říjen-prosinec)
 • 1993-1995: lektor českého jazyka na School of Slavonic and East European Studies, University of London
Pedagogická činnost
 • 1967-1974: Seminář z české skladby, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1964-1971: Úvod do matematické lingvistiky (přednáška), Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1972-1973: výuka češtiny na School of Slavonic and East European Studies, Londýnská universita, London, předčasně ukončeno pro odmítnutí spolupráce s StB
 • 1974-1989: Úvod do počítačové a matematické lingvistiky (přednáška a seminář), katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1978-1991: výuka češtiny na Letní škole slovanských studií, Filozofická fakulta, UJEP, MU, Brno
 • 1990-1995: Lingvistická metodologie (přednáška), Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1990-1995: Základy počítačové lingvistiky (seminář), Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1993-1995: výuka češtiny na School of Slavonic and East European Studies, London University, London
 • 1995-2013: Úvod do strojového překladu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1996-2013: Sémantika a komunikace, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1995-2010-: Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1995-: Základy odborného stylu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 2016-: Úvod do strojového překladu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 2012-: Počítačové zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, MU Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1964-1967: výzkum v oblasti formálního popisu české syntaxe a funkční perspektivy větné
 • 1968-1973: příprava a obhájení kandidátské disertační práce, věnované celkovému rámci pro formalizaci popisu přirozeného jazyka
 • 1974-1978] výzkum v rámci tzv. státních výzkumných úkolů, ve spolupráci s P. Maternou a A. Svobodou práce na vytvoření trojsložkové teorie pro popis přirozeného jazyka
 • 1979-1984: pokračování výzkumu věnovanému využití formálních gramatik pro popis češtiny v rámci státních výzkumných úkolů
 • 1984-1989: výzkum v oblasti automatické syntaktické a sémantické analýzy češtiny, spolupráce na implementaci experimentálního syntaktického a sémantického analyzátoru pro češtinu (implementováno v programovacím jazyce LISP)
 • 1988-1993: vedení výzkumu věnovaného vytvoření algoritmického popisu české morfologie (počítačový slovník českých kmenů aj.)
 • 1994-1995: započetí výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky, nositel grantu GAČR Počítačový korpus českých psaných textů (Počítačový fond češtiny) ve spolupráci s MFF a FF UK a ÚJČ ČAV v celkové výši 4079 tis. Kč. Grant byl úspěšně ukončen v r. 1995 a jeho hlavním výsledkem bylo vytvoření výchozího českého korpusu psaných textů v rozsahu cca 25 mil. slovních tvarů
 • 1996-2001: spoluřešitel komplexního grantového projektu K214 Čeština ve věku počítačů
 • 1997-2000: nositel grantového projektu Laboratoř zpracování přirozeného jazyka
 • 1998-1999: spoluřešitel projektu Evropské unie EuroWordNet-2, v rámci konsorcia 8 evropských pracovišť (Amsterdam, Pisa, Madrid, Barcelona, Sheffield, Avignon, Tuebingen, Tartu)
 • 2000-2004: spoluřešitel Výzkumného záměru Interakce mezi člověkem a počítačem, zadavatel MŠMT ČR, hlavní řešitel prof. RNDr. J.Zlatuška, CSc.
 • 2001-2004: spoluřešitel EU projektu Balkanet, zadavatel Evropská komise, konsorcium Balkanetu zahrnuje vedle FI MU university v Patrasu a Athénách, Sabanci University v Istanbulu, Rumunskou akademii věd, universitu v Iasi, universitu v Plovdivu a universitu v Beogradu a francouzskou firmu MemoData (Caen)
 • 2003-2005: spoluřešitel grantového projektu GAČR Velké korpusy
 • 2004-2008: spoluřešitel grantového projektu AV ČR Jazyková poradna
 • 2005-2011: spoluřešitel v projektu MŠMT Centrum počítačové lingvistiky
 • 2006-2010: nositel grantového projektu AV ČR SEWE - Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce
 • 2007-2011: řešitel GAČR projektu PES - Právní e-slovník
 • 2010-2012: nositel grantového projektu TIL - Temporální aspekty znalostí a informací
 • 2010-2012: spoluřešitel EU projektu PRESEMT - Pattern Recognition-based Statistically Enhanced MT
 • 2010-2014: řešitel projektu Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu
 • 2010-2015: spoluřešitel projektu LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum
 • 2011-2015: člen řešitelského týmu projektu Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)
 • 2014-2017: řešitel projektu HaBiT - Harvesting big text data for under-resourced languages, Česko-norský výzkumný program
Akademické stáže
 • viz přehled zaměstnání
Universitní aktivity
 • člen oborové komise FI MU
 • člen oborové komise FF MU
 • člen zkušební komise FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen doktorské zkušební komise ÚFAL MFF UK
 • člen oborové rady na MFF UK - počítačová lingvistika
 • člen oborové rady na FF MU - bohemistika a počítačová lingvistika
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen programového výboru konference TSD
 • editor sborníků konference TSD 2004, 2002, 2000, 1998
 • člen programového výboru Global Wordnet Conference
 • editor sborníku Second Global Wordnet Conference 2004
 • člen programového výboru konference SLOVKO
 • člen programového výboru konference LTC
 • 2010: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1.stupně
 • 2014: Cena ministra vnitra České republiky
Vybrané publikace
 • PALA, Karel, Aleš HORÁK, Pavel RYCHLÝ, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK, Björn GAMBÄCK, Utpal SIKDAR a Lars BUNGUM. HaBiT system. 2017. URL info
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Ivan KOPEČEK, Adam RAMBOUSEK, Pavel RYCHLÝ a Petr SOJKA. TSD 2016, 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue. 2016. web info
 • PALA, Karel a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015, s. 125-132. ISBN 978-80-263-0974-1. URL info
 • PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2015. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 515-523. ISBN 978-3-319-24032-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24033-6_58. info
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. To the memory of Adam Kilgarriff. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 22-23. ISBN 978-83-932640-8-7. info
 • CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 3-15. ISSN 1804-137X. info
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Jan RYGL. Authorship Identification to Improve Public Security. Online. In Zygmunt Vetulani and Edouard Geoffrois. Proceedings of the LREC 2012 Workshop on Language Resources for Public Security Applications. Neuveden: Neuveden, 2012, s. 42-45. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts. In Semantic Processing of Legal Texts. Berlin: Springer, 2010, s. 83-94. ISBN 978-3-642-12836-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12837-0_5. info
 • ŠMERK, Pavel, Karel PALA a Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka. 2010. URL info
 • RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK a Karel PALA. DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů. 2010. URL info

6. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info