Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6365
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Jméno a příjmení
 • Mgr. Marcela Poučová Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998-2007 doktorské studium, obor francouzská literatura, FF MU Brno
 • 1992- 1997 Obor český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura, FF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2007-dosud Odborná asistentka, Katedra francouzského jazyka a literatury PdF Brno
 • 2002-2007 Asistentka, Katedra francouzského jazyka a literatury PdF Brno
 • 2003-2005 Lektorka českého jazyka, Université Paris IV Sorbonne Paříž, Francie
 • 1997-1999 Lektorka českého jazyka, Faculté des lettres, Université Paul Valéry Montpellier, Francie
 • 1997-dosud Externí lektorka, Kabinet češtiny pro cizince, FF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Elektronické učební texty:
 • POUČOVÁ, Marcela, Ondřej DVOŘÁK, Petr KAMENICKÝ, Jana NEDOMOVÁ, Blahoslav ROZBOŘIL a Ondřej VORÁČ. Podzemní univerzita v Brně - dějiny a význam. 1. vydání. Brno: MU, 2020.
 • POUČOVÁ, Marcela, Marek STEHLÍK a Laurent Georges CANAL. L Histoire de France. 1. vydání. Brno: MU, 2015.
 • POUČOVÁ, Marcela, Beatrice Laurence VICAIRE a Marek STEHLÍK. Teorie francouzského verše. 1. vydání. Brno: MU, 2014.
 • POUČOVÁ, Marcela, Marek STEHLÍK, Guillaume Claude ARTUS, Silvie GAJDUŠKOVÁ a Ivana PROCHÁZKOVÁ. E-learningová učebnice Jazyková cvičení FJBP_JC. 1. vydání. Brno: IS MUNI, 2013.
 • POUČOVÁ, Marcela. Francouzská a frankofonní literatura pro děti.1. vydání. Brno: MU, 2011.
 • POUČOVÁ, Marcela a Jérôme VIVES. Tvary passé composé francouzských pravidelných a nepravidelných sloves. 1. vydání. Brno: IS MUNI, 2010.
 • POUČOVÁ, Marcela. Kurz francouzštiny.1. vydání. Brno: IS MUNI, 2008.
 • POUČOVÁ, Marcela.Francouzská literatura. In Literatura v kontextu české a světové kultury. 1. vydání. Brno: IS MUNI, 2007.
 • E-learningové kurzy na mood-link-a PdF MU:
 • Francouzský detektivní román
 • Frankofonní literatura
 • Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20.století
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2022 spolupráce na OP VVV řešeném na Ped Muni s názvem Digitální kompetence - brána rozvoje od A do ZCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278
 • 2020 řešitelka projektu Podzemní univerzita v Brně - dějiny a význam MUNI/FR/1094/2019
 • 2015-2016 spolupráce na interním rozvojovém projektu Ústavu románských jazyků a literatur FF MU s názvem Podpora mezinárodní spolupráce na Masarykově univerzitě - Diplomado de Francés para formar docentes del idioma francés como lengua extranjera.
 • 2013-2015 spolupráce na projektu Servisního střediska pro e-learning na MU, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity s názvem CZ.1.07/2.2.00/28.0041 Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení.
 • Řešitelka projektu FRVŠ číslo 1389/2012 Workshop o francouzské a frankofonní literatuře pro děti a mládež vedený Michelem Defournym. Uspořádání workshopu pod vedením pana Michela Defournyho předního evropského odborníka na francouzsky psanou literaturu pro děti a mládež skýtá možnost více rozšířit povědomí o dětské literatuře, žánru často opomíjeném literárněvědnými studiemi a zatraktivnit toto téma nejen mezi studenty univerzity, ale i mezi učiteli v praxi.
 • Řešitelka projektu FRVŠ číslo 1824/2010 Inovace předmětu Francouzská a frankofonní literatura pro děti a mládež. Projekt počítá s nově vytvořeným e-learningovým materiálem, který bude odpovídat současným výukovým trendům na MU.
 • Autorka kapitoly Francouzská literatura v rámci projektu Literatura v kontextu české a světové kultury, http://www.ped.muni.cz/weng/literatura/index.html.Tento projekt je součástí rozvojového projektu Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodení výuce na MU, kód 83/2007. Řešitelka Tamara Váňová.
 • Spoluřešitelka projektu financovaného ze zdrojů ESF Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061. ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle, Řešitelka: Tamara Váňová.
 • Řešitelka grantu FRVŠ Příprava studentů na multimediální výuku francouzštiny, č. 728/03. Projekt zaměřen na vypracování multimediálního CR-ROM sloužícího jako pomůcka při výuce francouzštiny a určen na výchovu studentů k samostatné didaktické práci s pomoci moderních multimediálních postupů. Spoluřešitelky: Kateřina Farkasová, Michaela Horká, Zdeňka Cimprichová (studentky katedry).
 • Spoluřešitelka grantového projektu MŠMT Vzdělávací programy přípravy učitelů francouzského jazyka pro učitele v předškolních zařízeních, č. 123/2002, 128/2003, 17/2004. Vzdělávací program zaměřený na učitele francouzského jazyka pro předškolní věk a první dvě třídy základní školy. Řešitelka: Naděžda Krsková, další spoluřešitelky: Pavla Kellnerová, Zdeňka Schejbalová.
Akademické stáže
 • 2018 Pécsi Tudományegyetem, University of Pécs, Maďarsko
 • 2017 Université Mohammed V, Rabat, Maroko
 • 2016 Université Bordeaux III, Bordeaux, Francie
 • 2015, 2016 Universidad Católica de El Salvador, Salvador
 • 2014 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polsko
 • 2013 Université Paris IV Sorbonne Paříž, Francie
 • 2013, 2016 Université de Limoges, Francie
 • 2012 Dicle Üniversitesi, Turecko
 • 2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 • 2008 Université Paul Valéry Montpellier, Francie
Mimouniversitní aktivity
 • od 2018-dosud Hodnotitel a administrátor ústní části Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR
 • od 2020-dosud Hodnotitel písemné části zkoušky ZKOBČ
Vybrané publikace
 • POUČOVÁ, Marcela. Les relations familiales dans les textes de jeunesse de la Tchécoslovaquie communiste (1945-1989). L'oiseau bleu Revue internationale du conte et de la littérature de jeunesse. Lille: Université de Lille et de l’Unité Labellisée de Recherche ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue), 2023, roč. 3., říjen 2023, s. 1-15. ISSN 2781-954X. L'oiseau bleu info
 • POUČOVÁ, Marcela. Noc vědců. 2023. info
 • POUČOVÁ, Marcela. « Accepter et pardonner, c’est se réconcilier avec soi-même », L’Histoire tchèque du XXe siècle vue par le roman policier. CAIETELE ECHINOX. Romania: Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, România, 2022, roč. 43, n/a, s. 93-103. ISSN 1582-960X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/cechinox.2022.43.05. Echinox Journal info
 • POUČOVÁ, Marcela. Du lundi au mardi ou Que le temps passe ! In Le temps vécu / le temps raconté en littérature de jeunesse. 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L intimité de l espace dans l œuvre de Daisy Mrázková et Annne Herbauts. In Dynamiques des espaces & leurs significations dans les fictions pour la jeunesse. 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La journée de la Francophonie. 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenzní posudek sborníku LA MORT - Actes de la XXIXe Université française d’été de l’association Jan Hus Brno (VNJH Brno). 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela a Petra SUQUET. DIKOBRAZ mluví francouzsky. Online. Digitální vzdělávací zdroje. 2022. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela a Petra SUQUET. DIKOBRAZ mluví francouzsky. Metodika pro učitele. 2022. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Pénélope Bagieu - Un personnage du monde de la BD. In Teaching the SDGs – Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Letní škola udržitelného rozvoje, Univerzita v Postupimi, 2022. 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La BD Culottés dans une classe de FLE. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka, 2022. 2022. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le Polar - une potentionalité de dialoguer avec le passé ? In Koželová, A., Brodňanská, E., Drengubiak, a J., Živčák. Dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou. Dialogue entre le passé et le présent. 1. vydání. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2021, s. 217-225. Opera Translatologica 13/2021. ISBN 978-80-555-2686-7. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Quand la peluche s’en mêle – après la guerre, une nouvelle vie. L'oiseau bleu Revue internationale du conte et de la littérature de jeunesse. Lille: Université de Lille et de l’Unité Labellisée de Recherche ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue), 2021, roč. 1, č. 1, s. 1-13. ISSN 2781-954X. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Český detektivní román aneb Kde brát a nekrást? In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 142-160. ISBN 978-80-210-9883-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Český detektivní román aneb Kde brát a nekrást? In Přednášky na LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 2021. info
 • POUČOVÁ, Marcela. « Surengagement » et « désengagement » du genre policier en France et en République tchèque. In Jambor, Ján – Souček Jakub – Zázrivcová, Monika (eds.). Kriminalroman der Gegenwart am Beispiel von deutsch-, französisch- und slowakischsprachigen Texten. Les problèmes de société actuels dans le roman policier contemporain de langues allemande, française et slovaque. Aktuálne spoločenské problémy v súčasnom kriminálnom románe na príklade textov z nemeckej, francúzskej a slovenskej jazykovej oblasti. 1. vydání. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove, 2021, s. 230- 246, 18 s. ISBN 978-80-555-2787-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenzní posudek sborníku Rodina ako společenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe. 2021. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Illustrer l’illustre – Comenius mis entre les mains des jeunes du XXIe siècle. 2021. info
 • POUČOVÁ, Marcela a Elena TOMANOVÁ. La chasse au trésor ou la littérature de jeunesse et les TIC. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2021. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Quand la peluche s’en mêle. Le potentiel didactique d'un récit littéraire dans une classe des langues. 2021. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Illustrer l’illustre – Comenius mis entre les mains des jeunes du XXIe siècle. In Kunešová Květa, Bochra Charney, Thierry Charney. Sur les pas de Comenius aujourd'hui. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021, s. 93-103. ISBN 978-80-7435-844-9. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Les traductions tcheques du roman populaire francais au XIXe et au début du XXe siecles. Belphégor, Littérature populaire et culture médiatique. Halifax, Canada: OpenEdition, 2020, roč. 18, č. 1, s. 1-16. ISSN 1499-7185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4000/belphegor.2396. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Jiřina Matoušková: Podoby palimpsestového psaní v díle Jeana Anouilhe. Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020, roč. 20, č. 1, s. 97-98. ISSN 1803-6406. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Entre tradition et modernité : la saga Le Sorceleur - des contes populaires transposés dans le monde de la fantasy. In Kunešová, K., B. a T. Charnay. Métamorphoses en littérature de jeunesse. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2020, 2020, s. 55-72. ISBN 978-80-7435-793-0. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Kunešová, Květuše: Kanadská frankofonní literatura pro děti a mládež. Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2019, roč. 19, č. 1, s. 143-144. ISSN 1803-6406. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Prague magique - Prague noire. Romanesques, Revue du Cercll/ Roman & Romanesque. Paris, France: Classiques Garnier, 2019, roč. 2018, Hors-série, s. 231-245. ISSN 2269-7586. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-09127-1. URL URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Evropský den jazyků. 2019. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le roman policier francais entre 1960-1990. In vyžádaná přednáška na FF Prešovské univerzity v Prešově. Slovensko. 2019. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La partie musicale des films de Věra Plívová-Šimková. In Le rôle de la musique et du chant en littérature de jeunesse. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La partie musicale du film Přijela k nám pouť de Věra Plívová-Šimková. In Kunešová, K., B. a T. Charnay. De la musique avant toute chose ! en Littérature de jeunesse. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 124-134. ISBN 978-80-7435-730-5. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Book Cover Design and the Legitimation of Crime Fiction in Czechoslovakia (1960- 1980) – The Smaragd Series. Belfast: Internationale Crime Fiction Research Group, 2018. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Podzemní univerzita 1984-1989. In Uspořádání výstavy. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Quand la peluche s’en mêle – après la guerre une nouvelle vie. In Naitre et renaitre dans les fictions pour l enfance et la jeuness. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela a Beatrice Laurence VICAIRE. Teorie francouzského verše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela. Manchette des paumés ou la marginalité intérieure des personnages du roi du néo-polar. L'Ull crític. Lleida, Španělsko: Universitat de Lleida, Španělsko, 2018, roč. 2018, 21-22, s. 203-217. ISSN 1138-4573. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21001/luc.21.22.13. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela a Anna KABELKOVÁ. Storytelling en enseignement du FLE. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Dětská literatura-aby čtení mělo smysl. In Přednášky nejen pro doučovatele, přednáška v rámci projektu MUNI/FR/1048/2016 Podpůrné materiály pro doučující studenty MU. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Spolupráce českých a francouzských vědeckých institucí v 1. pol. 20. stol. In 100 let české vědy, Noc vědců 2018, Brno. 2018. info
 • POUČOVÁ, Marcela. A francia populáris regény cseh fordításai a 19.században és a 20. század elején. In Kálai, Sandor (ed.). Médiakultúra, Közép-Kelet-Európában. 1. vydání. Debrecen: Cluj-Napoca:Societatea Muzeului Ardelean, 2017, s. 123-128. ISBN 978-606-739-044-5. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Český politicko-historický komiks počátku 21. století aneb Kosatíkovi Češi atd. In Rusinová Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 235-243. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La place des nouvelles technologies dans l’enseignement des langues à l’Université Masaryk. In Forum Heracles Prague 2017. 2017. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Béniowski ou Les exilés du Kamchattka. Acta Romanica Quinqueecclesiensis. Pécs: Département d'Études Françaises et Francophones Faculté des Lettres Université de Pécs, 2017, IV, č. 1, s. 11-18. ISSN 2498-7301. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le pelerinage d Oskar Ed. In Malveillance/maltraitance de l enfant dans les récits pour jeune public; Université Hradec Králové. 2017. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le pelerinage d'Oskar Ed. In Květuše Kunešová, Bochra et Thierry Charnay. Malveillance/maltraitance de l enfant dans les récits pour jeune public. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 109-115. recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-697-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le genre policier dans le contexte de la littérature francaise du XIXe siecle. In Conférence a la faculté des Sciences de l Education, Université Mohamed V, Rabat, Maroc. 2017. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Frankofonie - francouzský jazyk na cestách. In Mobilita, Noc vědců 2017, Brno. 2017. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Móric August Beňovský - historická a literární postava. In Univerzita třetího věku. 2017. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Les pastiches de Sherlock Holmes dans la littérature tchèque de jeunesse. In Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité, Université Hradec Králové. 2016. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Zatloukal, Jan: L’exil de Jan Čep; Un écrivain tchèque en France. Praha: Institut pro studium literatury, 2016. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Ollivier, Mikael: E-den. Česká republika: iLiteratura.cz, 2016. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Pavel Kohout : Du noir et du blanc. In Yannick Bellenger-Morvan and Colette Gauthier. Littérature pour la jeunesse et identités culturelles populaires. 1. vydání. Francie: EPURE Université de Reims Champagne-Ardenne, 2016, s. 213-223. ISBN 978-2-37496-002-9. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La réception actuelle des écrivains tchèques exilés après la 2e guerre mondiale. In La vie des écrits, 30e colloque Francois Mauriac. 2016. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Les pastiches de Sherlock Holmes dans la littérature tcheque de jeunesse. In Kunešová Květuše. Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité. první. Hradec Králové: Gaudeamus Hradec Králové, 2016, s. 108-114. ISBN 978-80-7435-659-9. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Ecrire-signifie-il témoigner ou se faire comprendre ? Ferdinand Peroutka face a la postérité. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2016, roč. 24/2016, č. 1, s. 121-131. ISSN 1165-8738. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Nouveaux Cahiers François Mauriac n 24. In Nouveaux Cahiers François Mauriac n 24. 1. vyd. Paříž: Bernard Grasset, 2016, 257 s. ISSN 1165-8371. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le jeu et la littérature enfantine au Salvador. In Les enjeux du jeu en littérature de jeunesse. 2015. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le couvre-livre comme procédé de légitimité du genre policier en Tchécoslovaquie des années 1960-1980 – l’exemple de la collection Smaragd. In Towards a Digital Atlas of European Crime Fiction? 2015. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Ecrire-signifie-il témoigner ou se faire comprendre ? Ferdinand Peroutka façe à la postérité. In 29e colloque international Mauriac, Les chemins de la création. 2015. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le roman policier en France - histoire et esthétique. In vyžádaná přednáška na Univerzitě Hradec Králové. 2015. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Si la littérature fait respirer. In Doležalová, Pavla, Bakešová, Václava. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l honneur de Jiří Šrámek. První. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 73-76. ISBN 978-80-7325-388-2. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Fred Vargas Sous les vents de Neptune – L interprétation du français québécois en tcheque. In Alena Podhorná-Polická. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 189-199. ISBN 978-80-210-5739-5. info
 • POUČOVÁ, Marcela, Marek STEHLÍK a Laurent Georges CANAL. L Histoire de France. Online. 1. vydání. Brno: MU, 2015. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Miroslav Šašek: To je Paříž, To je Londýn. 1. vyd. Česká republika: iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Fombelle, Timothée de: Vango. 1. vyd. Česká republika: iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X. info
 • POUČOVÁ, Marcela, Beatrice Laurence VICAIRE a Marek STEHLÍK. Teorie francouzského verše. 1. vydání. Brno: MU, 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. A la recherche de soi meme - altérité expliquée aux petits. In Mezinárodní konference Altérité en littérature de jeunesse konaná univerzitou Hradec Králové ve dnech 25. a 26. 3. 2014. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. A la recherche de soi meme - altérité expliquée aux petits. In Kunešová, Květa. L Altérité en littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gadeamus, 2014, s. 44-48. ISBN 978-80-7435-430-4. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L'idéologie communiste tchécoslovaque et la littérature de jeunesse d'inspiration folklorique – l'exemple de Pavel Kohout. In La littérature pour la jeunesse: vecteur d'une identité culturelle populaire?, Université Champagne-Ardenne. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Les traductions tchèques du roman policier français. In Résaux, diffusion, acculturation - La naissance de la culture de masse en Europe, Université de Debrecen, 11-13 décembre 2014. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Les éditions du Père Castor - une révolution dans la littérature jeunesse. In pobyt na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani na Univerzite Mikolaja Kopernika v Toruni. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le roman noir français - un outil de critique sociale. In pobyt na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani na Univerzite Mikolaja Kopernika v Toruni. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Francouzský «roman populaire» v českých překladech. In Česká romanistika v evropském kontextu - XVII. mezinárodní setkání romanistů, 28.-29. 11. 2014, Olomouc. 2014. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le roman noir et les interdits de la Ve République. In Danielle Buschinger. éd. Danielle Bushinger. Les Interdites. Actes du Colloque international a Amiens. První. Amiens: Presse du Centre d Etudes Médiévales, Université de Picardie - Jules Verne, 2013, s. 186-191. ISBN 978-2-901121-77-0. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Ferdinand Peroutka : pour une liberté de parole démocratique. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Grasset, 2013, roč. 21/2013, č. 1, s. 121-136. ISSN 1165-8738. info
 • POUČOVÁ, Marcela. La tolérance et l’intolérance dans les Mémoires de Maurice Auguste Beniowski. In éd. Danielle Buschinger. Tolérence et intolérence. Actes du Colloque international a Amiens. První. Amiens: Presse du Centre d Etudes Médievales, Université de Picardie - Jules Verne, 2012, s. 93-99. ISBN 978-2901-12-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Regard d’autrui - Jean-François Vilar et son témoignage sur les accords de Munich et la Révolution de velours. In Teresa Tomaszkiewicz; Grazyna Vetulani. L Apport linguistique et culturel francais a l Europe; Du passé aux défis de l avenir. první. Lask: Plejada; Oficyna Wydawnicza Leksem, 2012, s. 235-242. ISBN 978-83-60178-01-9. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L image de Mauric Auguste Benovsky dans la littérature pour la jeunesse. In Miroslava Novotná Colette Gautier (eds.). Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress, 2012, s. 131-140. ISBN 978-80-210-5924-5. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Recenze Emanuel Guibert; Didier Lefèvre; Frédéric Lemercier: Fotograf. První. Česká republika: iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X. info
 • POUČOVÁ, Marcela a Milena ŠUBRTOVÁ. Workshop o francouzské a frankofonní literatuře pro děti a mládež vedený Michelem Defournym. 2012. info
 • POUČOVÁ, Marcela. James Ellroy Le Dahlia noir : la mort comme véhicule romanesque d un roman d apprentissage policier. In Danielle Bushinger. Médiévales, Etudes Médievales. první. Amiens: Presses du Centre d Etudes Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2011, s. 278-280. ISBN 2-901121-72-1. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le dernier festin de M. Minxit ou l importance du repas amical dans Mon oncle Benjamin de Claude Tillier. In Danielle Buschinger. Médiévales 48. první. Amiens: Presses du Centre d Etudes Médiévales Université de Picardie Jules Verne, 2011, s. 108-112. ISBN 2-901121-52-7. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Tobie Lolness, l’image métaphorique de notre monde a un carrefour existentiel. In Květa Kunešová. De l image a l imaginaire. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011, s. 128-135. ISBN 978-80-7435-096-2. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le cas d André Helena La condition humaine et le roman noir en France. In Modrzejewska, Krystyna. La condition humaine dans la littérature francaise et francophone. první. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011, s. 55-62. ISBN 978-83-7395-455-7. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Trois chambres a Manhattan et Maigret a New York de Georges Simenon, l’exemple de la subjectivité dans un roman psychologique et un roman policier. In Onřej Pešek. Opera romanica 12, Subjet et subjectivité. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, s. 268-276, 8 s. ISBN 978-80-7394-319-6. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L amour et l érotisme, deux clichés de la littérature policiere française des années 1970 et 1980. In Erotisme et sexualité, Actes du Colloque international des 5, 6 et 7 mars 2009 a Amiens. první. Amiens: Presses du Centre d Etudes Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010, s. 195-200. ISBN 2-901121-61-6. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Le roman policier - l histoire insolite des liens parentaux entre les genres. In Parenté/s Actes de la XIV e Ecole doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010, s. 92-99. ISBN 978-80-555-0195-6. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L Europe centrale a travers le roman noir et policier francais. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. první. Brno: Muni press, 2010, s. 135-143. ISBN 978-80-210-5209-3. info
 • POUČOVÁ, Marcela. L argot et le roman policier / noir français. In Standard et périphéries de la langue. první. Lodz – Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2009, s. 225-233, 12 s. ISBN 978-83-60178-74-4. info
 • POUČOVÁ, Marcela. Kurz francouzštiny. In Moodle v síti. Brno: Tribun EU, 2008, s. 17-20. ISBN 978-80-7399-447-1. info
 • POUĆOVÁ, Marcela. Jean-Bernard Pouy : On a brûlé une sainte. In Opera Romanica 10. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 397-404. ISBN 80-7040-907-7. info
 • Paul Ricoeur, Gabriel Marcel: Rozhovory. 1. vydání. Brno: Vetus Via, 1999, 92 s. ISBN 8-86118-21-5. info

15. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info