doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.116
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3686
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Daniel Špelda
 • 4. březen 1976, Jihlava
 • ženatý; syn 2 ks
Pracoviště
 • Katedra filosofie
 • Filosofická fakulta
 • Masarykova univerzita
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 – docent, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
 • 1999-2002 PhD., filosofie; Katedra filosofie, FF MU
 • 1994-1999 Mgr., obor filosofie-čeština, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015- docent, Katedra filosofie FF MU
 • 2006-2018 výzkumný pracovník; Filosofický ústav, Akademie věd ČR v Praze; Oddělení pro komeniologii a raně novověké intelektuální dějiny
 • 2002-2015 asistent, Katedra filosofie, Fakulta humanitních studií/Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická činnost
 • Filosofie osvícenství
 • Raně novověká věda a filosofie
 • Úvod do filosofie
 • Filosofie dějin
Vědeckovýzkumná činnost
 • filosofie a věda v renesanci
 • novověká věda a filosofie
 • filosofické aspekty dějin astronomie
 • metodologie dějin vědy
 • filosofie Hanse Blumenberga
Akademické stáže
 • Laboratoires SPH, Université de Bordeaux, červen 2018
 • Instytut Filozofii, Universytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, březen 2017
 • Londýn, The Warburg Institute, University of London, březen 2014
 • Nijmegen (NL), Center for the History and Philosophy of Science, březen 2013
 • Krakow, Instytut Historii nauky, Polska Akademia Nauk, Krakow, May 2013
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu FF Západočeské univerzity (2012-2015)
 • člen oborové rady doktorského programu Teorie a dějiny vědy a techniky; Filosofická fakulta, Západočeská univerzita
 • člen oborové komise doktorského programu Teorie a dějiny vědy, FF MU
 • člen oborové rady doktorského programu filosofie, FF Univerzity Palackého
 • člen oborové rady doktorského programu filosofie, FF Ostravské univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • člen ediční rady časopisu Teorie vědy
 • člen ediční rady časopisu Pro-Fil
 • člen hodnotícího panelu 401 Grantové agentury ČR (2015-2019)
 • člen hodnotící komise pro filosofii, teologii a religionistiku, Národní akreditační úřad (2018-)
Publikace mimo IS
 • viz též https://muni.academia.edu/Daniel%C5%A0pelda
 • -------------------- MONOGRAFIE --------------------
 • Astronomie v antice, Montanex, Ostrava 2006, 262 s.
 • Astronomie ve středověku, Montanex, Ostrava 2008, 256 s.
 • Proměny historiografie vědy, Filosofia, Praha 2009, 346 s.
 • Renesanční a novověká filosofie, Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň 2009, 185 s. (skripta)
 • Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání, Pavel Mervart, Praha 2015, 300 s.
 • -------------------- ČLÁNKY V ANGLIČTINĚ --------------------
 • "Huygens’ Stargazing Scientists: The Idea of Science in Cosmotheoros", History of European Ideas, On-line preprint https://doi.org/10.1080/01916599.2018.1477613
 • The role of the Telescope and the Microscope in Constitution of the Idea of Scientific Progress“, Seventeenth Century 32 (2017) http://dx.doi.org/10.1080/0268117X.2017.1356743
 • Veritas Filia Temporis: The origins of the idea of scientific progress, Annals of Science 73 (2016), s. 375–391. http://dx.doi.org/10.1080/00033790.2016.1178804
 • From closed cycles to infinite progress: Early modern historiography of astronomy, History of Science 53 (2015), s. 209–233. http://hos.sagepub.com/content/53/2/209.abstract
 • Editorial: Science, Philosophy and Religion in Early Modern Culture, Theory of Science 37 (2015), s. 119-120.
 • The Search for Antediluvian Astronomy: Sixteenth- and Seventeenth-Century Astronomers‘ Conceptions of the Origin of Science, Journal for the History of Astronomy 44 (2013), č. 3, s. 337-362. http://jha.sagepub.com/content/44/3/337.extract
 • The Reception of Ancient astronomy in the Early History of Astronomy, in: Katsiampoura, G. (ed.), Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies, National Hellenic Research Foundation, Athens 2014, s. 68–73.
 • The Importance of the Church Fathers for Early Modern Astronomy, Science & Christian Belief 26 (2014), s. 25-51.
 • Early modern histories of astronomy: The views on the progress of astronomy, in: D. Capecchi – A. Lukešová – R. Pisano, Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in the History of Science. International 32nd Congress of The SISFA-Italian Society of Historians of Physics and Astronomy, Scientia Sociali UAB & Scientific Methodical Centre Scientia Educologica Press Šiauliai University, Šiauliai 2013, s. 131-139.
 • Anachronism in the history of science: An attempt at a typology, Almagest. An International Interdisciplinary Journal, 3 (2012), č. 2, s. 90–119.
 • The power of the word and the mastery of nature: Renaissance magic and Francis Bacon, Acta Comeniana 19 (2005), ISBN 80-7007-236-9, s. 7-36.
 • -------------------- ČLÁNKY V CZ --------------------
 • Huygens a Fontenelle o mimozemšťanech a lidech, Teorie vědy 39 (2017), 141–164.
 • Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky, Dějiny věd a techniky 50 (2017), č. 2, s. 83–105.
 • Metafory historické nadřazenosti poznání v raném novověku, in: Studia neoaristotelica, Supplementum II, eds. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, 2015, s. 165–180.
 • Pokrok vědy nebo návrat k mosaické fyzice: Harmonie starého a nového poznání u Komenského, in V. Schifferová, A. Prázný, K. Šolcová, A. Poskočilová et al., Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Pavel Mervart / Univerzita Pardubice 2014, s. 69–88.
 • Geneze ideje vědeckého pokroku, in: T. Dvořák a kol., Současné přístupy v historické epistemologii, Filosofia, Praha 2013, s. 51-71. Kloaka světa: Geocentrismus, antropocentrismus a mimozemšťané, Pro-Fil 15 (2014), č. 1, s. 62-81.
 • Prisca sapientia v renesančním platonismu, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 4 (2012), č. 7., s. 145–189.
 • Teologický absolutismus a lidské sebepotvrzení: Blumenbergovo pojetí novověku, Filosofický časopis 61 (2013), s. 181-205.
 • Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga, Studia Philosophica 59 (2012), č. 1, s. 27-47.
 • Byl Bruno upálen kvůli svým kosmologickým představám? Dějiny věd a techniky,č. 2, roč. 45 (2012), ISSN 0300-4414, s. 61-87.
 • Mundus novus a kosmografická tradice, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, č. 1, roč. 12 (2011), s. 101-118.
 • Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia, Pro-Fil, č. 1, roč. 12 (2011), s. 42-60.
 • Sociální konstruktivismus ve zkoumání vědy a jejích dějin, Antropowebzin č. 1, 5 (2009), s. 21-32.
 • Využití externalismu při zkoumání při zkoumání dějin premoderní filosofie, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, č. 2, 1 (2009), s. 179-185.
 • Po bitvě generálem: Anachronismy v dějinách vědy, Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2009, roč. 13, s. 56-72.
 • Studium dějin filosofie jako cvičení v kritickém myšlení, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, č. 1, 1 (2009), s. 99-102.
 • Věda a náboženství v historiografii vědy, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 5 (2008), ISSN 1802-0364, s. 197-214. Novověk – objevení Adamovy moudrosti, in: O. Zatloukal - P. Zatloukal (eds.), Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, Olomouc 2008, ISBN 978-80-87149-13-3, s. 129-137.
 • Zrození Evropy v antické kultuře (spoluautor B. Horyna), in: O. Zatloukal - P. Zatloukal (eds.), Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, Olomouc 2008, s. 21-26.
 • Ve službách pokroku: Nástin dějin historiografie vědy, Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2007, roč. 11, s. 63-82.
 • Anachronismy v historiografii vědy, in: Věda v renesanční a novověké kultuře, ed. N. Demjančuk – J. Vařenková, Západočeská univerzita: Plzeň 2007, ISBN 978-80-7043-625-7, s. 195-226.
 • Quae supra nos, nihil ad nos: Vztah církevních otců k astronomii, Listy filologické 130 (2007), ISSN 0024-4457, s. 265-293.
 • Astronomie a idea teoretického pokroku, Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2005, s. 124-145.
 • Baconovo pojetí problému teoretické zvědavosti, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada filozofická, B52, ISBN 80-210-3756-3, Brno 2005, s. 41-55.
 • Descartes a principy vědeckého poznání, Filosofický časopis 53 (2005), ISSN 0015-1831, s. 243-266.
 • Astronomia filia temporis, in: R. Schuster (ed.), Teorie a dějiny vědy a techniky, Západočeská univerzita, Plzeň 2005, s. 110-125.
 • Bůh v Newtonově univerzu, Religio 2/2003, s. 187-206.
 • Legenda jménem Kopernik, Filosofický časopis (49) 2001, ISSN 0015-1831, s. 241-272.
 • Od kosmu k vesmíru, Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2001, roč. 5, ISSN 1212-5547, s. 57-73.
 • Základní nemravné pojmy a postoje Roberta Spaemanna, Aluze. Revue pro filosofii, literaturu a jiné 1/1999, roč. 3, s. 110-121.
 • --------------------RECENZE--------------------
 • Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602-1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015, Acta Comeniana 29 (2015), s. 191-194.
 • Mikuláš Koperník jako filosof (rec. M. Vesel, Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher, Frankfurt a. M.: Peter Lang 2014), Teorie vědy XXXVII (2015), č. 3, s. 361-366.
 • R. L. Kremer – J. Wlodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World, Warszawa 2013 (= Studia Copernicana XLIV), Studia Comeniana 27 (2014), ISSN 0231-5955, s. 208–211.
 • Koperník v Praze (rec. Z. Horský, Koperník a české země, Praha 2011), in Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2011, roč. 15, ISSN 1803-3784, s. 86-89.
 • M. R. Antognazza, Leibniz: An Intellectual Biography, in Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010, ISBN 978-80-7007-355-1, s. 160-164.
 • Dějiny odhalování přírody (rec. Pierre Hadot, Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody, přel. M. Křížová, Praha 2010), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2010, roč. 14, ISSN 1803-3784, s. 86-89.
 • Petrarca uprostřed věcí pozemských (rec. J. Špička, Petrarca. Homo Politicus, Praha 2009), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2010, roč. 14, ISSN 1803-3784 s. 90-92.
 • Bruno Trismegistus (rec. F. Yatesová, Giordano Bruno a hermetická tradice, Praha 2009), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2009, roč. 13, ISSN 1803-3784, s. 85-87.
 • Tycho a Kepler (rec. K. Fergusonová, Tycho a Kepler, Praha 2009, Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2009, roč. 13, ISSN 1803-3784, s. 88-90.
 • Petr Glombíček – James Hill et al., George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha 2009, Filosofický časopis 57 (2009), s. 615-621.
 • Úvod do filozofie filozofie (rec. B. Horyna, Filosofie skepse, Olomouc 2008), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2009, roč. 13, ISSN 1803-3784, s. 93-96.
 • Jessenius a podzim renesance (rec. T. Nejeschleba, Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, Praha 2008), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2009, roč. 13, ISSN 1803-3784, s. 96-98.
 • Intelektuální dějiny pobělohorského exilu, (rec. V. Urbánek, Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2008, roč. 12, ISSN 1803-3784, s. 110-112.
 • Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought (rec. Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought. Essays to Commemorate The Advancement of Learning (1605-2005), ed. J. R. Solomon – C. Gimelli Martin, Ashgate, Aldershot 2005), Acta Comeniana 20–21, (2007), s. 244-248.
 • Nejasná zpráva o konci jedné ideje (rec. Z. Krasnodebski, Zánik myšlenky pokroku, Praha 2006), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2006, roč. 10, ISSN 1212-5547, s. 172-174.
 • Raná romantika (rec. B. Horyna, Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis, Praha 2005), Reflexe. Časopis pro filosofii a theologii 30 (2006), s. 115-118.
 • Řeč nejen o důstojnosti člověka (rec. P. della Mirandola, De hominis dignitate – O důstojnosti člověka, Praha 2006), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2006, roč. 10, ISSN 1212-5547, s. 198-200.
 • Lexikon alchymie (rec. Karin Figala, Claus Priesner (eds.), Lexikon alchymie a hermetických věd, přel. P. Babka, Praha: Vyšehrad 2006), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2006, roč. 10, ISSN 1212-5547, s. 200-202.
 • Jiří Fiala – Michal Polák (eds.), René Descartes. Scientia & Conscientia, Plzeň 2005), Organon F 13 (2006), ISSN 1335-0668, s. 559-562.
 • G. Thomson, Descartes, Bratislava 2004, Organon F 13 (2006), ISSN 1335-0668, s. 261-265.
 • T. Nejeschleba (ed.), The Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc 2003, Acta Comeniana (19) 2005, ISBN 80-7007-236-9, s. 236-242.
 • The Oxford Bacon XI, ed. G. Rees, Oxford 2004, Acta Comeniana (19) 2005, ISBN 80-7007-236-9, s. 243-249.
 • Filozofie ve věku osvícenství (rec. W. Röd, Novověká filosofie II, Praha 2004), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 1/2005, roč. 9, ISSN 1212-5547, s. 211-214.
 • Vesmír a odvážní myslitelé (rec. A. Koyré, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha 2004), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2-3/2004, roč. 8, , s. 261-264.
 • Scholastika trochu jinak (rec. M. Otisk, Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec – Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury, Praha 2004), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2-3/2004, roč. 8, ISSN 1212-5547, s. 270-272.
 • Po pěti letech s Descartem (rec. R. Descartes, Meditace o první filosofii, Praha 2003), Reflexe. Časopis pro filosofii a theologii 26, 2004, ISSN 0862-6901, s. 119-122.
 • Astronomia pro paganos (rec. A. Chapman, Bohové na nebesích. Praha 2003), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2003, roč. 7. ISSN 1212-5547, s. 207-209.
 • Pětiminutovka slávy a uznání (rec. R. Brázda, Srovnávací etika. Praha 2002), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2002, roč. 6. ISSN 1212-5547, s. 176-178.
 • Novověká Evropa (rec. T. Munck, Evropa 17. století. Praha 2002), 1/2002, ISSN 1212-9097. Dostupné z WWW: http://profil.muni.cz/recenze/spelda_evropa17.html
 • Historik s kladivem (rec. J. Fontana, Evropa před zrcadlem. Praha 2001), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2001, roč. 5, ISSN 1212-5547, s. 136-137.
 • Evropa osvícenců (rec. U. Im Hof, Evropa a osvícenství. Praha 2001), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3/2001, roč. 5. ISSN 1212-5547, s. 134-136.
 • Změny gramatiky vědy (rec. L. Kvasz, Gramatika zmeny. Bratislava 1999). Filozófia. 2/2001, s. 146-148.
 • Filosofie pro každého (rec. R. Popkin, A. Stroll, Filosofie pro každého. Praha 2000), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B 48, 2001 Studia Philosophica, s. 176-178.
 • Vidět, a nebýt viděn (rec. M. Foucault, Dohlížet a trestat. Praha 2000), Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 2/2000, roč. 4, ISSN 1212-5547, s. 184-6.
 • Nesnáze s filosofií dějin vědy (rec. F. Jáchim, Tycho Brahe. Praha 2000), Profil 2/2000. ISSN 1212-9097. Dostupné z WWW: http://profil.muni.cz/02_2000/spelda_recenze.html
 • Další fundované pojednání o smrti (rec. O. Funda, Znavená Evropa umírá. Praha 2000). Profil 3/2000. ISSN 1212-9097. Dostupné z WWW: http://profil.muni.cz/02_2000/spelda_recenze.html
 • M. Goňcová (ed.): Ke sjednocování Evropy (Brno 1999), Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně 1/2000. roč. ISSN 1211-3384, s. 72-74.
Vybrané publikace
 • ŠPELDA, Daniel, Dagmar PICHOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Bernard de Fontenelle: Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Praha - Brno: Togga s. r. o., 2020. 156 s. Fontes scientiae 5. ISBN 978-80-210-9539-7. info
 • FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA a Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 269 s. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3. info
 • LEDVOŇOVÁ, Markéta, Daniel ŠPELDA, Vladimír ŠTEFL a Jana MALÁ. Galileo Galilei : Prubíř. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 3. ISBN 978-80-210-9538-0. info
 • ŠPELDA, Daniel. Christiaan Huygens on the Utility of Science. In 8th Winter Workshop on the History of Mathematics: Mathematicians and scientists as public figures. 2018. info
 • ŠPELDA, Daniel. The curious observers of inhabited worlds : Huygens and Fontenelle on scientific curiosity. In Scientiae 2018: The Cultures of Knowledge in the Early Modern World, 16-19 May 2018, Minnesota. 2018. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Iva Lelková. Dreams of a Multiplicity of Worlds. Athanasius Kircher (1602-1680), John Wilkins and Their Picture of the Universe. Acta Comeniana, Praha: Filosofia, 2017, roč. 29, s. 191-194. ISSN 0231-5955. info
 • ŠPELDA, Daniel. The origins of the Idea of Scientific Progress. 2017. info
 • ŠPELDA, Daniel. The Concept of Progress in Mosaic Natural Philosophy of Comenius. In Scientiae 2017: Disciplines of Knowing the Early Modern World, Padova, 19-22 May 2017. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. The Idea of Scientific Progress and Secularization. In The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity, Blagoevgrad, 30 May - 1 June 2017. 2017. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of the human spirit: The historiography of astronomy in the eighteenth century. Studies in History and Philosophy of Science Part A, Oxford: Elsevier, 2017, roč. 63, č. 1, s. 48-57. ISSN 0039-3681. doi:10.1016/j.shpsa.2017.05.004. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Kepler in the Early Historiography of Astronomy (1615-1800). Journal for the History of Astronomy, London: Sage Publications Ltd., 2017, roč. 48, č. 4, s. 381-404. ISSN 0021-8286. doi:10.1177/0021828617740948. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Duris, Pascal, Quelle Révolution Scientifique? Pro-fil. Internetový časopis pro filosofii., Brno: Katedra filosofie FF MU, 2017, roč. 18, č. 2, s. 40-43. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf1706. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha. Pro-Fil, Masarykova univerzita, 2017, roč. 18, č. 2, s. 44-48. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf17-2-1707. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Before Montucla: Historiography of Science in the Early Modern Era. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. The history of science as the progress of human spirit: Historiography of astronomy in the 18th century. In Before Montucla: Historiography of Science in Early Modern Era. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. In Jednota filosofická Olomouc. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Vši a Gulliver : Optická relativita v novověku. Studia Philosophica, Brno: Masarykova Univerzita, 2016, roč. 63, č. 1, s. 47-68. ISSN 1803-7445. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠPELDA, Daniel. Watchers of the Sky: Christiaan Huygens on Humans and Extraterrestrials. In Scientiae 2016 University of Oxford: Disciplines of Knowing in the early modern world, Oxford, 5-7 July 2016. 2016. URL info
 • ŠPELDA, Daniel. Dalekohledy, mikroskopy a objevení disproporce člověka vůči přírodě. In Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Ostrava, 6.-7.říjen 2016. 2016. info
 • ŠPELDA, Daniel. Nicolas Copernic. De revolutionibus orbium coelestium. Revue d'Histoire Ecclésiastique, Brepols, 2016, roč. 111, 3-4, s. 854-857. ISSN 0035-2381. doi:10.1484/J.RHE.5.111955. info
 • ŠPELDA, Daniel. Mikuláš Koperník jako filosof (rec. M. Vesel, Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher, Frankfurt a. M.: Peter Lang 2014). Teorie vědy, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2015, roč. 37, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1210-0250. URL info

25. 10. 2019